ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

29/9/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

Ανοδικά  κινήθηκαν τα κέρδη προ φόρων  της ΕΥΔΑΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, διαμορφωμένα στα 20,3 εκατ. ευρώ από 12,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 66,5%. Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στα 11,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, αυξημένα κατά 62,4%. Η μεγάλη αύξηση οφείλεται κυρίως στην επαναταξινόμηση κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων που προχώρησε η Εταιρεία για την περίοδο 1.1.2016 έως 30.06.2016, γεγονός που παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων.
Ο κύκλος εργασιών εμφάνισε μικρή μείωση 1,7% και διαμορφώθηκε στα 151,8 εκατ. ευρώ από 154,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)* της Εταιρείας εμφάνισαν μείωση κατά 32,7% και διαμορφώθηκαν στα 29 εκατ. ευρώ από 43,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, λόγω της αύξησης των διαφόρων προβλέψεων κατά 11,2 εκατ. ευρώ. Για τον ίδιο λόγο παρουσιάζεται μείωση 56,6% και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)* τα οποία διαμορφώθηκαν στα 10,4 από 23,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.

 

*  Εναλλακτικός δείκτης μέτρησης απόδοσης. Βλέπε ενότητα Εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση. Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 01.01.2017 – 30.06.2017 δημοσιεύονται μαζί με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.eydap.gr.
 

Παρακάτω εμφανίζονται τα links για τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία
Σχετικό αρχείο