ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι τύπο υδρομετρητή χρησιμοποιεί η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.;

Οι υδρομετρητές που έχουν τοποθετηθεί στο δίκτυο πριν το 1985, ενδέχεται να είναι ταχυμετρικοί απλής ριπής ή και ογκομετρικοί. Οι υδρομετρητές που έχουν τοποθετηθεί στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από το 1985 και μετά, είναι αποκλειστικά ταχυμετρικοί πολλαπλής ριπής. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ακολουθώντας τις εξελίξεις στη τεχνολογία των μετρητών, σε συνδυασμό με προγραμματισμένες αντικαταστάσεις  που σχεδιάζει, θα προβεί στο άμεσο μέλλον σε τοποθέτηση νέας γενιάς υδρομετρητών, με ηλεκτρονικούς δείκτες και δυνατότητα ασύρματης καταμέτρησης, παράλληλα με την εγκατάσταση των κλασικών ταχυμετρικών υδρομετρητών. 

Γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας στον υδρομετρητή πριν την τοποθέτησή του στην παροχή του καταναλωτή;

Οι υδρομετρητές που τοποθετεί η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο δίκτυό της προέρχονται από προμήθεια μέσω διαγωνισμών από εργοστάσια τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Προτύπων. Η Υπηρεσία Υδρομετρητών ελέγχει το 10% της ποσότητας της εκάστοτε συνολικής προμήθειας. Σημειώνεται ότι, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν βεβαίωση στην οποία ρητά αναφέρεται ότι όλοι οι υδρομετρητές που προμηθεύουν ρυθμίστηκαν και δοκιμάστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή κανονιστικά πρότυπα. 

Είναι δυνατόν ο νέος υδρομετρητής να είναι ελαττωματικός;

 

Ο υδρομετρητής είναι όργανο που υπόκειται σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους κατά την φάση κατασκευής του όπως προβλέπονται από τα σχετικά πρότυπα. Παρόλα αυτά η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή στην περίπτωση που αμφισβητεί τις καταγραφές του υδρομετρητή του, να αιτηθεί δοκιμής στο διαπιστευμένο εργαστήριο που διαθέτει, παρουσία του. Στο εργαστήριο ελέγχεται εάν τα μετρολογικά χαρακτηριστικά του υδρομετρητή πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές. Για την διενέργεια της δοκιμής, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προβαίνει σε αντικατάσταση του υφιστάμενου υδρομετρητή με νέο, ο οποίος παραμένει ως μόνιμος στην παροχή του καταναλωτή. Όπως προβλέπεται  από το άρθρο 3 § 3.2.5  του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 552/Β΄/25.03.2009) καθώς και από την υπ’ αριθμ.   17949/13.03.2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στην περίπτωση που η δοκιμή αποδείξει ότι ο υδρομετρητής καταγράφει θετικά (σε βάρος του καταναλωτή), ακολουθείται διαδικασία διόρθωσης των χρεώσεων που έχουν επιβληθεί, ενώ σε περίπτωση αρνητικής καταγραφής (σε βάρος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το κόστος της δοκιμής ο δε λογαριασμός του μένει ως έχει (33,58€+ΦΠΑ24%=41,64€).

Μπορεί ένας υδρομετρητής να καταγράφει περισσότερες ποσότητες νερού από την πραγματική κατανάλωση του καταναλωτή;

Ο υδρομετρητής είναι ένα μηχανικό όργανο το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανίσει πλασματική καταγραφή. Ο καταναλωτής δύναται σε κάθε περίπτωση να αιτηθεί δοκιμής του υδρομετρητή του στο διαπιστευμένο εργαστήριο που διαθέτει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

Κάθε πότε και σε ποιές περιπτώσεις αντικαθίσταται ο υδρομετρητής;

Οι υδρομετρητές αντικαθίστανται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Προγραμματισμένα, κυρίως λόγω παλαιότητάς (ΦΕΚ 552/Β΄/25.03.2009 άρθρο 2 § 2.4.8. του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.). Στις περιπτώσεις που οι προς αντικατάσταση μετρητές είναι άνω 10ετίας, η δαπάνη προμήθειας και αντικατάστασης του υδρομετρητή βαρύνει τον υδρευόμενο και προσδιορίζεται σε 29,35€ + 24% Φ.Π.Α. = 36,39€ (υπ’ αριθμ. 14769/28.04.2004 Απόφαση Δ.Σ./ΕΥΔΑΠ Α.Ε.)
 2. Σε περίπτωση βλάβης ή επέμβασης τρίτων, που επηρεάζει την ορθή και ασφαλή λειτουργία του.
 3. Σε περίπτωση απώλειας του υδρομετρητή.
 4. Όταν ο καταναλωτής ζητήσει έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή του.
 5. Σε περίπτωση που η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κρίνει απαραίτητο τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή.
 6. Σε περίπτωση αφαίρεσης υδρομετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
Τι σημαίνει δοκιμή υδρομετρητή, πού και πώς ακριβώς γίνεται;

Ο καταναλωτής σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Ύδρευσης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει δοκιμή του υδρομετρητή του, παρουσία του. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζει τα ακόλουθα:

