ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

25/6/2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα και συνεδρίασε έγκυρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν και ψήφισαν είτε μέσω επιστολικής ψήφου είτε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων 125 Μέτοχοι, κάτοχοι 82.194.722 μετοχών, εκπροσωπώντας το 77,18 % του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε νομίμως την 4η Ιουνίου 2021: ......

Σχετικό αρχείο