ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

25/6/2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Παρόντες μέτοχοι   125
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι   82.194.722
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου   77,18%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων   82.194.722

............

Σχετικό αρχείο