ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών και πρακτικών που υιοθετεί μία εταιρία προκειμένου να διασφαλίσει την υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχο με μακροπρόθεσμο στόχο να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Για την ΕΥΔΑΠ η ορθή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η ΕΥΔΑΠ βασίζεται στη σχετική εγχώρια νομοθεσία, τις διατάξεις και τους κανονισμούς, τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και στις εσωτερικές εταιρικές της αξίες, για την ανάπτυξη των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΥΔΑΠ αφορούν στη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επί μέρους επιτροπών, την συνεχή, άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με τους μετόχους της και την διασφάλιση για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους, την αποτελεσματική λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών  και τη συνεχή παρακολούθηση του εφαρμοζόμενου συστήματος ελέγχου με σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.

Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι η άρρηκτη σύνδεση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης με την ευρύτερη εταιρική της κουλτούρα, καθώς η ορθή διακυβέρνηση δεν περιορίζεται στην τυπική τήρηση των νόμων, αλλά απαιτεί προσωπική αξιοπιστία και υπευθυνότητα.

Η αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση δεν συνιστάται από καθορισμένο πρόγραμμα αλλά από μία συνεχή προσπάθεια ενσωματώσεως στις εκάστοτε προταθείσες παραμέτρους σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξημένες προσδοκίες της κοινωνίας. Η σωστή εταιρική δομή και διαδικασίες έχουν ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη Εταιρική Διακυβέρνηση, η οποία προωθεί την εταιρική αναγνώριση και φήμη.

Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται να λειτουργεί υπό το πρίσμα των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.  Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία προάγει την αντίληψη της επιχειρηματικής ηθικής στη λήψη αποφάσεων και δεσμεύεται για την προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων και όσων έχουν έννομο συμφέρον.

Α. Διοικητικό Συμβούλιο

 

Αμοιβές Μελών ΔΣ

 1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.04.2014 ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας για το έτος 2013 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως 30.4.2014 καθώς και προενέκρινε τις  αμοιβές του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 1.5.2014 έως 30.6.2015.

  Ειδικότερα ενέκρινε:

  α. Τη δαπάνη που καταβλήθηκε για την αμοιβή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας κ. Αντωνίου Βαρθολομαίου για το χρονικό διάστημα 01/07/2013 μέχρι 30/04/2014, η οποία ανέρχεται σε 47.500,00 € μεικτές αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Α’) και του Ν.4046/2012 (Φ.Ε.Κ. 28Α) και την Εγκύκλιο 2/85127/0022/22.11.2012 του Υπουργείου Οικονομικών.

  β. Την προϋπολογισθείσα δαπάνη για την αμοιβή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας κ. Αντωνίου Βαρθολομαίου, για το χρονικό διάστημα από 01/05/2014 μέχρι 30/06/2015, η οποία ανέρχεται σε 66.500,00 € μεικτές αποδοχές, σε εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων Νόμων.

   
 2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.04.2014 ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις Μελών και Γραμματέα Δ.Σ. και Μελών Επιτροπής Ελέγχου, για το έτος 2013 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως 30.4.2014 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 1.5.2014 έως 30.6.2015.

  Ειδικότερα ενέκρινε:

  α. Τις καταβληθείσες αποζημιώσεις στα Μέλη του Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για το έτος 2013 που ανέρχονται στο ποσό των 32.359,66 € μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης που ανέρχονται στο ποσό των 35.257,54 € μεικτά, ήτοι συνολικά 67.617,20 € μεικτά.

  β. Τις καταβληθείσες αποζημιώσεις στη Γραμματέα του Δ.Σ. για το 2013 που ανέρχονται στο ποσό των 4.148,40 € μεικτά.

  γ. Τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των τριών Μελών του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. και έχουν την εποπτεία της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (Ν.3693, άρθ. 37) που ανέρχονται στο ποσό των 5.799,38 € μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης που ανέρχονται στο ποσό των 5.799,38 € μεικτά,  ήτοι συνολικά 11.598,76 € μεικτά.

  δ. Τις αποζημιώσεις/αμοιβές απολογιστικά στα Μέλη του Δ.Σ., στη Γραμματέα του Δ.Σ. και στα Μέλη του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ., για το χρονικό διάστημα από 01/01/2014 έως 30/04/2014 στα ίδια επίπεδα με το 2013 που αναλύονται:

  • Αμοιβές μελών Δ.Σ. 241,49 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 965,96 € για την περίοδο τεσσάρων μηνών μεικτά ανά άτομο.
    
  • Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών του Δ.Σ., εκτός του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στο ποσό των 241,49 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 965,96 € για την περίοδο τεσσάρων μηνών μεικτά ανά άτομο.
    
  • Γραμματέας Δ.Σ. 345,70 € μηνιαίως μεικτά και 1.382,80 € για την περίοδο τεσσάρων μηνών μεικτά.
    
  • Μέλη Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ. 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 626,96 € για την περίοδο τεσσάρων μηνών μεικτά ανά άτομο.
    
  • Έξοδα παράστασης και κίνησης των τριών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. στο ποσό των 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 626,96 € για την περίοδο τεσσάρων μηνών μεικτά ανά άτομο.

  και την προέγκριση

  ε. Των αποζημιώσεων/αμοιβών στα Μέλη του Δ.Σ., στη Γραμματέα του Δ.Σ. και στα Μέλη του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ., για το χρονικό διάστημα από 01/05/2014 έως 30/06/2015 στα ίδια επίπεδα με το 2013, που αναλύονται ως κατωτέρω:

  • Αμοιβές μελών Δ.Σ. 241,49 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 3.380,86 € για την περίοδο δεκατεσσάρων μηνών μεικτά ανά άτομο.
    
  • Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών του Δ.Σ., εκτός του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στο ποσό των 241,49 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 3.380,86 € για την περίοδο δεκατεσσάρων μηνών μεικτά ανά άτομο.
    
  • Γραμματέας Δ.Σ. 345,70 € μηνιαίως μεικτά και 4.839,80 € για την περίοδο δεκατεσσάρων μηνών μεικτά.
    
  • Μέλη Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ. 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 2.194,36 € για την περίοδο δεκατεσσάρων μηνών μεικτά ανά άτομο.
    
  • Έξοδα παράστασης και κίνησης των τριών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. στο ποσό των 156,74 € μηνιαίως μεικτά ανά

 

 
Β. Μέτοχοι

Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανό της και μπορεί να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆Σ τακτικά μία φορά το χρόνο κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, οπότε και εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και απαλλάσσει τα μέλη του ∆Σ και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Επίσης, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆Σ έκτακτα, όποτε κριθεί σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 5 του άρθ. 9 του Καταστατικού ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 13 του Καταστατικού.

γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη.

στ) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 9 του Καταστατικού.

ζ) Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρίας.

η) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

Δικαιώματα Μετόχων και τρόπος άσκησής τους

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.  Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.  Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρία διαθέτει στην ιστοσελίδα της τα έντυπα που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/πων του. Τα έντυπα αυτά, κατατίθενται, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από το μέτοχο στην Εταιρία τρεις(3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος οφείλει να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής τους από την Εταιρία. Τα έντυπα αυτά διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή, στα γραφεία της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν.

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 (παράγραφοι 2 και 3 του Καταστατικού) ή που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του  Καταστατικού.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρίας.

θ)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 9 παρ. 4 του  Καταστατικού.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το Καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 31 του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Όλες οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

∆ικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας

Οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ΚΝ. 2190/1920. Ενδεικτικά, τα δικαιώματα μειοψηφίας, σύμφωνα με τα ποσοστά εκπροσώπησης και τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν. 2190/1920, είναι τα εξής:

 • Αίτηση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ακριβές αντικείμενο ημερήσιας διάταξης
 • Αίτηση για εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης
 • Αίτηση για αναβολή λήψης απόφασης Γενικής Συνέλευσης
 • Αίτηση για παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών στη Γενική Συνέλευση για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 • Αίτηση για παροχή πληροφοριών στην Τακτική Γενική Συνέλευση σχετικά με αμοιβές μελών ΔΣ & Διευθυντών
 • Αίτηση για παροχή πληροφοριών στη Γενική Συνέλευση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας
 • Αίτηση ελέγχου διαχείρισης
 • Αίτηση για λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης με ονομαστική κλήση

Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 36 του Καταστατικού της Εταιρίας, οι μέτοχοι μειοψηφίας εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με δύο (2) μέλη.

Οι μέτοχοι μειοψηφίας καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνέλευση με αποκλειστικό θέμα την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να εκλέξουν. Κάθε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει ένα μόνο σύμβουλο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Εκλέγονται ο πρώτος ή οι δύο πρώτοι πλειοψηφούντες υποψήφιοι.

 
Γ. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρίας ασκείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου η οποία αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.  Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται στο έργο της από την Επιτροπή Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου (Ε.Ε.Δ.Σ.)  η οποία θεσμοθετείται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα ανεξάρτητο, σύμφωνα με το Ν 3016/2002.

Επιτροπή Ελέγχου Δ.Σ.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ.

 • Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
 • Ιωάννης Καρδαράς (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
 • Νικόλαος Σαράντης (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)

Συνεδριάσεις

Κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2013 έως 31/12/2013 η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε δέκα (10) συνεδριάσεις

Ρόλος

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται:

α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

β) στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρίας,

γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ.Σ

 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Σκοπός της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι:

 • Η εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας και η διαπίστωση του κατά πόσον αυτό το σύστημα παρέχει λογική διαβεβαίωση σχετικά με:
  • Τη συμμόρφωση με τις γενικές διαδικασίες της Εταιρίας και την κείμενη Νομοθεσία.
  • Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.
  • Την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων.
  • Την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων.
  • Την αξιοπιστία και αρτιότητα των πληροφοριών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων.
 • Η ενημέρωση της Διοίκησης για τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις ανάλογες εισηγήσεις για διορθωτικές κινήσεις.
 • Η αξιολόγηση των ενεργειών που γίνονται προκειμένου να διορθωθούν ελεγκτικά θέματα που έχουν αναγνωριστεί και κοινοποιηθεί κατά το παρελθόν στη Διοίκηση.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται:

 • Η παρακολούθηση της εφαρμογής και της συνεχούς τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρίας καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων Εταιρειών και της χρηματιστηριακής αγοράς.
 • Η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, περιπτώσεων σύγκρουσης των συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών Εταιρίας με τα συμφέροντα της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος, ως λειτουργία, ασκεί με τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό τις κάτωθι τουλάχιστον δραστηριότητες:

 • Αναγνώριση και ιεράρχηση των επιχειρηματιών κινδύνων
 • Επισκόπηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας  προκείμενου να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές γίνονται με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, και σύμφωνα με τις οδηγίες του μάνατζμεντ, τις πολιτικές και διαδικασίες.
 • Εξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε όλες  τις περιοχές δραστηριότητας και με καθορισμένες προτεραιότητες
 • Επισκόπηση του τρόπου με  τον οποίο προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας  καθώς και αυτή καθαυτή την επιβεβαίωση της ύπαρξης των στοιχείων αυτών (πχ με απογραφές,  καταμετρήσεις κλπ).
 • Εκτίμηση της οικονομικότητας και αποδοτικότητας στην χρήση των πόρων, και εισηγήσεις  σε προβλήματα που τυχόν υπάρχουν.
 • Συντονισμός με το έργο των εξωτερικών ελεγκτών
 • Αξιολόγηση των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα συστήματα αυτά επιτυγχάνουν τους σκοπούς και στόχους τους και έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ελεγκτικές διαδικασίες.
 • Παρακολούθηση εισηγήσεων  από  προγενέστερους ελέγχους για τις οποίες υπάρχουν δεσμεύσεις να γίνουν διορθωτικές ενέργειες

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εκπληρώνει το σκοπό της με το να επισκοπεί, ελέγχει και αξιολογεί λειτουργίες και δραστηριότητες και να φέρει εις γνώση τα σχετικά ευρήματα και να παρέχει αναλύσεις, αξιολογήσεις και εισηγήσεις με στόχο τη βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Εξωτερικός Έλεγχος

Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρίας διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές. Για το σκοπό αυτό, κάθε χρόνο, εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μία ελεγκτική Εταιρία που παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΔΑΠ τον Απρίλιο του 2014 εγκρίθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2014 στην Ελεγκτική Εταιρία Deloitte «Χατζηπαύλου - Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.», και εξέλεξε τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές κ.κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12511) και Νικόλαο Παπαδημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14271).
 

 
Δ. Διαχείριση Κινδύνων

Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των ενδεχόμενων κινδύνων ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα και η συνέχεια των εργασιών της και συγκεκριμένα:

 • Στη διαμόρφωση συνολικού πλαισίου και την εισήγηση στρατηγικής, πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων που ενδεχομένως αναλαμβάνει η Εταιρία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διοίκησης.
 • Τον ορισμό, την αναγνώριση και την αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων.
 • Την ανάπτυξη και υλοποίηση  εργαλείων προσαρμοσμένων σε σχέση με τον κίνδυνο τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εκπαίδευση των οργανωτικών μονάδων για τη χρήση τους.
 • Στην κατάρτιση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Κρίσεων.
 • Στη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο της Εταιρίας.

