ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

8/6/2018
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 9ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 36ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Θέμα 9ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Με την υπ’ αριθ. 19657/16.05.2018 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποφάσισε την εισήγηση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τροποποίησης του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το αναρτηθέν από 10.05.2018 Σχέδιο προτεινόμενων τροποποιήσεων Καταστατικού με εξαίρεση την υπ’ αριθ. 3 πρόταση τροποποίησης του στοιχείου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ισχύοντος Καταστατικού αναφορικά με το σκοπό και το αντικείμενο της Εταιρείας (προσθήκη παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης), καθώς δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των επιβεβλημένων εκ του νόμου τροποποιήσεων.


 

Παρακάτω εμφανίζονται τα links για τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία
Σχετικό αρχείο