ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23/7/2021
Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την υπ' αριθ. 20905/7.7.2021 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και την υπ' αριθ. 2/905/3.3.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, που εκδόθηκε τον Ιούνιο 2021 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και είναι ανηρτημένος στον ιστότοπό του, στη διεύθυνση: http://www.esed.org.gr/code-listed.

Επιπλέον με την απόφαση 20914/20-07-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, εγκρίθηκε ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ www.eydap.gr.

Σχετικό αρχείο