 1. Η δοκιμή διενεργείται στο διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 Εργαστήριο Υδρομετρητών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., το οποίο εδρεύει στην οδό Επονιτών 9 – 11 στο Ν. Φάληρο.
 2. Η δοκιμή διενεργείται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα κατόπιν ραντεβού που ορίζεται την ημέρα κατάθεσης του αιτήματος δοκιμής, στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που ανήκει το ακίνητο. Επιπλέον της δοκιμής ο καταναλωτής δύναται -εάν το επιθυμεί- να είναι παρών κατά την αντικατάσταση του προς έλεγχο υδρομετρητή με νέο, από το συνεργείο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
 3. Ο προς έλεγχο υδρομετρητής αφαιρείται από την υδροπαροχή του καταναλωτή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σφραγίζεται με αριθμημένη σφραγίδα  ασφαλείας και στη θέση του τοποθετείται νέος υδρομετρητής, ο οποίος παραμένει στη παροχή ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δοκιμής.
 4. Ο καταναλωτής παραλαμβάνει - ή αν δεν είναι παρών επικολλάται στο ακίνητο - αντίγραφο εντύπου στο οποίο αναγράφεται μεταξύ άλλων, ο αριθμός του παλαιού -προς έλεγχο- υδρομετρητή, ο αριθμός της σφραγίδας, η ένδειξη του παλαιού υδρομετρητή κατά την αφαίρεση και ο αριθμός του νέου υδρομετρητή.
 5. Ο προς έλεγχο υδρομετρητής παραδίδεται στην Υπηρεσία Υδρομετρητών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. την ημέρα της δοκιμής, μαζί με αντίγραφο του αναφερόμενου εντύπου για τη διασταύρωση των στοιχείων. Το χρονικό διάστημα από την αφαίρεση του υδρομετρητή από την παροχή του καταναλωτή, έως την ημέρα της παράδοσης, ο υδρομετρητής φυλάσσεται στην αποθήκη των αρμοδίων Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
 6. Μετά την παραλαβή, οι υδρομετρητές καταχωρούνται σε ειδική εφαρμογή, φωτογραφίζονται για να τεκμηριωθεί η κατάσταση παραλαβής και η ένδειξη τους, καλύπτεται ο αριθμός σειράς για να διασφαλιστεί η ανωνυμία του ελεγχόμενου οργάνου (απαίτηση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025) και παραδίδονται στους τεχνικούς των μετρήσεων για τη διενέργεια της δοκιμής.
 7. Οι καταναλωτές που παρευρίσκονται στο εργαστήριο, ενημερώνονται από τους τεχνικούς των μετρήσεων για τον τρόπο ελέγχου, ο οποίος βασίζεται σε πρότυπη μέθοδο και περιγράφεται αναλυτικά στο ISO 4185. Συγκεκριμένα διέρχεται από τον υδρομετρητή ορισμένη ποσότητα νερού, ο χειριστής καταγράφει την αρχική και τελική ένδειξη του υδρομετρητή και η απόκλιση υπολογίζεται μέσω ειδικού αλγόριθμου.
 8. Τα αποδεκτά εύρη καλής λειτουργίας για υδρομετρητή σε λειτουργία (in service) ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα (ISO 4064-1 και OIML R49-1).
 9. Μετά το τέλος των δοκιμών γίνεται η αναγνώριση των υδρομετρητών από τους καταναλωτές οι οποίοι και ενημερώνονται για την απόκλιση του υδρομετρητή τους.
 10. Ακολουθεί μηχανολογικός έλεγχος στους υδρομετρητές, κατά τον οποίο αποσφραγίζονται, αποσυναρμολογούνται και καταγράφεται η εσωτερική κατάσταση ή η πιθανή βλάβη τους.
 11. Τα δοκιμαστήρια ελέγχου των υδρομετρητών είναι αυτόματα και μπορούν να δοκιμάσουν έως 10 υδρομετρητές ταυτόχρονα.
 12. Όλη η αναφερόμενη διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο Σύστημα Ποιότητας της Υπηρεσίας Υδρομετρητών και ελέγχεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ετησίως.
 13. Το συνολικό κόστος της διαδικασίας αντικατάστασης του υφιστάμενου υδρομετρητή με νέο καθώς και της δοκιμής του παλιού προσδιορίζεται σε 33,58€+ΦΠΑ24%=41,64€.
Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία με τα αποτελέσματα των δοκιμών σε παράπονα καταναλωτών, και αν ναι τι δείχνουν;

Η Υπηρεσία Υδρομετρητών διενεργεί ετησίως περίπου 1200 δοκιμές υδρομετρητών, σε παράπονα καταναλωτών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Από στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι οι υδρομετρητές οι οποίοι παρουσιάζουν θετική απόκλιση, μεγαλύτερη των ορίων που προβλέπονται από τα ισχύοντα πρότυπα, υπολογίζονται περίπου στο 3,5% του συνόλου των μετρητών που δοκιμάζονται. Οι υδρομετρητές οι οποίοι εμφανίζουν μηχανολογικό πρόβλημα και η καταγραφή τους είναι πλασματική, υπολογίζονται σε ποσοστό μικρότερο του 1%. 

Οι υδρομετρητές που αντικαθίστανται, αποδίδονται στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές ή βρίσκονται στη διάθεση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.;

Οι υδρομετρητές είναι περιουσιακό στοιχείο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 552/Β΄/25.03.2009 άρθρο 1 § 1.4 του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) Μετά την αντικατάστασή τους παραμένουν στη διάθεση της Εταιρείας. 

Μετά από κάθε δοκιμή ή αντικατάσταση, ο υδρομετρητής καταστρέφεται ή ξαναχρησιμοποιείται;

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2014/32/ΕΕ, οι αντικατεστημένοι υδρομετρητές δεν επισκευάζονται πλέον αλλά ούτε και επαναχρησιμοποιούνται. Στη θέση τους στα ακίνητα, τοποθετούνται νέοι υδρομετρητές.