ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

18/5/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2018

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η


Των Μετόχων της Μειοψηφίας της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
σε Ειδική Συνέλευση

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)»

Με Απόφαση που έλαβε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της κατά την συνεδρίασή του της 16ης Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)» καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ειδική Συνέλευση την 11η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, αίθουσα ΕΡΜΗΣ, να αποφασίσουν για το παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Α.  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως εκπροσώπων των Μετόχων της μειοψηφίας.


Β.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Ειδική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος της μειοψηφίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 06η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Ειδικής Συνέλευσης της 11ης Ιουνίου 2018.  Σύμφωνα με το Νόμο έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 08η Ιουνίου 2018, ημέρα  Παρασκευή.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο Μέτοχος μετέχει στην Ειδική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. 

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Ειδικής Συνέλευσης.

Γ.  ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο Μέτοχος συμμετέχει στην Ειδική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.  Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Ειδική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.  Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 08η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή. Για το σκοπό  αυτό,  η  Εταιρεία  έχει  αναρτήσει  στην  ιστοσελίδα  της  (www.eydap.gr)  το  έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από την Υπηρεσία Μετοχολογίου της  Εταιρείας. Το  έντυπο  αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Μετόχου, αποστέλλεται με fax (210-2144437) ή κατατίθεται στην Υπηρεσία Μετοχολογίου (Ωρωπού 156, Γαλάτσι), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 08η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Δ.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα του άρθρου 27, παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» και σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Μετοχολογίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία το τηλέφωνο επικοινωνίας της Υπηρεσίας Μετοχολογίου είναι: 210-2144479,  υπεύθυνος κ. Χρήστος Αντερριώτης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Επαναληπτική Ειδική Συνέλευση, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, αίθουσα ΕΡΜΗΣ, στις 22 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, με τα ίδιο ως άνω θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι της μειοψηφίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 18ης Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Ειδικής Συνέλευσης, ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικών Ειδικών Συνελεύσεων στο αρχείο Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.  Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 19η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη.

Ακριβές Αντίγραφο
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Κωνσταντίνος Αντ. Παπαδόπουλος

Παρακάτω εμφανίζονται τα links για τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία
Σχετικό αρχείο

Attached file