ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 1
Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων και διάθεσης - επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων εκροών Δήμου Σαρωνικού
Κωδικός: Μ 195
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 18/9/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 31/10/2017
Προϋπολογισμός: € 1974688
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Κωδικός: Μ 194
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 4/8/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 14/9/2017
Προϋπολογισμός: € 862500