ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

25/6/2021
ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Ιουνίου 2021, αποφάσισε την διανομή μερίσματος παρελθουσών χρήσεων από το κονδύλι «Κέρδη εις νέον» ποσού ύψους 25.560.000 €, δηλαδή μέρισμα 0,24 € ανά μετοχή μεικτό.

......

 

Σχετικό άρθρο