ΝΕΑ

21/1/2019
21-24/01/2019 INTCATCH : Εξαμηνιαία συνάντηση έργου, Αθήνα

Η Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Έρευνας & Ανάπτυξης, εταίρος του ερευνητικού έργου INTCATCH, διοργάνωσε από 21 έως 24 Ιανουαρίου 2019, την εξαμηνιαία συνάντηση προόδου του έργου στο πλαίσιο της υλοποίησής του.

Η Συνάντηση έγινε στην αίθουσα Εκδηλώσεων της Υπηρεσίας στο ΚΕΡΕΦΥΤ Μεταμόρφωσης και συμμετείχαν περίπου 50 ερευνητές εκπρόσωποι των 19 εταίρων του έργου.