ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει την ποιότητα των εισερχομένων λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης με στόχο την καλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης και την αποτελεσματική επεξεργασία λυμάτων.

Για το σκοπό αυτό συστάθηκε η Υπηρεσία Ελέγχου & Εποπτείας Υγρών Αποβλήτων & Λυμάτων. Κύριο αντικείμενο της είναι ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή των μεθόδων ελέγχου της απόρριψης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ. Επιπλέον, η  εν λόγω Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια αυτοψιών και δειγματοληπτικών ελέγχων στις επιχειρήσεις που αποχετεύουν στο δίκτυο ακαθάρτων, ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση τους με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Το εργαστήριο της Υπηρεσίας Ποιότητας Βιομηχανικών Αποβλήτων και Λυμάτων έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ, με το υπ’ αρ. 862 8/3/2013 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης, ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO17025, να διενεργεί χημικές δοκιμές για λύματα και βιομηχανικά απόβλητα και μικροβιολογικές δοκιμές για επεξεργασμένα λύματα.

Στόχος της Υπηρεσίας είναι η ανάδειξη και αναγνώριση της ικανότητας του εργαστηρίου της, να πραγματοποιεί υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας εργαστηριακές δοκιμές στον τομέα αρμοδιότητας του.

Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων, στην εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του εργαστηρίου.

Η αίτηση για την χορήγηση βεβαιώσεων και αδειών αποχέτευσης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

  1. Στα 11 Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ
  2. Στην Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας (Ωρωπού 156, Γαλάτσι, ώρες: 8.00 - 14.00)
  3. Στην Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών Αποβλήτων & Λυμάτων (Λ. Γαλατσίου 16, 3ος όροφος, ώρες: 8.00 - 14.00)

Μετά την επεξεργασία της αίτησης και την ολοκλήρωση της αυτοψίας, εκδίδεται πόρισμα και ενημερώνεται ο πελάτης σχετικά με την έκβαση της αίτησής του.