ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

4/6/2021
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η


Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121578960000

Στην 39η Τακτική Γενική Συνέλευση

Με Απόφαση που έλαβε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 2ας Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην 39η Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: ...

Σχετικό αρχείο