ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Η οργανωτική δομή της ΕΥΔΑΠ, εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία των δικτύων και την άριστη παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη,  διευκολύνει τη λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής της Εταιρείας, ενώ προσδιορίζει το σύνολο των σχέσεων και των ρόλων που προκύπτουν για το συντονισμό σε όλο το φάσμα των λειτουργιών, με απώτερο στόχο τη μεγαλύτερη ικανοποίηση  των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων της Εταιρείας.

 

Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης

Η Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης επικουρείται στο έργο της από έναν (1) Βοηθό Γενικό Διευθυντή και απαρτίζεται από τέσσερις (4) Διευθύνσεις:Διεύθυνση Υδροληψίας

 • Διεύθυνση Υδροληψίας
 • Διεύθυνση Μονάδων Επεξεργασίας Νερού (Μ.Ε.Ν.)
 • Διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης
 • Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Έργων Τομέα Ύδρευσης

Επιβλέπει τις υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις, με σκοπό την εξασφάλιση της επαρκούς υδροδότησης των καταναλωτών με νερό υψηλής ποιότητας, την εξασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου του νερού, την υποβολή προτάσεων για επεμβάσεις στα δίκτυα ύδρευσης καθώς και την υλοποίηση των προτάσεων αυτών.

 
Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης

Η Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης επικουρείται στο έργο της από έναν (1) Βοηθό Γενικό Διευθυντή και απαρτίζεται από τρεις (3) Διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση Δικτύου Αποχέτευσης
 • Διεύθυνση Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.)
 • Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Έργων Τομέα Αποχέτευσης

Επιβλέπει τις υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις, με σκοπό την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης και την εξυπηρέτηση των πελατών της ΕΥΔΑΠ, την απρόσκοπτη, αποδοτική και σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους λειτουργία των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων που αποχετεύονται στο δίκτυο.

Προτείνει και υλοποιεί τη συντήρηση και επέκταση των δικτύων και των εγκαταστάσεων, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

 
Γενική Διεύθυνση Συντονισμού & Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού & Υποστηρικτικών Λειτουργιών επικουρείται στο έργο της από έναν (1) Βοηθό Γενικό Διευθυντή και απαρτίζεται από τέσσερις (4) Διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
 • Διεύθυνση Πληροφορικής
 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Έρευνας και Ανάπτυξης
 • Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Ακίνητης Περιουσίας

Συντονίζει, ελέγχει και υποστηρίζει διάφορες δράσεις και λειτουργίες της Εταιρείας.

Διενεργεί Προσυμβατικούς Ελέγχους για Συμβάσεις Έργων και Μελετών, γνωμοδοτεί επί Εισηγήσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Υποστηρίζει την κατάρτιση ετήσιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων έργων, μεριμνά για την εξασφάλιση χρηματοδότησης έργων.

Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες αποζημίωσης για ζημιές που έχει προκαλέσει η Εταιρεία σε τρίτους και αντιστρόφως, συμμετέχει στις διαδικασίες για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών.

Σχεδιάζει και αναπτύσσει δράσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας. Χαράσσει την ενεργειακή πολιτική. Υποστηρίζει και προωθεί ερευνητικές δραστηριότητες. Μεριμνά για περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Σχεδιάζει, επιλέγει και συντηρεί τα πληροφοριακά συστήματα και τις πληροφοριακές υποδομές όλης της Εταιρείας. Μεριμνά για την κάλυψη όλων των στεγαστικών αναγκών, τη συντήρηση και βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

 
Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού επικουρείται στο έργο της από έναν (1) Βοηθό Γενικό Διευθυντή και απαρτίζεται από τρεις (3) Διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διεύθυνση Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)

Επιβλέπει τις υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις, με σκοπό την υλοποίηση της πολιτικής της Εταιρείας σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση, οργάνωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την ασφάλεια, καθαριότητα, διοικητική υποστήριξη πολιτικού σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών για τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. 

 
Γενική Διεύθυνση Πελατών
Η Γενική Διεύθυνση Πελατών επικουρείται στο έργο της από έναν (1) Βοηθό Γενικό Διευθυντή και απαρτίζεται από τρεις (3) Διευθύνσεις:
 • Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Διεύθυνση Διαχείρισης Εσόδων και Απαιτήσεων
 • Διεύθυνση Διαχείρισης Ειδικών Πελατών

Επιβλέπει τις υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις, με σκοπό, την με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξυπηρέτηση των πελατών και του ευρύτερου κοινού, όπως επίσης και την υλοποίηση των κατευθύνσεων και της πολιτικής της Διοίκησης στα θέματα διαχείρισης εσόδων και απαιτήσεων.

 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικού
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικού επικουρείται στο έργο της από έναν (1) Βοηθό Γενικό Διευθυντή και απαρτίζεται από τέσσερις (4) Διευθύνσεις:

 

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης
 • Διεύθυνση Προμηθειών
 • Διεύθυνση Αποθηκών και Μεταφορών

Επιβλέπει τις υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις, με σκοπό την υλοποίηση της πολιτικής της Διοίκησης σε θέματα που αφορούν στην οικονομική διαχείριση της Εταιρείας. 

 
Βοηθός Γενικός Διευθυντής Έργων Ανατολικής Αττικής
  Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Έργων Ανατολικής Αττικής υπάγεται και αναφέρεται διοικητικά και λειτουργικά απ΄ ευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στο Βοηθό Γενικό Διευθυντή Έργων Ανατολικής Αττικής υπάγεται και αναφέρεται η Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής.

 

Επιβλέπει τη Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής με σκοπό την υλοποίηση του σχεδιασμού, των μελετών και των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων της Ανατολικής Αττικής στους Δήμους Νέας Μάκρης – Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδας, Κορωπίου – Παιανίας, Μαρκοπούλου και Σαρωνικού, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων της Ανατολικής Αττικής.

 
Βοηθός Γενικός Διευθυντής

Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής αναφέρεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο με αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον ίδιο κατά περίπτωση.

 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως σκοπό να παρέχει βοήθεια στη Διοίκηση, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στα στελέχη της Εταιρείας και γενικά στους εργαζόμενους, για αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους μέσω αξιολόγησης λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, ανάλυσης στοιχείων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στους σκοπούς της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται:

 • Η εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και η διαπίστωση του κατά πόσον αυτό το σύστημα παρέχει λογική διαβεβαίωση σχετικά με:
 • Τη συμμόρφωση με τις γενικές διαδικασίες της Εταιρείας και την κείμενη Νομοθεσία
 • Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
 • Την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων
 • Την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων
 • Την αξιοπιστία και αρτιότητα των πληροφοριών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων
 • Την αναγνώριση και σωστή διαχείριση των κινδύνων
 • Την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών των επιχειρησιακών λειτουργιών
 • Η ενημέρωση της Διοίκησης για τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται:
 • Η παρακολούθηση υλοποίησης των συμφωνηθέντων ενεργειών
 • Η διεξαγωγή ειδικών και έκτακτων ελέγχων που της αναθέτει η Διοίκηση
 • Η συνεργασία του Εσωτερικού Ελέγχου με τον Εξωτερικό Έλεγχο, με στόχο την κάλυψη περιοχών με υψηλούς κινδύνους, που απειλούν την Εταιρεία, καθώς και την αποφυγή των διπλών ελέγχων

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να αναλάβει να εκτελέσει έκτακτους ελέγχους που τυχόν να ανατεθούν από τη Διοίκηση της Εταιρείας, πλην των κάτωθι περιπτώσεων:

 • Υποκατάσταση ελεγκτικών μηχανισμών: Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν μπορεί να δρα ως πρωτογενής ελέγχων μιας δραστηριότητας, διότι κάτι τέτοιο είναι ευθύνη της κατά περίπτωση Διεύθυνσης που εκτελεί τη συγκεκριμένη λειτουργία.
 • Έρευνα για απάτη: Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, η έρευνα θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη (fraudinvestigator) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και με την Επιτροπή Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου (BoardAuditCommittee).
 • Εξειδικευμένοι έλεγχοι: Έκτακτος έλεγχος για τον οποίο η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου δεν κατέχει τις απαιτούμενες δεξιότητες-γνώσεις ή δεν μπορεί να τις αποκτήσει εντός αποδεκτών προθεσμιών, ο σχετικός έλεγχος, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και με την Επιτροπή Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή ο συντονισμός και η εποπτεία του ελέγχου σε όλα τα στάδια ανήκει στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία διατηρεί το δικαίωμα αναβλητικής αρνησικυρίας.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη:

 • Να παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών και της χρηματιστηριακής, συμπεριλαμβανομένης και της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 (όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και της παρ. α’, Άρθρο 8, Νόμος 3016/2002).
 • Να ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το χρηματιστήριο (παρ. 3, Άρθρο 4, Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/2000).
 • Να ελέγχει τη νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της διοικήσεως αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας (παρ. 3, Άρθρο 4, Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/2000).
 • Να ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν Εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τις σχέσεις της Εταιρείας με τις Εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ή μέτοχοι τους με ποσοστό τουλάχιστον 10% (παρ. 3, Άρθρο 4, Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/2000).
 • Να ελέγχει και να αναγνωρίζει τις περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του (τις οποίες και αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο) (παρ. β’, Άρθρο 8, Νόμος 3016/2002).
 • Να ελέγχει το κατά πόσο διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα καθώς και η κατάλληλη γνωστοποίηση γεγονότων, όπως: αποφάσεις για ουσιώδεις μεταβολές της επιχειρηματικής δράσης, αποφάσεις ή συμφωνίες για σύναψη ή λύση συνεργασιών ή επιχειρηματικών συμμαχιών καθώς και για κάθε ουσιώδη διεθνή πρωτοβουλία, αποφάσεις για υποβολή δημόσιας πρότασης αγοράς κ.λ.π., καθώς επίσης και το κατά πόσο εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις για τις συναλλαγές των υπόχρεων προσώπων.
 • Να ελέγχει το κατά πόσο γίνεται «προαναγγελία» συγκεκριμένων συναλλαγών που αφορούν σε αξίες της Εταιρείας για συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως ορίζεται στη σχετική Νομοθεσία.
 • Να ελέγχει το κατά πόσο τηρούνται οι υποχρεώσεις της Υπηρεσίας Μετοχολογίου και της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων, όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική Νομοθεσία (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/2000).
 • Να ελέγχει το κατά πόσον το ετήσιο δελτίο συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/2000.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρείας καθώς και σε όλα τα μηχανογραφικά συστήματα, προγράμματα και αρχεία. Για το σκοπό αυτό, οι εμπλεκόμενες κατά περίπτωση Διευθύνσεις (ελεγχόμενες) καθώς και η Διεύθυνση Πληροφορικής θα παρέχουν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου την απαιτούμενη υποστήριξη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται, να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο των εσωτερικών ελεγκτών και να τους παρέχουν πληροφορίες καθώς και όλα τα απαραίτητα μέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου, (παρ. 4, Άρθρο 7, Νόμος 3016/2002, παρ.4, Άρθρο 4, Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/2000).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που επιβληθεί περιορισμός στον έλεγχο, είτε ως προς την έκτασή του, είτε ως προς τον σκοπό για τον οποίο αυτός επιτελείται, το γεγονός αυτό καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις από κάτι τέτοιο αναφέρονται γραπτά στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος, ο ελεγκτής δεν έχει εξουσία ή ευθύνη στις επιτελούμενες δραστηριότητες της Εταιρείας.

Ο εσωτερικός έλεγχος ως λειτουργία ασκεί με τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό (και ως εκ τούτου να μην έχει εξουσία ή άλλου είδους ευθύνη για τις δραστηριότητες τις οποίες εποπτεύει) τις κάτωθι τουλάχιστον δραστηριότητες:

 • Αναγνώριση και ιεράρχηση των επιχειρηματικών κινδύνων.
 • Επισκόπηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας προκείμενου να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές γίνονται με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, και σύμφωνα με τις οδηγίες του μάνατζμεντ, τις πολιτικές και διαδικασίες.
 • Εξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις περιοχές δραστηριότητας και με καθορισμένες προτεραιότητες.
 • Επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας καθώς και αυτή καθαυτή την επιβεβαίωση της ύπαρξης των στοιχείων αυτών (πχ με απογραφές, καταμετρήσεις κ.λ.π.).
 • Εκτίμηση της οικονομικότητας και αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων, και εισηγήσεις σε προβλήματα που τυχόν υπάρχουν.
 • Συντονισμός με το έργο των εξωτερικών ελεγκτών.
 • Αξιολόγηση των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα συστήματα αυτά επιτυγχάνουν τους σκοπούς και στόχους τους και έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ελεγκτικές διαδικασίες.
 • Παρακολούθηση εισηγήσεων από προγενέστερους ελέγχους για τις οποίες υπάρχουν δεσμεύσεις να γίνουν διορθωτικές ενέργειες.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IPPF), την κείμενη ελληνική νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, τον κανονισμό λειτουργίας της Διεύθυνσης και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της ΕΥΔΑΠ.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη νομική κάλυψη των στελεχών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου από τυχόν αστική ή ποινική δίωξη σε βάρος τους για πράξεις που ανάγονται στα πλαίσια των καθηκόντων τους.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει συγκροτηθεί με βάση την απόφαση 5/204/2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Νόμο 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπου προβλέπεται η υποχρέωση των εισηγμένων Εταιρειών στο Χ.Α. να διαθέτουν ειδική υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, που αποσκοπεί στη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρείας ως προς την τήρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και έχει την ευθύνη να ενημερώνει εγγράφως σε τακτά διαστήματα το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Διευθυντής και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητα, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας. Ο Διευθυντής και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Διακρίνονται σε ελεγκτές Α και Β. Στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου δεν δύνανται να τοποθετηθούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του Εσωτερικού Ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Επίσης, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο Διευθυντής και το στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (όπως και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου) δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιωνδήποτε εγγράφων είναι απολύτως αναγκαία για τη διενέργεια του ελέγχου.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να υποστηρίζεται στους ελέγχους που διενεργεί και από ελεγκτές οι οποίοι είναι εξωτερικοί σύμβουλοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη του ελέγχου παραμένει σε κάθε περίπτωση στη Διεύθυνση.

Για την επάρκεια στη στελέχωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν με βάση το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ελέγχων και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξωτερικοί ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα, σύμφωνα με όσα ορίζονται ακολούθως.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει πάντοτε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε χρόνο ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι Ορκωτοί Ελεγκτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 1969/1991, το Π.Δ. 226/1992 και το Π.Δ. 227/1992, όπως ισχύουν.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 

 
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών αναφέρεται διοικητικά και λειτουργικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Στελεχώνεται από έμμισθους δικηγόρους της Εταιρείας και αποτελείται από έξι (6) Υπηρεσίες:

 • Υπηρεσία Δικών
 • Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων
 • Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Υπηρεσία Συμβάσεων και Γνωμοδοτήσεων
 • Υπηρεσία Θεμάτων Προσωπικού
 • Υπηρεσία Γραμματείας

Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών διεκπεραιώνει τις δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας, την εκπροσωπεί ενώπιον όλων των βαθμών των δικαστηρίων και πάσης φύσεως αρχών και παρέχει νομική συμβουλευτική υποστήριξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και όλες τις οργανωτικές μονάδες της.

Η οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος καταργεί κάθε σχετικό προγενέστερο κείμενο και Κανονισμό. 

 
Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων αναφέρεται διοικητικά και λειτουργικά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων αποτελείται από τέσσερις (4) Υπηρεσίες:

 • Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων
 • Υπηρεσία Μετοχολογίου
 • Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων
 • Υπηρεσία Εταιρικής Υπευθυνότητας και Ιστορικού Αρχείου

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων είναι αρμόδια για το συντονισμό και υλοποίηση ενεργειών, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, με σκοπό την προώθηση σχέσεων μεταξύ της Εταιρείας και ενδιαφερόμενων μερών, την ευρεία προβολή του έργου της και την ανάδειξη της εταιρικής εικόνας.