Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Δ.Σ.

Η ΕΥΔΑΠ έχει δημιουργήσει τις ακόλουθες Επιτροπές:

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, αφορούν στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας. Επίσης, αφορούν στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στη λεγόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου, για την υλοποίηση του έργου της, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως, όταν απαιτηθεί.

Πρόεδρος: Αναστασία Μαρτσέκη

Μέλη: Χρήστος Καραπλής, Μαρίνα Μαυρομμάτη

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, τα οποία είναι ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, με βασική αρμοδιότητα τη θέσπιση Πολιτικής Αποδοχών. Η Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο επικουρεί κατά τρόπο διαφανή το Δ.Σ. της Εταιρείας στα ζητήματα που άπτονται των αμοιβών του/της Προέδρου του Δ.Σ., καθώς και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και στην επιλογή κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλόλητας-Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Πρόεδρος: Ευθύμιος Σφήκας

Μέλη: Μαρίκα Λάμπρου, Παναγιώτης Σκουλαρίκης

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η Επιτροπή Στρατηγικής, Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης συστάθηκε με την απόφαση 21717/08.11.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ. Σκοπός της Επιτροπής Στρατηγικής, Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να ενημερώνεται, να αναλύει, να αξιολογεί και να συμβουλεύει τη Διοίκηση και το Διοικητικό της Συμβούλιο επί θεμάτων της γενικότερης στρατηγικής της Εταιρείας αλλά και ειδικά σε θέματα στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης και ESG, καθώς και στρατηγικής στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εταιρείας, της κυβερνοασφάλειας και της βιωσιμότητας, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών. Απώτερος στόχος της Επιτροπής είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και  βελτιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας, μέσω αξιοποίησης της καινοτομίας.

Πρόεδρος: Γεώργιος Στεργίου

Μέλη: Χαράλαμπος Σαχίνης, Αντώνιος Γιαννικουρής, Χρήστος Μηστριώτης, Αναστασία Μαρτσέκη

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Στο πλαίσιο διασφάλισης επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας που στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και λειτουργία το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 21728/06.12.2023 Απόφασή του αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ.  Η Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ. Τουλάχιστον ένα μέλος της είναι ανεξάρτητο. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τα μέλη και ορίζει και ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής από τα ανεξάρτητα μέλη της. Η θητεία των μελών είναι ανάλογη της διάρκειας της θητείας τους στο ΔΣ.

Σκοπός της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων είναι να επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με τη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων. Αυτό επιτυγχάνεται με την εποπτεία, αξιολόγηση και έλεγχο εκ μέρους της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, του σχεδιασμού και της εφαρμογής του πλαισίου διαχείρισης επιχειρησιακών, τεχνολογικών, κλιματικών, χρηματοοικονομικών και άλλων κινδύνων, των σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων και καταστροφών και της αποτελεσματικής εφαρμογής τους καθώς και του σχεδιασμού αδιάλειπτης λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψη το εύρος δραστηριοτήτων, τις κρίσιμες υποδομές και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας.

Πρόεδρος: Γεώργιος Στεργίου

Μέλη: Μαρίκα Λάμπρου, Γεώργιος Αλεξανδράκης, Αντώνιος Γαννικουρής, Μαρίνα Μαυρομμάτη

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης συστάθηκε με την απόφαση 21717/08.11.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ. Σκοπός της Επιτροπής είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και να επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με τη διαρκή συμμόρφωση της Εταιρείας με το θεσμοθετημένο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης εποπτεύει και αξιολογεί τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Πολιτικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθώς και του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Πρόεδρος: Ελένη-Μαρία Καϋμενάκη

Μέλη: Ευθύμιος Σφήκας, Εμμανουήλ Αγγελάκης

 

 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας