ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΕΥΔΑΠ, το 2011 δημιούργησε την Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση της τεχνογνωσίας, της καινοτομίας, και την εδραίωση εξωστρεφούς πολιτικής. Η Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης στεγάζεται στο Κέντρο Ερευνητικών Εφαρμογών Υγειονομικής Τεχνολογίας (ΚΕΡΕΦΥΤ) στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης τίθενται οι βάσεις για την κάλυψη ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της ΕΥΔΑΠ, τη διατήρηση της υψηλής τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών αιχμής προωθώντας δράσεις για:

  • Υλοποίηση ευρωπαικών και εθνικών ερευνητικών έργων που καλύπτουν υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας.
  • Ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών αιχμής στις υποδομές του ερευνητικού κέντρου.
  •  Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
  • Σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, μέσω, σε συνεργασία με ερευνητικό προσωπικό από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας.