ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών και πρακτικών που υιοθετεί μία εταιρία προκειμένου να διασφαλίσει την υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχο με μακροπρόθεσμο στόχο να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Για την ΕΥΔΑΠ η ορθή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η ΕΥΔΑΠ βασίζεται στη σχετική εγχώρια νομοθεσία, τις διατάξεις και τους κανονισμούς, τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και στις εσωτερικές εταιρικές της αξίες, για την ανάπτυξη των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΥΔΑΠ αφορούν στη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επί μέρους επιτροπών, την συνεχή, άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με τους μετόχους της και την διασφάλιση για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους, την αποτελεσματική λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών  και τη συνεχή παρακολούθηση του εφαρμοζόμενου συστήματος ελέγχου με σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.

Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι η άρρηκτη σύνδεση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης με την ευρύτερη εταιρική της κουλτούρα, καθώς η ορθή διακυβέρνηση δεν περιορίζεται στην τυπική τήρηση των νόμων, αλλά απαιτεί προσωπική αξιοπιστία και υπευθυνότητα.

Η αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση δεν συνιστάται από καθορισμένο πρόγραμμα αλλά από μία συνεχή προσπάθεια ενσωματώσεως στις εκάστοτε προταθείσες παραμέτρους σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξημένες προσδοκίες της κοινωνίας. Η σωστή εταιρική δομή και διαδικασίες έχουν ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη Εταιρική Διακυβέρνηση, η οποία προωθεί την εταιρική αναγνώριση και φήμη.

Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται να λειτουργεί υπό το πρίσμα των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.  Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία προάγει την αντίληψη της επιχειρηματικής ηθικής στη λήψη αποφάσεων και δεσμεύεται για την προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων και όσων έχουν έννομο συμφέρον.

Η ΕΥΔΑΠ με την υπ' αριθ. 20905/7.7.2021 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και την υπ' αριθ. 2/905/3.3.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για  εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, που εκδόθηκε τον Ιούνιο 2021 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και είναι ανηρτημένος στον ιστότοπό του, στη διεύθυνση:  http://www.esed.org.gr/code-listed

 

A. Διοικητικό Συμβούλιο 

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του οποίου είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 όπως κάθε φορά ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από το Καταστατικό και το νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται:

α) από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρεία που εκλέγονται (με τους αναπληρωματικούς τους) με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

β) από δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας και εκλέγονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 36 του Καταστατικού.

γ) από εκπροσώπους των μετόχων, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4389/2016.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Καταστατικού της ΕΥΔΑΠ όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 26-6-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η  θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος και η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελευθέρως. Η ανάκληση και η αντικατάσταση γίνεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή υπόδειξης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξέλεξε σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδ. γ’ του άρθρου 11 του Καταστατικού της ΕΥΔΑΠ και πριν από τη λήξη της θητείας τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορίζονται εκ νέου ή να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι απεριόριστα ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, όμως, να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 24 και 27.

Μέχρι τις 26 Ιουνίου 2019 υπήρχαν στο ΔΣ δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης  Ιουνίου 2019 όπου εκλέχθηκαν εννέα (9) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τους μετόχους πλειοψηφίας  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» και «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» ορίστηκαν τρία (3) ανεξάρτητα Μέλη: η κα Αικατερίνη Μπερίτση, ο κ. Αλέξανδρος Νασούφης και ο κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκης. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρθηκε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Ανάπτυξης, η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων, η Υπηρεσία Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών προέβησαν σε έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που θέτει ο Ν. 3016/2002 και ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης-Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πρόσωπο των υποψηφίων Ανεξαρτήτων Μελών. Κατόπιν αυτού του ελέγχου διαπιστώθηκε από τους Μετόχους της Εταιρείας η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο όλων των υποψήφιων ανεξάρτητων Μελών και εγκρίθηκε ο ορισμός τους ως ανεξάρτητων. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εναρμονιζόμενη με τη νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες και με γνώμονα τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των αποφάσεων του ανωτάτου οργάνου Διοίκησης τηρεί τα κάτωθι κριτήρια αντικειμενικότητας, βάσει των οποίων πρέπει, έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4706/2020, ήτοι έως 17.7.2021,  να εκλέγονται τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας.

β. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ. Έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Τα ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.

3. Προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού η Εταιρεία, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως υποβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του καθορισμού της ανεξαρτησίας, τόσο των υποψηφίων όσο και των εν ενεργεία μελών του, το Δ.Σ. θα πρέπει να θεωρεί ότι σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το μέλος:

 • διατελεί (κατά το Νόμο 3016/2002) ή έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας ή θυγατρικής της εντός των προηγουμένων τριών (3) ετών,
 • λαμβάνει ή έχει λάβει από την Εταιρεία, εντός του 12μήνου που προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως μέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας,
 • έχει (κατά το Νόμο 3016/2002) ή είχε εντός τους προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος της Εταιρείας, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του Δ.Σ., ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της,
 • έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης, που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην Εταιρεία ή θυγατρική της,
 • έχει (κατά το Νόμο 3016/2002) συγγένεια δεύτερου βαθμού ή συζυγική σχέση με μη ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., ανώτατο στέλεχος, σύμβουλο ή σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της,
 • ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων μερών, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της,
 • έχει υπηρετήσει στο Δ.Σ. για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής του,
 • έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης, που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην Εταιρεία ή θυγατρική της,
 • έχει (κατά το Νόμο 3016/2002) συγγένεια δεύτερου βαθμού ή συζυγική σχέση με μη ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., ανώτατο στέλεχος, σύμβουλο ή σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της,
 • ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων μερών, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της.

Κατά το έτος 2020 διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι τα ανεξάρτητα μέλη του διατηρούν την ανεξαρτησία τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και πάντως τουλάχιστον μία φορά το μήνα.  Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους.

Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας της Εταιρείας η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.  Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018.

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4, 4α και 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου επιστημονικοί σύμβουλοι, νομικοί ή μη και εμπειρογνώμονες, καθώς και ο Διευθυντής των Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, εφ’ όσον κληθούν από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διευθυντή των Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας άλλος δικηγόρος που θα υποδείξει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο σύμβουλο.  Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα Πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα Πρακτικά. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο Πρακτικών.

Αντίγραφα Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.  Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε Πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό Πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους με ιδιόχειρη ή ψηφιακή υπογραφή.

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας, στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης παρακολουθεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνεται έναντι αυτής κατά την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ιδίως του άρθρου 102 αυτού, καθώς και του Ν. 3016/2002 και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των εισηγμένων εταιριών.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Πολιτική Πολυμορφίας

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της προώθησης της αρχής της πολυμορφίας στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, στο δυναμικό των ανώτατων στελεχών της καθώς και στο σύνολο των εργαζομένων άμεσης απασχόλησης στις δραστηριότητές της με βασικές παραμέτρους, μεταξύ άλλων, το φύλο, την ηλικία, την εμπειρία, τις δεξιότητες και τις γνώσεις, και διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης Πολιτικής Πολυμορφίας ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία θα αποτελέσει ειδικό τμήμα της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 με έναρξη ισχύος από 17.7.2021, με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο ανώτατο όργανο διοίκησης και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών.

Στην Ενότητα Δ της Έκθεσης Διαχείρισης, με τίτλο «Κοινωνικά και Εργασιακά Θέματα και Σεβασμός των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την παρουσία γυναικών σε θέσεις ευθύνης της ΕΥΔΑΠ καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

 

 
Β. Γενική Συνέλευση & Δικαιώματα Μετόχων 

Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α. Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθ. 9 του Καταστατικού ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 13 του Καταστατικού.

γ. Για την έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ. Για τη διάθεση των ετησίων κερδών.

ε. Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

στ. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 9 του Καταστατικού.

ζ. Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρείας.

η. Για το διορισμό εκκαθαριστών.

θ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, καθώς και την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, σύμφωνα δε με τα άρθρα 119 και 120 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειαςτης έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή μέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση του τακτικού ελεγκτή της Εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο αυτής.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της του μετόχου ή των προσώπων που σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να παρίστανται σε αυτή, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιτρέπεται επίσης η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα ή δι’ αλληλογραφίας, διεξαγομένης πριν τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και συμπληρώνονται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, καθώς και τις πληροφορίες του άρθρου 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του Καταστατικού και τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 του Ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης με τα υποχρεωτικώς αναφερόμενα σ’ αυτή στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 121 του Νόμου 4548/2018, δημοσιεύεται έγκαιρα, τουλάχιστον είκοσι πλήρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση, στη μερίδα της Εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.-www.businessportal.gr), στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr) και δημοσιοποιείται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας με το Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΡΜΗΣ σύμφωνα με τα άρθρα 122 και 123 του Νόμου 4548/2018 καθώς και σε άλλα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση.

Εντός της αυτής εικοσαήμερης (20ήμερης) προθεσμίας η πρόσκληση γνωστοποιείται στο εποπτεύον κατά την κείμενη νομοθεσία Υπουργείο.

Εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων μέσω του διαδικτυακού της τόπου τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

Άπασες οι ανωτέρω υποχρεώσεις και όσες άλλες απορρέουν εκ της νομοθεσίας τηρήθηκαν στο ακέραιο κατά τη σύγκληση και προετοιμασία των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που διεξήχθησαν εντός του έτους 2020, ήτοι στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης.5.2020 και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης.6.2020.

Δικαιώματα Μετόχων και τρόπος άσκησής τους

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και η ψηφοφορία είναι φανερή.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια A.E. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Σύμφωνα με το Νόμο έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα Πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, κατά την έννοια του Ν. 4659/2018.  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία του μετόχου λαμβάνεται κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη διευκόλυνση συμμετοχής στη συνεδρίαση. Το περιεχόμενο της απόφασης αυτής γνωστοποιείται στους μετόχους με την Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της το έντυπο που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/ων του, το οποίο διατίθεται και από την Υπηρεσία Μετοχολογίου της Εταιρείας (Ωρωπού 156, Γαλάτσι).

Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του αποστέλλεται με fax, e-mail ή κατατίθεται στην Υπηρεσία Μετοχολογίου.

Ειδικά, για τη συμμετοχή των μετόχων μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, λαμβάνεται κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη διευκόλυνση συμμετοχής στη συνεδρίαση. Το περιεχόμενο της απόφασης αυτής γνωστοποιείται στους μετόχους με την Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προθεσμία διορισμού, ανάκλησης ή αντικατάστασης το αντιπροσώπου του, ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Όσον αφορά τα λοιπά δικαιώματα των μετόχων και μετόχων μειοψηφίας καθώς και τον τρόπο άσκησής τους η Εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα το σύνολο των εφαρμοζόμενων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων με ιδιαίτερη προσήλωση στην ενίσχυση της δυνατότητας να ασκούν απρόσκοπτα τα δικαιώματά τους, βασισμένοι στην πληρότητα, ακρίβεια και σαφήνεια της πληροφόρησης που λαμβάνουν έγκαιρα από την Εταιρεία με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ενδεικτικά, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις περιπτώσεις άσκησης δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν με κάθε νόμιμο μέσο να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί πλέον μίας μετοχής.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. 

Οι  αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 31 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

β) Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 (παράγραφοι 2 και 3 του Καταστατικού) ή που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 και 5 του  Καταστατικού.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το Καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Όλες οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφωνπου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Λοιπές Πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, του αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, της διαδικασίας για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018διατίθενται της Γενικής Συνέλευσης, του αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου,  σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr) ) στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» /«Συνελεύσεις Μετόχων».

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την επικοινωνία και την υποβολή ερωτήσεων εκ μέρους των μετόχων μεριμνώντας για την παρουσία στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κάθε στελέχους της ανώτατης Διοίκησης της Εταιρείας που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή αναλυτικότερης πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί ερωτημάτων των μετόχων.

 

 
Γ. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί & Διαχείριση Κινδύνων

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ αποτελεί ένα σύνολο διαδικασιών, πολιτικών, αρχών, κανονισμών, ασφαλιστικών  δικλείδων και οργανωτικών δομών που έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει  εύλογη διασφάλιση όσον αφορά στην ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρησιακών δεδομένων, στην προστασία και αποδοτική χρήση των πόρων της εταιρείας, στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και στη συνολική αποτελεσματικότητα και απόδοση των λειτουργιών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαμορφώνει το όραμα της Εταιρείας και τους στρατηγικούς της στόχους ενώ έχει και τη γενική εποπτεία της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (Γενικοί Διευθυντές, Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές)  είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση, τον διαρκή έλεγχο και τη συνεχή αξιολόγηση των λειτουργικών διαδικασιών, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των ασφαλιστικών δικλείδων. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στον τομέα αρμοδιότητάς τους. Οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί ελεγκτές  είναι υπεύθυνοι για να παρέχουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο εύλογη διαβεβαίωση για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

 Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης  και των βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών έχει προχωρήσει σε μια σειρά οργανωτικών αλλαγών που διασφαλίζουν την εταιρική διαφάνεια και την προάσπιση των συμφερόντων  των μετόχων και των εργαζομένων.

Επιτροπή Ελέγχου

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της εφαρμογής των Αποφάσεων των Εποπτικών Αρχών (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, Νόμος 3016/17.05.2002, Νόμος 4449/24.01.2017), η εταιρεία έχει θεσπίσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία μπορεί να είναι είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και  αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3016/2002 και Ν. 4449/2017 και τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Κανονισμό Λειτουργίας της, στον οποίο καθορίζονται ο σκοπός, η δικαιοδοσία, η εκλογή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της. Με την απόφαση ΔΣ 20411/6.11.2019, έγινε επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Σύνθεση Μελών Επιτροπής Ελέγχου

Από 01/01/2020 έως 14/05/2020:

Αικατερίνη Μπερίτση, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο Μέλος)

Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Μέλος (Ανεξάρτητο Μέλος)

Αλέξανδρος Πουλιάσης, Μέλος

Από 15/05/2020 έως 31/12/2020:

Αικατερίνη Μπερίτση, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο Μέλος)

Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Μέλος (Ανεξάρτητο Μέλος)

Χρήστος Καραπλής, Μέλος

Η Επιτροπή Ελέγχου, για την υλοποίηση του έργου της, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως, όταν απαιτηθεί. Η συχνότητα και ο χρόνος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογα της έκτασης των αρμοδιοτήτων της λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα, το μέγεθος, το επιχειρησιακό περιβάλλον και το Επιχειρηματικό Μοντέλο της Εταιρείας.

Η Επιτροπή, για κάθε συνεδρίαση τηρεί Πρακτικά Συνεδριάσεων, στα οποία αποτυπώνονται οι ενέργειές της και τα αποτελέσματα αυτών, ως προς την υλοποίηση του έργου της και αναλόγως των θεμάτων υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, αφορούν στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας.

Επίσης, αφορούν στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στη λεγόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συχνή επικοινωνία με τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της. Στο πλαίσιο αυτό η επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου καλείται να μετέχει στις περισσότερες από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και να παρέχει ενημέρωση για την πορεία των διενεργούμενων ελέγχων και την παρακολούθηση υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών που αποφασίστηκαν στα πλαίσια των ελέγχων. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει επίσης συχνή επικοινωνία και συναντήσεις  με τους ορκωτούς ελεγκτές για την επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων και την αξιολόγηση της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Στην Εταιρεία ασκείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται στο έργο της από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και λειτουργεί, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, τον εγκεκριμένο από το ΔΣ Κανονισμό Λειτουργίας της, τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου ,τους  κανόνες δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών καθώς και βασικές αρχές της ελεγκτικής.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, με τους διενεργούμενους ελέγχους και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, βοηθάει στη Διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα στελέχη της Εταιρείας και γενικά τους εργαζόμενους, στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους και στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας , μέσω αξιολόγησης της  λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και  των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Στους σκοπούς της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται:

 • Η εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της   Εταιρείας και η διαπίστωση του κατά πόσον αυτό το σύστημα παρέχει λογική διαβεβαίωση σχετικά με:
  • Τη συμμόρφωση με τις γενικές διαδικασίες της Εταιρείας και την κείμενη Νομοθεσία.
  • Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
  • Την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων.
  • Την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων.
  • Την αξιοπιστία και αρτιότητα των πληροφοριών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων.
  • Την αναγνώριση και σωστή διαχείριση  κινδύνων.
  • Την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών των επιχειρησιακών λειτουργιών.
 • Η ενημέρωση της Διοίκησης για τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται.
 • Η παρακολούθηση υλοποίησης των συμφωνηθέντων ενεργειών.
 • Η διεξαγωγή ειδικών και έκτακτων ελέγχων που της αναθέτει η Διοίκηση.
 • Η συνεργασία του Εσωτερικού Ελέγχου με τον Εξωτερικό Έλεγχο, με στόχο την κάλυψη περιοχών με υψηλούς κινδύνους, που απειλούν την Εταιρεία, καθώς και την αποφυγή των διπλών ελέγχων.

Διαχείριση κινδύνων

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει Σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον Ν.4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Η επάρκεια και η ορθότητα της διαχείρισης κινδύνων ελέγχεται και αξιολογείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.Η  ύπαρξη πλαισίου διαχείρισης κινδύνων  είναι κεντρικής σημασίας για την εδραίωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η επιχειρησιακή διαχείριση κινδύνων είναι μια δομημένη, συνεχής και διαρκής διαδικασία, που αφορά σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού με σκοπό την αναγνώριση, καταγραφή και εκτίμηση των κινδύνων, την επιλογή κατάλληλων τρόπων  απόκρισης, τον σχεδιασμό και εφαρμογή ασφαλιστικών δικλείδων, την αξιολόγηση  της επάρκειας και αποτελεσματικότητάς τους και τη συνεχή παρακολούθηση και αναφορά σε ευκαιρίες και απειλές, που επιδρούν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των ενδεχόμενων κινδύνων, ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα και η συνέχεια των εργασιών της και συγκεκριμένα:

• Στη διαμόρφωση συνολικού πλαισίου και την εισήγηση στρατηγικής, πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων που ενδεχομένως αναλαμβάνει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διοίκησης.

• Στον ορισμό, την αναγνώριση και την αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων.

• Στην ανάπτυξη και υλοποίηση εργαλείων προσαρμοσμένων σε σχέση με τον κίνδυνο τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εκπαίδευση των οργανωτικών μονάδων για τη χρήση τους.

• Στην κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Κρίσεων.

• Στη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο της Εταιρείας.

Αν και κάθε μέλος της Εταιρείας  διαδραματίζει τον δικό του ρόλο - στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του - για την εξασφάλιση της επαρκούς διαχείρισης των κινδύνων,  το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει  τη συνολική ευθύνη. Θέτει τους στόχους, ορίζει την πολιτική, αποφασίζει για τον τρόπο απόκρισης  και την αποδοχή ή όχι του εναπομείναντος κινδύνου. Επιλέγει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, η υλοποίηση του οποίου ανατίθεται στα στελέχη της Εταιρείας.

Αναφορικά με τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία η Εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία προσέγγισης με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των θεμάτων βιωσιμότητας που σχετίζονται με τη λειτουργία της και  σε συνδυασμό με την αντίστοιχη ιεράρχηση των θεμάτων αυτών. Η διαδικασία καθορισμού των ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας αποτελεί μια συνεχή άσκηση η οποία αναπτύσσεται και βελτιώνεται διαρκώς. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η ανάδειξη των θεμάτων που αντανακλούν τις σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις της Εταιρείας και επηρεάζουν ουσιαστικά τις αποφάσεις της. Μέσα από την αναγνώριση και την κατανόηση των ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας, η Εταιρεία διαμορφώνει και αναπτύσσει την ενιαία επιχειρηματική της στρατηγική, τους σκοπούς, τους στόχους, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της πρωτοβουλίες. Η Εταιρεία τέλος, διεξάγει περιοδικούς εσωτερικούς ελέγχους για να διασφαλίσει την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιθυμώντας να διασφαλίσει, ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, και ότι διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και τις εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο ρόλος τους, προέβη με την υπ’ αριθ. 20715/27.11.2020 απόφασή του στη σύσταση ανεξάρτητης Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων η οποία αναφέρεται διοικητικά και λειτουργικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και έχει ως βασική αρμοδιότητα τη διαχείριση του συνόλου των ζητημάτων που σχετίζονται με τους κινδύνους της Εταιρείας. Η δημιουργία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών. Έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης ο σχεδιασμός της μελλοντικής κατάστασης της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου στην ΕΥΔΑΠ.

Το πρώτο στάδιο αφορά στον σχεδιασμό και την καταγραφή του Πλαισίου διαχείρισης επιχειρησιακού κινδύνου σε ολόκληρο το εύρος της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα υποστηρίζει την αναγνώριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση και επικοινωνία των σημαντικών κινδύνων με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων. Η Εταιρεία συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ενδιάμεσες και ετήσιες. Συγκεκριμένα, ανά τρίμηνο η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συντάσσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εταιρείας επεξεργάζεται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τις πληροφορίες, ελέγχει και εκδίδει αναφορές προς τη Διοίκηση της Εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές παράγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Διοίκηση της Εταιρείας κάθε τρίμηνο ενημερώνεται για την εξέλιξη των εταιρικών βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών μέσω διοικητικών αναφορών. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων και οι αναλύσεις επί αυτών αποτελούν βασικό εργαλείο ελέγχου ποιότητας και συνέπειας των οικονομικών αποτελεσμάτων. Οι Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών Οικονομικής Ανάλυσης παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους Ορκωτούς Ελεγκτές καθώς και στη Διοίκηση της Εταιρείας. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές εξετάζουν τις ενδιάμεσες και ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ενημερώνουν την Επιτροπή Ελέγχου για την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Βοηθό Γενική Διευθύντρια Οικονομικών της Εταιρείας και πραγματοποιεί συναντήσεις με τη Διοίκηση/αρμόδια Διευθυντικά Στελέχη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των οικονομικών εκθέσεων καθώς επίσης και με τους Ορκωτούς Ελεγκτές κατά το στάδιο προγραμματισμού του ελέγχου. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται, επίσης, για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και εξετάζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Σε περίπτωση που ανακύψει ζήτημα για το οποίο οι Ορκωτοί Ελεγκτές εκφράζουν έντονο προβληματισμό, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί τις εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις συνοδευτικές αναφορές, προκειμένου να αξιολογήσει την πληρότητα και τη συνέπεια αυτών σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της, καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία και εισηγείται την έγκρισή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

 •               Επιτροπή Αμοιβών

Η Επιτροπή Αμοιβών συστήθηκε με την 20394/4.9.2019 απόφαση του ΔΣ και λειτουργεί ως ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα το οποίο επικουρεί κατά τρόπο διαφανή το ΔΣ της Εταιρείας στα ζητήματα που άπτονται τις αμοιβές του Προέδρου του ΔΣ, καθώς και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών Μελών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Επιτροπή Αμοιβών αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, τα οποία είναι ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, σύμφωνα με την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως εκάστοτε ισχύει. Τα μέλη αυτά είναι: Αικατερίνη Μπερίτση, Αλέξανδρος Νασούφης, Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Παναγιώτης Σκουλαρίκης. Ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών (απόφαση ΔΣ 20411/6.11.2019) βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr.

 •          Επιτροπή Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η Επιτροπή Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού συστήθηκε με την απόφαση ΔΣ 20427/4.12.2019, έχοντας ως στόχο την ενημέρωση, ανάλυση, αξιολόγηση, και υποστήριξη της διοίκησης επί θεμάτων που αφορούν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εταιρείας. Η Επιτροπή διέπεται από σχετικό Κανονισμό.

Εταιρικοί Κανονισμοί και Πολιτικές

Στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, που μεταξύ άλλων πρεσβεύουν τη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας και στην οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών, η Εταιρεία προχώρησε μέσα στο 2021 στην έγκριση  νέων Κανονισμών και Πολιτικών, με στόχο την ευθυγράμμιση της με τις στρατηγικές προτεραιότητες της για κανονιστική συμμόρφωση και Εταιρική Διακυβέρνηση, τήρηση και εφαρμογή όλων των ποιοτικών προτύπων λειτουργίας και διαχείριση του ρίσκου σε όλη την επιχειρησιακή λειτουργία.  Συγκεκριμένα, μέσα στο 2021, , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προχώρησε στην έγκριση των ακόλουθων Κανονισμών / Πολιτικών:

 • ο Κανονισμός Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών,
 • ο νέος Κανονισμός Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου,
 • η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών
 • η Πολιτική Καταλληλότητας – Υποψηφιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών
 • Πολιτική Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Μελών ΔΣ
 • Πολιτική Αξιολόγησης Διευθύνοντος και Αναπληρωτή Διευθύνοντος
 • Πολιτική Πολυμορφίας Δ.Σ.
 • Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Υιοθετήθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

 

Εξωτερικός Έλεγχος

Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές. Για το σκοπό αυτό, κάθε χρόνο, εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μία ελεγκτική Εταιρεία που παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΔΑΠ τον Ιούνιο του 2021, εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία «GRANΤ THORNTON Α.Ε.» ορίζοντας παράλληλα την αμοιβή της για: α) τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, β) την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων, γ) την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, δ) την χορήγηση Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 και ε) την χορήγηση Έκθεσης Επαλήθευσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την υπαγωγή καταναλώσεων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Φ.Ε.Κ. Β’ 3152/30.07.2020. Επιπλέον, όρισε τον κ. Παναγιώτη Χριστόπουλο (Α.Μ. 28481) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παναγιώτη Νούλα (Α.Μ. 40711) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή.

 
Δ. Διαφάνεια και Πληροφόρηση

Θεσμοθετημένες διαδικασίες

Η Εταιρία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας, εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

α) ∆ιαδικασία γνωστοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών

Εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, της Απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφορά στις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Σκοπός της διαδικασίας είναι αφενός η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και λοιπών ενδιαφερομένων σχετικά με περιπτώσεις μεταβολών (απόκτηση ή διάθεση) σημαντικών συμμετοχών, όπως ορίζονται από τον Ν. 3556/2007 και αφετέρου η εναρμόνιση της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ με το θεσμικό πλαίσιο

β) ∆ιαδικασίες στο πλαίσιο του Ν. 3340/2005 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.

Σε εφαρμογή των παραπάνω Νόμων η Εταιρία έχει θεσπίσει:

 • ∆ιαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα:

  Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρία, καθώς και άτομα που έχουν στενό δεσμό με αυτά, οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΥΔΑΠ  τις συναλλαγές που διενεργούνται για δικό τους λογαριασμό και αφορούν μετοχές της Εταιρίας, ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με αυτές
 • ∆ιαδικασία για την αποφυγή κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών:

  Τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν προνομιακές πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρία, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν άμεσα ή έμμεσα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές

  Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΕΥΔΑΠ έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης των ως άνω διαδικασιών και συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για την δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενων και λοιπών πληροφοριών.

Επικοινωνία με τους μετόχους

Πέρα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, η Εταιρία εφαρμόζει και άλλες πρακτικές που ενισχύουν την πληροφόρηση και την ενημέρωση των μετόχων και επενδυτών, και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Τήρηση του μετοχολογίου της Εταιρίας
 • Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των μετόχων της Εταιρίας, ιδιωτών και θεσμικών, Ελλάδας και εξωτερικού, σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την πληρωμή των μερισμάτων της Εταιρίας
 • Διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, παροχή ενημέρωσης για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και πληροφόρηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης
 • Έκδοση και διανομή του Ετήσιου Απολογισμού της Εταιρίας
 • Δημοσίευση σημαντικών εταιρικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στοχεύοντας στην άμεση και ισότιμη ενημέρωση όλων των μετόχων και επενδυτών 
 • Έκδοση και διανομή εταιρικών εντύπων, που ενισχύουν την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες, τη στρατηγική, τους στόχους και την απόδοση της Εταιρίας
 • Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εκπροσώπων της Εταιρίας και της επενδυτικής κοινότητας
 • Άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων σε σχέση με την πορεία των μεγεθών της Εταιρίας μέσω παρουσιάσεων, roadshows και συναντήσεων

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΕΥΔΑΠ έχει την αρμοδιότητα της άμεσης, ορθής και ισότιμης εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των μετόχων και επενδυτών

 
Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η ΕΥΔΑΠ με την υπ' αριθ. 20905/7.7.2021 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και την υπ' αριθ. 2/905/3.3.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για  εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, που εκδόθηκε τον Ιούνιο 2021 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και είναι ανηρτημένος στον ιστότοπό του, στη διεύθυνση:  http://www.esed.org.gr/code-listed