ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1. Δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ


Η ΕΥΔΑΠ ως σύγχρονος πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, οφείλει αφενός να εντοπίζει τις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει μελλοντικά και αφετέρου να αναλαμβάνει δράσεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών και ειδικότερα των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Μία από τις κύριες δράσεις εκσυγχρονισμού της ΕΥΔΑΠ είναι η επένδυση με ιδίους πόρους, με δημόσια και Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση σε δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Η ΕΥΔΑΠ, διαθέτοντας άρτια καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό, δημιούργησε την Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στις αρχές του 2011, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση της τεχνογνωσίας, της καινοτομίας, και την εδραίωση εξωστρεφούς πολιτικής.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας, για τη βελτίωση και επίλυση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία της Εταιρείας προωθώντας προτάσεις για:

 • Απόκτηση νέας τεχνογνωσίας η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από τις παραγωγικές λειτουργίες του οργανισμού.
 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (π.χ. μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος του οργανισμού).
 • Ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και επιχειρήσεων.
 • Αξιοποίηση εργαλείων και μεθόδων προερχόμενων από καινοτόμες μεθοδολογίες.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους (π.χ. μέσα από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών).
 • Ενίσχυση των υποδομών του ερευνητικού κέντρου (π.χ. διεύρυνση των εκτελούμενων πειραματικών εφαρμογών).
 • Διατήρηση αρχείου ερευνητικών δραστηριοτήτων της ΕΥΔΑΠ για διάχυση της επιστημονικής γνώσης  σε όλη την Εταιρεία και διάδοση της κεκτημένης τεχνογνωσίας.

Στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης τίθενται οι βάσεις για ουσιαστική συνεισφορά στην κάλυψη ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της ΕΥΔΑΠ, στη διατήρηση της υψηλής τεχνογνωσίας και στην αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών αιχμής.

 

2. Ερευνητική δραστηριότητα

 

• Διεξαγωγή αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων που καλύπτουν υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας.
• Διερεύνηση προτάσεων για ερευνητικά έργα Ευρωπαϊκής ή/και κρατικής χρηματοδότησης (Horizon 2020, Interreg, LIFE, Erasmus+, ΕΣΠΑ 2014 - 2020 κλπ.)

 

Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ σε τρέχοντα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και δράσεις:

 

Horizon 2020

 

i.  “SMART-Plant”, με στόχο την ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων λύσεων για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Στην Ελλάδα θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοσθεί ένα καινοτόμο πιλοτικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων στο ΚΕΛ της Ψυττάλειας το οποίο θα επιτυγχάνει την απαιτούμενη ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων, με ταυτόχρονη ανάκτηση υλικών (αζώτου, φωσφόρου και βιοαποδομήσιμου οργανικού υλικού) και ενέργειας (βιοαερίου). Διάρκεια προγράμματος: 2016 – 2020.

https://www.smart-plant.eu (σύντομα διαθέσιμη).

 

ii.  “INΤCATCH”, στοχεύοντας στην ορθότερη διαχείριση των υδάτων με την εφαρμογή καινοτόμων και αποδοτικών συστημάτων, τεχνολογιών και τεχνικών παρακολούθησης υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν ρομποτικά σκάφη τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με κατάλληλους αισθητήρες για τη μέτρηση επιλεγμένων παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο. Στην Ελλάδα, τα σκάφη αυτά θα χρησιμοποιηθούν πιλοτικά στη λίμνη Υλίκη με την παράλληλη ανάπτυξη κατάλληλου συστήματος λήψης αποφάσεων (DSS). Διάρκεια προγράμματος : 2016 – 2020.

https://www.intcatch.eu (σύντομα διαθέσιμη).

 

7o Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7)

 

i. “DESSIN”, με αντικείμενο την επίδειξη νέων τεχνολογιών για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό (60/2000). Στο πιλοτικό της Αθήνας που αποτελεί μία από τις 5 πιλοτικές εφαρμογές που υλοποιούνται σε Γερμανία, Νορβηγία, Ολλανδία και Ισπανία, επιδεικνύονται καινοτόμες τεχνολογίες για την επαναχρησιμοποίηση του νερού που στοχεύουν κυρίως στην άρδευση του πράσινου των αστικών περιοχών. Διάρκεια προγράμματος : 2014 – 2017.

https://dessin-project.eu/

 

ii. “MARSOL”, με αντικείμενο την επίδειξη του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων με επεξεργασμένα λύματα και της αναχαίτισης της εισροής θαλασσινού νερού. Στο «MARSOL» συμμετέχουν 4 πανεπιστήμια, 4 Ερευνητικά ιδρύματα, 6 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 3 τοπικές αρχές και 4 εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης. Διάρκεια προγράμματος : 2013 – 2016.

http://www.marsol.eu

 

COST (European COoperation in Science and Technology)

Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στο Πρόγραμμα COST και συγκεκριμένα στη δράση ”ES1105/ CYANOCOST” με θέμα την αντιμετώπιση της ανάπτυξης κυανοφυκών σε ταμιευτήρες. Στη δράση συμμετέχουν πάνω από 40 επιστημονικά ιδρύματα και εταιρείες και αφορά στη δικτύωση και μεταφορά γνώσης.

 

3. Αναβάθμιση του  ερευνητικού κέντρου της ΕΥΔΑΠ

 

Σύγχρονες και πλήρως ανακαινισμένες κτηριακές υποδομές που συμπεριλαμβάνουν Κτήριο Πιλοτικών Δοκιμών, Κτήριο Αρχείου Ερευνητικών Έργων και Αίθουσα η οποία αξιοποιείται για τη διεξαγωγή επιστημονικών ημερίδων και σεμιναρίων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 

4. Εργαστήρια ερευνητικού κέντρου

 

Εργαστήρια χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, με διαπίστευση κατά ISO 17025 η οποία εγγυάται ότι τα αποτελέσματα των διενεργούμενων αναλύσεων είναι αναγνωρισμένα, έγκυρα και αξιόπιστα.

Στα εργαστήρια του ερευνητικού κέντρου διεξάγονται ετησίως πάνω από 27.000 προσδιορισμοί φυσικο-χημικών, μικροβιολογικών και βιολογικών παραμέτρων.

Οι αναλύσεις διενεργούνται για:

α) Εσωτερικές ανάγκες της Εταιρείας (Διευθύνσεις Λειτουργίας).
β) Εξυπηρέτηση εξωτερικών φορέων  (Επιθεωρητές περιβάλλοντος και Περιφέρειες),  λειτουργώντας ως εργαστήρια αναφοράς.
γ) Εξυπηρέτηση των τρεχόντων ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΥΔΑΠ.

 

5. Προγραμματιζόμενες δράσεις και στόχοι

 

 • Δραστηριοποίηση στα πλαίσια νέων προγραμμάτων Ευρωπαϊκής, δημόσιας χρηματοδότησης (HORIZON 2020, Interreg, LIFE, Erasmus+, ΕΣΠΑ 2014-2020 κλπ) ή/και αυτοχρηματοδοτούμενων στους τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος της Εταιρείας.
 • Αξιοποίηση των υποδομών του ερευνητικού Κέντρου μέσω συμμετοχών σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα για την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών αιχμής.
 • Διεύρυνση του πεδίου καινοτομικών δραστηριοτήτων με δημιουργία επιπλέον υποδομών για εργαστηριακές δοκιμές ανάπτυξης ή/και εφαρμογής καινοτόμων προϊόντων ή διαδικασιών.
 • Σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται στην ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας. 
 • Εταιρική διασύνδεση αρχείου ερευνητικών δραστηριοτήτων, G.I.S. και αρχείου Mελετών & Προδιαγραφών της εταιρείας.