Για την αποτελεσματική άσκηση αυτών των καθηκόντων της η αρμόδια Διεύθυνση, έχει πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας καθώς και σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

 
Ε. Διαφάνεια και Πληροφόρηση

Θεσμοθετημένες διαδικασίες

Η Εταιρία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας, εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

α) ∆ιαδικασία γνωστοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών

Εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, της Απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφορά στις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Σκοπός της διαδικασίας είναι αφενός η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και λοιπών ενδιαφερομένων σχετικά με περιπτώσεις μεταβολών (απόκτηση ή διάθεση) σημαντικών συμμετοχών, όπως ορίζονται από τον Ν. 3556/2007 και αφετέρου η εναρμόνιση της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ με το θεσμικό πλαίσιο

β) ∆ιαδικασίες στο πλαίσιο του Ν. 3340/2005 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.

Σε εφαρμογή των παραπάνω Νόμων η Εταιρία έχει θεσπίσει:

 • ∆ιαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα:

  Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρία, καθώς και άτομα που έχουν στενό δεσμό με αυτά, οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΥΔΑΠ  τις συναλλαγές που διενεργούνται για δικό τους λογαριασμό και αφορούν μετοχές της Εταιρίας, ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με αυτές
 • ∆ιαδικασία για την αποφυγή κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών:

  Τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν προνομιακές πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρία, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν άμεσα ή έμμεσα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές

  Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΕΥΔΑΠ έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης των ως άνω διαδικασιών και συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για την δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενων και λοιπών πληροφοριών.

Επικοινωνία με τους μετόχους

Πέρα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, η Εταιρία εφαρμόζει και άλλες πρακτικές που ενισχύουν την πληροφόρηση και την ενημέρωση των μετόχων και επενδυτών, και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Τήρηση του μετοχολογίου της Εταιρίας
 • Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των μετόχων της Εταιρίας, ιδιωτών και θεσμικών, Ελλάδας και εξωτερικού, σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την πληρωμή των μερισμάτων της Εταιρίας
 • Διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, παροχή ενημέρωσης για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και πληροφόρηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης
 • Έκδοση και διανομή του Ετήσιου Απολογισμού της Εταιρίας
 • Δημοσίευση σημαντικών εταιρικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στοχεύοντας στην άμεση και ισότιμη ενημέρωση όλων των μετόχων και επενδυτών 
 • Έκδοση και διανομή εταιρικών εντύπων, που ενισχύουν την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες, τη στρατηγική, τους στόχους και την απόδοση της Εταιρίας
 • Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εκπροσώπων της Εταιρίας και της επενδυτικής κοινότητας
 • Άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων σε σχέση με την πορεία των μεγεθών της Εταιρίας μέσω παρουσιάσεων, roadshows και συναντήσεων

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Σχέσεων με Επενδυτές της ΕΥΔΑΠ έχει την αρμοδιότητα της άμεσης, ορθής και ισότιμης εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των μετόχων και επενδυτών

 
ΣΤ. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η ΕΥΔΑΠ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, προχώρησε στη σύνταξη Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση την κείμενη νομοθεσία, ο οποίος διευκολύνει τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και της ΕΥΔΑΠ.

Με κεντρικό στόχο τη δημιουργία ενός προσβάσιμου και κατανοητού συστήματος αναφοράς συντάχθηκε το κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας, με το οποίο επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη διάχυση ενιαίας επιχειρησιακής αντίληψης.

Το επικαιροποιημένο κείμενο του Κανονισμού, είναι δομημένο έτσι ώστε να παρουσιάζονται με σαφήνεια τα στοιχεία που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση, στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, στην εκτίμηση και στη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων, στην οργανωτική δομή της Εταιρίας αλλά και στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης που επιδεικνύει η Εταιρία στα πλαίσια της λειτουργίας της.

Σκοπός του Κανονισμού είναι να προωθήσει τη χρηστή διακυβέρνηση, με την πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανταγωνιστικότητα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η εφαρμογή του Κανονισμού αντιμετωπίζεται από την εταιρία και τους επενδυτές ως μια διαδικασία που προσδίδει αξία στην επιχείρηση και όχι ως απλή άσκηση συμμόρφωσης.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., έχει πολλά να ωφεληθεί από τη δημόσια υιοθέτηση και τη συστηματική εφαρμογή των αρχών αυτών σε πλήρως οικειοθελή βάση, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των μετόχων, των εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και βελτιώνει την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα.