ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών και πρακτικών που υιοθετεί μία εταιρία προκειμένου να διασφαλίσει την υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχο με μακροπρόθεσμο στόχο να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Για την ΕΥΔΑΠ η ορθή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η ΕΥΔΑΠ βασίζεται στη σχετική εγχώρια νομοθεσία, τις διατάξεις και τους κανονισμούς, τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και στις εσωτερικές εταιρικές της αξίες, για την ανάπτυξη των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΥΔΑΠ αφορούν στη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επί μέρους επιτροπών, την συνεχή, άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με τους μετόχους της και την διασφάλιση για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους, την αποτελεσματική λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών  και τη συνεχή παρακολούθηση του εφαρμοζόμενου συστήματος ελέγχου με σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.

Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι η άρρηκτη σύνδεση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης με την ευρύτερη εταιρική της κουλτούρα, καθώς η ορθή διακυβέρνηση δεν περιορίζεται στην τυπική τήρηση των νόμων, αλλά απαιτεί προσωπική αξιοπιστία και υπευθυνότητα.

Η αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση δεν συνιστάται από καθορισμένο πρόγραμμα αλλά από μία συνεχή προσπάθεια ενσωματώσεως στις εκάστοτε προταθείσες παραμέτρους σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξημένες προσδοκίες της κοινωνίας. Η σωστή εταιρική δομή και διαδικασίες έχουν ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη Εταιρική Διακυβέρνηση, η οποία προωθεί την εταιρική αναγνώριση και φήμη.

Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται να λειτουργεί υπό το πρίσμα των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.  Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία προάγει την αντίληψη της επιχειρηματικής ηθικής στη λήψη αποφάσεων και δεσμεύεται για την προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων και όσων έχουν έννομο συμφέρον.

Η ΕΥΔΑΠ με την υπ' αριθ. 20905/7.7.2021 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και την υπ' αριθ. 2/905/3.3.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για  εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, που εκδόθηκε τον Ιούνιο 2021 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και είναι ανηρτημένος στον ιστότοπό του, στη διεύθυνση:  http://www.esed.org.gr/code-listed

 

Α. Διοικητικό Συμβούλιο

 

Αμοιβές Μελών ΔΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2019, ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε για το έτος 2018, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019 καθώς και προενέκρινε τις αμοιβές τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.06.2020.  Ειδικότερα ενέκρινε:

 1. Την αμοιβή που καταβλήθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019, η οποία ανέρχεται σε 57.000,00 € μεικτές αποδοχές με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 11.690,76 €.
 2. Την αμοιβή που καταβλήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Ιωάννη Μπενίση, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019, η οποία ανέρχεται σε 57.000,00 € μεικτές αποδοχές με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 11.690,76 €. 
 3. Την προϋπολογισθείσα δαπάνης για την αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.06.2020, η οποία θα ανέλθει σε 57.000,00 € μεικτές αποδοχές με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 11.690,76.€.
 4. Την προϋπολογισθείσα δαπάνης για την αμοιβή του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Ιωάννη Μπενίση, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.06.2020, η οποία θα ανέλθει σε 57.000,00 € μεικτές αποδοχές με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 11.690,76 €.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2019, ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.06.2020
Ειδικότερα ενέκρινε:
 1. Τις καταβληθείσες αποζημιώσεις στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα 01.07.2018-30.06.2019, που ανέρχονται στο ποσό των 211.062,26 € μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης που ανέρχονται στο ποσό των 31.876,68 € μεικτά, ήτοι συνολικά 242.938,94 € μεικτά με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 48.686,62 €.
 2. Τις καταβληθείσες αποζημιώσεων των τριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν την εποπτεία της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (Ν. 3693, άρθρο 37) για το χρονικό διάστημα 01.07.2018-30.06.2019 που ανέρχονται στο ποσό των 20.400,00 € μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης που ανέρχονται στο ποσό των 5.642,64 € μεικτά, ήτοι συνολικά 26.042,64 € μεικτά με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 5.567,91 €.
 3. Τις αποζημιώσεις/αμοιβές απολογιστικά στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.04.2019, όπως αναλύονται κάτωθι:
 • Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 241,49 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση με επιπλέον εργοδοτική εισφορά για το χρονικό διάστημα των δέκα μηνών.
 • Έξοδα παράστασης και κίνησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 241,49 € μεικτά μηνιαίως ανά άτομο και 2.414,90 € για το χρονικό διάστημα δέκα μηνών μεικτά ανά άτομο με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές.
 • Αποζημίωση Μελών Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου 200,00 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές για το χρονικό διάστημα δέκα μηνών.
 • Έξοδα παράστασης και κίνησης Μελών Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.567,40 € μεικτά ανά άτομο για το χρονικό διάστημα δέκα μηνών με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές.


Για το χρονικό διάστημα από 01.05.2019 έως 30.06.2019, εκτιμάται ότι σύμφωνα με τις προκαθορισμένες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., θα είναι τα κάτωθι:

 • Οι αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 241,49 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση για το χρονικό διάστημα των δύο μηνών με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές.
 • Έξοδα παράστασης και κίνησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 241,49 € μεικτά μηνιαίως ανά άτομο και 482,98 € για το χρονικό διάστημα δύο μηνών μεικτά ανά άτομο με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές.
 • Αποζημίωση Μελών Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου 200,00 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση για το χρονικό διάστημα δύο μηνών επιπλέον εργοδοτικές εισφορές.
 • Έξοδα παράστασης και κίνησης Μελών Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 313,48 € για το χρονικό διάστημα δύο μηνών  μεικτά ανά άτομο με επιπλέον εργοδοτικές εισφορές.

και την προέγκριση των αποζημιώσεων/αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.06.2020 ως εξής:

 • Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 241,49 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση πλέον εργοδοτικών εισφορών.
 • Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 241,49 € μεικτά ανά άτομο πλέον εργοδοτικών εισφορών.
 • Αποζημίωση Μελών Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου 200,00 € μεικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση πλέον εργοδοτικών εισφορών.
 • Έξοδα παράστασης και κίνησης Μελών Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου 156,74 € μεικτά ανά άτομο πλέον εργοδοτικών εισφορών.


Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις, δίδονται στους δικαιούχους ανά συνεδρίαση μόνο υπό τον όρο και την προϋπόθεση της συμμετοχής τους σ’ αυτές.

 
Β. Γενική Συνέλευση & Δικαιώματα Μετόχων 

Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
α. Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 5 του άρθ. 9 του Καταστατικού ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
β. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 13 του Καταστατικού.
γ. Για την έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
δ. Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
στ. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 9 του Καταστατικού.
ζ. Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρείας.
η. Για το διορισμό εκκαθαριστών.
θ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

 

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, σύμφωνα δε με τα άρθρα 119 και 120 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή μέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση του τακτικού ελεγκτή της Εταιρίας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο αυτής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται α) Από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ, ή β) Αυτόκλητα και με την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά τη Συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία.

 

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 121 και 122 του Ν. 4548/2018 καθώς και στο άρθρο 27 του Καταστατικού.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. τουλάχιστον είκοσι πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και δημοσιοποιείται με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

Δύναται να δημοσιεύεται σε έντυπα μέσα εθνικής εμβέλειας περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθεται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Στην περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η ανωτέρω προθεσμία συντέμνεται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται και πάλι όπως παραπάνω και η πρόσκληση δημοσιεύεται και πάλι όπως παραπάνω. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται στις παραπάνω προθεσμίες.

Εντός της αυτής εικοσαήμερης (20ήμερης) προθεσμίας η πρόσκληση γνωστοποιείται στο εποπτεύον κατά την κείμενη νομοθεσία Υπουργείο.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

 

Δικαιώματα Μετόχων και τρόπος άσκησής τους

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια A.E. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Σύμφωνα με το Νόμο έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα Πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Το Καταστατικό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.  Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της τα έντυπα που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/ων του.

Ο δικαιούχος οφείλει να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής τους από την Εταιρεία. Τα έντυπα αυτά διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή, στα γραφεία της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω προθεσμία, ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Στη Γενική Συνέλευση δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο εποπτεύων την Εταιρεία Υπουργός ή εξουσιοδοτημένος εγγράφως αντιπρόσωπός του.
Όσον αφορά τα λοιπά δικαιώματα των μετόχων και μετόχων μειοψηφίας καθώς και τον τρόπο άσκησής τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν.

 

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν.

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

 

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
β) Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας.
γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 (παράγραφοι 2 και 3 του Καταστατικού) ή που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του  Καταστατικού.
ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
η) Συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας.
θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 9 παρ. 4 του  Καταστατικού.
ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το Καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.
Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
Όλες οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

 

Λοιπές Πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης αυτής, της διαδικασίας για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr).

 

Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 36 του Καταστατικού της Εταιρίας, οι μέτοχοι μειοψηφίας εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με δύο (2) μέλη.
Οι μέτοχοι μειοψηφίας καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνέλευση με αποκλειστικό θέμα την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να εκλέξουν. Κάθε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει ένα μόνο σύμβουλο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Εκλέγονται ο πρώτος ή οι δύο πρώτοι πλειοψηφούντες υποψήφιοι.
 

Γ. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί

Ελεγκτικοί Μηχανισμοί

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ αποτελεί ένα σύνολο διαδικασιών, πολιτικών, αρχών, κανονισμών, ασφαλιστικών  δικλείδων και οργανωτικών δομών που έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει  εύλογη διασφάλιση όσον αφορά στην ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρησιακών δεδομένων, στην προστασία και αποδοτική χρήση των πόρων της εταιρείας ,στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και στη συνολική αποτελεσματικότητα και απόδοση των λειτουργιών της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διαμορφώνει το όραμα της Εταιρείας και τους στρατηγικούς της στόχους ενώ έχει και τη γενική εποπτεία της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (Γενικοί Διευθυντές, Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές)  είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση, τον διαρκή έλεγχο και τη συνεχή αξιολόγηση των λειτουργικών διαδικασιών, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των ασφαλιστικών δικλείδων. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στον τομέα αρμοδιότητάς τους. Οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί ελεγκτές  είναι υπεύθυνοι για να παρέχουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο εύλογη διαβεβαίωση για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης  και των βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών έχει προχωρήσει σε μια σειρά οργανωτικών αλλαγών που διασφαλίζουν την εταιρική διαφάνεια και την προάσπιση των συμφερόντων  των μετόχων και των εργαζομένων.


Επιτροπή Ελέγχου

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της εφαρμογής των Αποφάσεων των Εποπτικών Αρχών (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, Νόμος 3016/17.05.2002, Νόμος 4449/24.01.2017), η εταιρεία έχει θεσπίσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία μπορεί να είναι είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και  αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3016/2002 και Ν. 4449/2017 και τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Κανονισμό Λειτουργίας της, στον οποίο καθορίζονται ο σκοπός, η δικαιοδοσία, η εκλογή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της. Με την απόφαση ΔΣ 20411/6.11.2019, έγινε επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.


Σύνθεση Μελών Επιτροπής Ελέγχου

Από 01/01/2019 έως 26/06/2019:

Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο Μέλος)
Ιωάννης Καρδαράς, Μέλος
Αλέξανδρος Πουλιάσης, Μέλος (Ανεξάρτητο Μέλος)

Από 27/06/2019 έως 31/12/2019:

Αικατερίνη Μπερίτση, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο Μέλος)
Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Μέλος (Ανεξάρτητο Μέλος)
Αλέξανδρος Πουλιάσης, Μέλος

Αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ. για την εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου

Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης/06/2019: ορισμός Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από τους κ.κ. Αικατερίνη Μπερίτση ως Προέδρου και Μιχαήλ Σταυρουλάκη και Αλέξανδρου Πουλιάση ως Μελών της ως άνω Επιτροπής.


Αριθμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου από 01/01/2019 έως 31/12/2019

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η Επιτροπή Ελέγχου Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. πραγματοποίησε είκοσι εννέα (29) συνεδριάσεις.
Η Επιτροπή Ελέγχου, για την υλοποίηση του έργου της, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως, όταν απαιτηθεί. Η συχνότητα και ο χρόνος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογα της έκτασης των αρμοδιοτήτων της λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα, το μέγεθος, το επιχειρησιακό περιβάλλον και το Επιχειρηματικό Μοντέλο της Εταιρείας.
Η Επιτροπή, για κάθε συνεδρίαση τηρεί Πρακτικά Συνεδριάσεων, στα οποία αποτυπώνονται οι ενέργειές της και τα αποτελέσματα αυτών, ως προς την υλοποίηση του έργου της και αναλόγως των θεμάτων υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 
Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, αφορούν στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας.
Επίσης, αφορούν στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στη λεγόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας.
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συχνή επικοινωνία με τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της. Στο πλαίσιο αυτό η επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου καλείται να μετέχει στις περισσότερες από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και να παρέχει ενημέρωση για την πορεία των διενεργούμενων ελέγχων και την παρακολούθηση υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών που αποφασίστηκαν στα πλαίσια των ελέγχων. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει επίσης συχνή επικοινωνία και συναντήσεις  με τους ορκωτούς ελεγκτές για την επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων και την αξιολόγηση της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τους Μετόχους, κατά την Ετήσια Γενική τους Συνέλευση, για τα πεπραγμένα της Επιτροπής, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Στην Εταιρεία ασκείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται στο έργο της από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και λειτουργεί, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, τον εγκεκριμένο από το ΔΣ Κανονισμό Λειτουργίας της, τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου ,τους  κανόνες δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών καθώς και βασικές αρχές της ελεγκτικής.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, με τους διενεργούμενους ελέγχους και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, βοηθάει στη Διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα στελέχη της Εταιρείας και γενικά τους εργαζόμενους, στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους και στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας , μέσω αξιολόγησης της  λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και  των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.
Στους σκοπούς της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται:

 • Η εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της   Εταιρείας και η διαπίστωση του κατά πόσον αυτό το σύστημα παρέχει λογική διαβεβαίωση σχετικά με:
  • Τη συμμόρφωση με τις γενικές διαδικασίες της Εταιρείας και την κείμενη Νομοθεσία.
  • Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
  • Την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων.
  • Την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων.
  • Την αξιοπιστία και αρτιότητα των πληροφοριών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων.
  • Την αναγνώριση και σωστή διαχείριση  κινδύνων.
  • Την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών των επιχειρησιακών λειτουργιών.
 • Η ενημέρωση της Διοίκησης για τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται.
 • Η παρακολούθηση υλοποίησης των συμφωνηθέντων ενεργειών.
 • Η διεξαγωγή ειδικών και έκτακτων ελέγχων που της αναθέτει η Διοίκηση.
 • Η συνεργασία του Εσωτερικού Ελέγχου με τον Εξωτερικό Έλεγχο, με στόχο την κάλυψη περιοχών με υψηλούς κινδύνους, που απειλούν την Εταιρεία, καθώς και την αποφυγή των διπλών ελέγχων.

Οι κυριότερες δράσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού ελέγχου κατά το 2019 συνοψίζονται στα ακόλουθα :

 • Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά με το Responsible Management Excellence (RME) Model του EBEN GR (εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αντίληψης για την επιχειρηματική ηθική). Της απονεμήθηκε το βραβείο Gold, λόγω της ικανοποίησης αρχών ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, ευθύνης και ανάπτυξης δράσεων που προάγουν την κοινωνική ευημερία, το σεβασμό στην ανθρώπινη αξία και την προστασία του περιβάλλοντος.
 •  Ολοκληρώθηκε σημαντικός αριθμός ελέγχων, παρέχοντας ικανοποιητικό βαθμό κάλυψης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων. Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, ο κύριος όγκος των ελέγχων αφορά λειτουργικούς ελέγχους που διενεργούνται με βάση τους κυριότερους κινδύνους (risk based audit) και  εστιάζουν σε ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ενώ πραγματοποιήθηκαν και έλεγχοι που απορρέουν από τη νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Επικαιροποιήθηκε το Μητρώο Κίνδυνων που είχε δημιουργηθεί βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας (risk Assessment), με αναγνώριση κινδύνων, βαθμολόγηση και χαρτογράφηση σε όλο το εύρος της Εταιρείας και ορισμού τρόπου περιορισμού τους. Κατ’ ακολουθία επικαιροποιήθηκε και το πλάνο ελέγχων.
 • Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και την ενημέρωση για τις εξελίξεις στο επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου, οι ελεγκτές παρακολούθησαν  εκπαιδευτικά σεμινάρια , θεματικές βραδιές και συμμετείχαν σε συνέδρια του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Κάποιοι εκ των ελεγκτών απέκτησαν μετά από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις στο Internal Audit.
 • Αξιολογήθηκε η Διεύθυνση από εταιρεία πιστοποιημένων, ανεξάρτητων, εξωτερικών ελεγκτών, σύμφωνα με το Διεθνές Πλαίσιο για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Καταρτίστηκε Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Program), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αυτοαξιολόγηση της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου με σχετικούς δείκτες,  οι οποίοι παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με περιοδικές εσωτερικές επιθεωρήσεις  ως προς τη συμμόρφωση της Δ/νσης με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και με τη συνεχή παρακολούθηση του έργου της. Με βάση τις παρατηρήσεις  εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες και  λαμβάνονται έγκαιρα δράσεις αντιμετώπισής τους, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών. 
 • Κατά το 2019, η Δ/νση  Εσωτερικού Ελέγχου ανέπτυξε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015 και απέκτησε τη σχετική πιστοποίηση από τον φορέα TUV HELLAS. Η λειτουργία της Δ/νσης με βάση ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας το οποίο συνδυάζεται παράλληλα με τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί σημαντική καινοτομία και συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της Δ/νσης και στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των συμβαλλομένων μερών.
 • Συνεχίζεται η έκδοση ανά τρίμηνο, του ενημερωτικού δελτίου “ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ” (newsletter), το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς όλους τους εργαζόμενους,  με σκοπό την προώθηση της ελεγκτικής κουλτούρας στην εταιρεία, την ανάδειξη του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου, τη διευκόλυνση της συνεργασίας με τους ελεγχόμενους  και την ενημέρωση του προσωπικού για τις αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Καταρτίζεται τριετές πρόγραμμα ελέγχων με  ποικίλα αντικείμενα που καλύπτουν όλο το  εύρος δραστηριοτήτων της εταιρείας, και με κύριο κριτήριο την αντιμετώπιση των κυριότερων επιχειρηματικών κινδύνων. Στόχευση των ελέγχων αποτελεί η πιστή εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας της εταιρείας, ο εντοπισμός έλλειψης ασφαλιστικών δικλείδων, η χρηστή  διαχείριση, η τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία και των κανόνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 • Για την παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών που προκύπτουν από ελέγχους  έχει σχεδιαστεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την  άμεση και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση των αρμοδίων οργανωτικών μονάδων και της Διοίκησης. Στην εφαρμογή αυτή που αποτελεί πρωτοβουλία της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου  και υλοποιήθηκε  από τη Δ/νση Πληροφορικής της εταιρείας, καταγράφονται οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις ανά έλεγχο και  παρακολουθείται η υλοποίησή  τους εκ μέρους των αρμόδιων Διευθύνσεων. Η διαδικασία αυτή  λειτουργεί  ως στρατηγικό εργαλείο στα χέρια της Διοίκησης για τη συνεχή βελτίωση των εταιρικών διαδικασιών.
 • Συνεχίζεται η βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της Διεύθυνσης με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, όπως  με τη χρήση open data, για τη διενέργεια ελέγχων σύγκρουσης συμφερόντων.


Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
 • Επιτροπή Αμοιβών
  Η Επιτροπή Αμοιβών συστήθηκε με την 20394/4.9.2019 απόφαση του ΔΣ και λειτουργεί ως ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα το οποίο επικουρεί κατά τρόπο διαφανή το ΔΣ της Εταιρείας στα ζητήματα που άπτονται τις αμοιβές του Προέδρου του ΔΣ, καθώς και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών Μελών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Επιτροπή Αμοιβών αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, τα οποία είναι ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, σύμφωνα με την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως εκάστοτε ισχύει. Τα μέλη αυτά είναι: Αικατερίνη Μπερίτση, Αλέξανδρος Νασούφης, Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Παναγιώτης Σκουλαρίκης. Ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών (απόφαση ΔΣ 20411/6.11.2019) βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr.
 • Επιτροπή Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού
  Η Επιτροπή Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού συστήθηκε με την απόφαση ΔΣ 20427/4.12.2019, έχοντας ως στόχο την ενημέρωση, ανάλυση, αξιολόγηση, και υποστήριξη της διοίκησης επί θεμάτων που αφορούν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εταιρείας. Η Επιτροπή διέπεται από σχετικό Κανονισμό.

  Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας – Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του υπόλοιπου κανονιστικού πλαισίου, λειτουργούν οι εξής Επιτροπές:
 • Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.)
 • Επιτροπές Προμηθειών και Υπηρεσιών
 • Επιτροπή Αποζημιώσεων Ζημιών Τρίτων
 • Επιτροπή Αναβάθμισης Παρεχόμενων Υπηρεσιών και Διαχείρισης Αιτημάτων Πελατών
 • Επιτροπή Διακανονισμών της Γενικής Διεύθυνσης Πελατών
 • Επιτροπή Παρακολούθησης Πολιτικής Ασφαλείας των Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
 • Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτημάτων Διακανονισμού Οφειλών
 • Ιατρικό Συμβούλιο
 • Υπηρεσιακό Συμβούλιο
 • Συμβούλια Προαγωγών
 • Πειθαρχικά Συμβούλια
 • Συμβούλιο Διοίκησης
 • Τεχνικό Συμβούλιο


Εξωτερικός Έλεγχος

Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρίας διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές. Για το σκοπό αυτό, κάθε χρόνο, εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μία ελεγκτική Εταιρία που παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΔΑΠ τον Ιούνιο του 2019, επέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία  «GRANΤ THORNTON Α.Ε» και εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Χριστόπουλο (Α.Μ. 28481) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παναγιώτη Νούλα (Α.Μ. 40711) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό  Ελεγκτή για την οικονομική χρήση 01.01.2019-31.12.2019, ενώ ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2019, για την επισκόπηση των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού της χρήσης 2019.

Δ. Διαχείριση Κινδύνων

Η  ύπαρξη πλαισίου διαχείρισης κινδύνων  είναι κεντρικής σημασίας για την εδραίωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η επιχειρησιακή διαχείριση κινδύνων είναι μια δομημένη, συνεχής και διαρκής διαδικασία, που αφορά σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού με σκοπό την αναγνώριση, καταγραφή και εκτίμηση των κινδύνων, την επιλογή κατάλληλων τρόπων  απόκρισης, τον σχεδιασμό και εφαρμογή ασφαλιστικών δικλείδων, την αξιολόγηση  της επάρκειας και αποτελεσματικότητάς τους και τη συνεχή παρακολούθηση και αναφορά σε ευκαιρίες και απειλές, που επιδρούν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.
Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των ενδεχόμενων κινδύνων, ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα και η συνέχεια των εργασιών της και συγκεκριμένα:

 • Στη διαμόρφωση συνολικού πλαισίου και την εισήγηση στρατηγικής, πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων που ενδεχομένως αναλαμβάνει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διοίκησης.
 • Στον ορισμό, την αναγνώριση και την αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων.
 • Στην ανάπτυξη και υλοποίηση εργαλείων προσαρμοσμένων σε σχέση με τον κίνδυνο τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εκπαίδευση των οργανωτικών μονάδων για τη χρήση τους.
 • Στην κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Κρίσεων.
 • Στη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο της Εταιρείας

Αν και κάθε μέλος της Εταιρείας  διαδραματίζει τον δικό του ρόλο -στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του- για την εξασφάλιση της επαρκούς διαχείρισης των κινδύνων,  το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει  τη συνολική ευθύνη. Θέτει τους στόχους, ορίζει την πολιτική, αποφασίζει για τον τρόπο απόκρισης  και την αποδοχή ή όχι του εναπομείναντος κινδύνου. Επιλέγει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, η υλοποίηση του οποίου ανατίθεται στα στελέχη της Εταιρείας.
Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019 διεξήχθη  συστηματικά αξιολόγηση κινδύνων (risk assessment) ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, με αναγνώριση κινδύνων, βαθμολόγηση και χαρτογράφησή τους  σε όλο το εύρος της Εταιρείας και του ομίλου καθώς και των ασφαλιστικών δικλείδων περιορισμού τους (controls)  και επικαιροποιήθηκε το Μητρώο Κίνδυνων.
Μέσα στο 2019 έγινε επικαιροποίηση του εγχειριδίου διαχείρισης κρίσεων, ορίστηκε εκ νέου η ομάδα διαχείρισης κρίσεων και πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των μελών της.

Ε. Διαφάνεια και Πληροφόρηση

Θεσμοθετημένες διαδικασίες

Η Εταιρία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας, εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

α) ∆ιαδικασία γνωστοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών

Εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, της Απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφορά στις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Σκοπός της διαδικασίας είναι αφενός η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και λοιπών ενδιαφερομένων σχετικά με περιπτώσεις μεταβολών (απόκτηση ή διάθεση) σημαντικών συμμετοχών, όπως ορίζονται από τον Ν. 3556/2007 και αφετέρου η εναρμόνιση της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ με το θεσμικό πλαίσιο

β) ∆ιαδικασίες στο πλαίσιο του Ν. 3340/2005 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.

Σε εφαρμογή των παραπάνω Νόμων η Εταιρία έχει θεσπίσει:

 • ∆ιαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα:

  Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρία, καθώς και άτομα που έχουν στενό δεσμό με αυτά, οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΥΔΑΠ  τις συναλλαγές που διενεργούνται για δικό τους λογαριασμό και αφορούν μετοχές της Εταιρίας, ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με αυτές
 • ∆ιαδικασία για την αποφυγή κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών:

  Τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν προνομιακές πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρία, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν άμεσα ή έμμεσα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές

  Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΕΥΔΑΠ έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης των ως άνω διαδικασιών και συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για την δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενων και λοιπών πληροφοριών.

Επικοινωνία με τους μετόχους

Πέρα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, η Εταιρία εφαρμόζει και άλλες πρακτικές που ενισχύουν την πληροφόρηση και την ενημέρωση των μετόχων και επενδυτών, και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Τήρηση του μετοχολογίου της Εταιρίας
 • Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των μετόχων της Εταιρίας, ιδιωτών και θεσμικών, Ελλάδας και εξωτερικού, σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την πληρωμή των μερισμάτων της Εταιρίας
 • Διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, παροχή ενημέρωσης για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και πληροφόρηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης
 • Έκδοση και διανομή του Ετήσιου Απολογισμού της Εταιρίας
 • Δημοσίευση σημαντικών εταιρικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στοχεύοντας στην άμεση και ισότιμη ενημέρωση όλων των μετόχων και επενδυτών 
 • Έκδοση και διανομή εταιρικών εντύπων, που ενισχύουν την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες, τη στρατηγική, τους στόχους και την απόδοση της Εταιρίας
 • Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εκπροσώπων της Εταιρίας και της επενδυτικής κοινότητας
 • Άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων σε σχέση με την πορεία των μεγεθών της Εταιρίας μέσω παρουσιάσεων, roadshows και συναντήσεων

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Σχέσεων με Επενδυτές της ΕΥΔΑΠ έχει την αρμοδιότητα της άμεσης, ορθής και ισότιμης εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των μετόχων και επενδυτών

 
ΣΤ. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η ΕΥΔΑΠ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, προχώρησε στη σύνταξη Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης-Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας . Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου και κατανοητού συστήματος αναφοράς, με το οποίο επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη διάχυση ενιαίας επιχειρησιακής αντίληψης.

Το επικαιροποιημένο κείμενο του Κανονισμού, είναι δομημένο έτσι ώστε να παρουσιάζονται με σαφήνεια τα στοιχεία που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση, στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, στην εκτίμηση και στη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων, στην οργανωτική δομή της Εταιρίας αλλά και στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης που επιδεικνύει η Εταιρία στα πλαίσια της λειτουργίας της.

Σκοπός του Κανονισμού είναι να προωθήσει τη χρηστή διακυβέρνηση, με την πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανταγωνιστικότητα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η εφαρμογή του Κανονισμού αντιμετωπίζεται από την Εταιρεία και τους επενδυτές ως μια διαδικασία που προσδίδει αξία στην επιχείρηση και όχι ως απλή άσκηση συμμόρφωσης.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., έχει πολλά να ωφεληθεί από τη δημόσια υιοθέτηση και τη συστηματική εφαρμογή των αρχών αυτών σε πλήρως οικειοθελή βάση, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των μετόχων, των εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και βελτιώνει την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα.

Η ΕΥΔΑΠ με την υπ' αριθ. 20905/7.7.2021 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και την υπ' αριθ. 2/905/3.3.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για  εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, που εκδόθηκε τον Ιούνιο 2021 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και είναι ανηρτημένος στον ιστότοπό του, στη διεύθυνση:  http://www.esed.org.gr/code-listed