ΕΡΓΑ

 

Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ σε τρέχοντα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και δράσεις

 

Horizon 2020

Smart-Plant

“SMART-Plant”, με στόχο την ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων λύσεων για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Στην Ελλάδα θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοσθεί ένα καινοτόμο πιλοτικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων στο ΚΕΛ της Ψυττάλειας το οποίο θα επιτυγχάνει την απαιτούμενη ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων, με ταυτόχρονη ανάκτηση υλικών (αζώτου, φωσφόρου και βιοαποδομήσιμου οργανικού υλικού) και ενέργειας (βιοαερίου). Διάρκεια προγράμματος: 2016 – 2020.

https://www.smart-plant.eu

Int-Catch

“INΤCATCH”, στοχεύοντας στην ορθότερη διαχείριση των υδάτων με την εφαρμογή καινοτόμων και αποδοτικών συστημάτων, τεχνολογιών και τεχνικών παρακολούθησης υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν ρομποτικά σκάφη τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με κατάλληλους αισθητήρες για τη μέτρηση επιλεγμένων παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο. Στην Ελλάδα, τα σκάφη αυτά θα χρησιμοποιηθούν πιλοτικά στη λίμνη Υλίκη με την παράλληλη ανάπτυξη κατάλληλου συστήματος λήψης αποφάσεων (DSS). Διάρκεια προγράμματος : 2016 – 2020.

https://www.intcatch.eu

PV-Adapt

"PVadapt" όπου θα χρησιμοποιηθεί μια ευέλικτη και χαμηλού κόστους παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων με αυτοματοποιημένες μεθόδους σε συνδυασμό με στοιχεία ανάκτησης ενέργειας χρησιμοποιώντας αντλίες θερμότητας. Αυτά τα ενεργειακά στοιχεία θα συνδυαστούν με δομικές, μηχανικές, θερμικές και άλλες λειτουργίες για την παραγωγή προκατασκευασμένων μονάδων BIPV, οι οποίες αποτελούν το κλειδί για την επίτευξη μείωσης κόστους, καθώς και για την εγγύηση γρήγορης εγκατάστασης.  

Next-Gen

Το "NextGen" θα αξιολογήσει και θα προωθήσει καινοτόμες λύσεις και συστήματα κυκλικής οικονομίας με σκοπό την βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης των υδατικών πόρων παρουσιάζοντας καινοτόμες τεχνολογικές, επιχειρηματικές και διακυβερνητικές λύσεις για το νερό στην κυκλική οικονομία σε δέκα μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές επίδειξης σε όλη την Ευρώπη.

 

7o Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7)

Dessin

“DESSIN”, με αντικείμενο την επίδειξη νέων τεχνολογιών για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό (60/2000). Στο πιλοτικό της Αθήνας που αποτελεί μία από τις 5 πιλοτικές εφαρμογές που υλοποιούνται σε Γερμανία, Νορβηγία, Ολλανδία και Ισπανία, επιδεικνύονται καινοτόμες τεχνολογίες για την επαναχρησιμοποίηση του νερού που στοχεύουν κυρίως στην άρδευση του πράσινου των αστικών περιοχών. Διάρκεια προγράμματος : 2014 – 2017.

https://dessin-project.eu/

Marsol

“MARSOL”, με αντικείμενο την επίδειξη του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων με επεξεργασμένα λύματα και της αναχαίτισης της εισροής θαλασσινού νερού. Στο «MARSOL» συμμετέχουν 4 πανεπιστήμια, 4 Ερευνητικά ιδρύματα, 6 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 3 τοπικές αρχές και 4 εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης. Διάρκεια προγράμματος : 2013 – 2016.

http://www.marsol.eu