Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Δ.Σ.

Η ΕΥΔΑΠ έχει δημιουργήσει τις ακόλουθες επιτροπές:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, αφορούν στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας. πίσης, αφορούν στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στη λεγόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου, για την υλοποίηση του έργου της, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως, όταν απαιτηθεί.

Πρόεδρος: Αικατερίνη Μπερίτση

Μέλη:  Χρήστος Καραπλής, Μιχαήλ Σταυρουλάκης

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Ετήσια Αναφορά Επιτροπής Ελέγχου

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, τα οποία είναι ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, με βασική αρμοδιότητα τη θέσπιση Πολιτικής Αποδοχών. Η Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο

επικουρεί κατά τρόπο διαφανή το Δ.Σ. της Εταιρείας στα ζητήματα που άπτονται των αμοιβών

του/της Προέδρου του Δ.Σ., καθώς και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και στην επιλογή κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλόλητας-Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Πρόεδρος: Αικατερίνη Μπερίτση

Μέλη:  Αλέξανδρος Νασούφης, Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Παναγιώτης Σκουλαρίκης

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η Επιτροπή Στρατηγικής & Καινοτομίας του Διοικητικού Συμβουλίου συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ.:20853/05-04-2021 Απόφαση Δ.Σ., αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ.

 Η Επιτροπή ενημερώνεται, αναλύει, αξιολογεί και συμβουλεύει τη Διοίκηση της Εταιρείας και το Διοικητικό της Συμβούλιο επί θεμάτων της γενικότερης στρατηγικής της Εταιρείας αλλά και ειδικά σε θέματα στρατηγικής στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εταιρείας, της κυβερνοασφάλειας και της βιωσιμότητας, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών. Απώτερος σκοπός της Επιτροπής είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και  βελτιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας.

Πρόεδρος: Θεοδώρα Βαρβαρίγου

Μέλη:  Άγγελος  Αμδίτης, Χαράλαμπος Σαχίνης, Αναστάσιος Τόσιος, Παναγιώτης Σκουλαρίκης

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Στο πλαίσιο διασφάλισης επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας που στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και λειτουργία το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 20945/17.11.2021 Απόφασή του αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ.  Η Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ. Τουλάχιστον ένα μέλος της είναι ανεξάρτητο. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τα μέλη και ορίζει και ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής από τα ανεξάρτητα μέλη της. Η θητεία των μελών είναι ανάλογη της διάρκειας της θητείας τους στο ΔΣ.

 

Σκοπός της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων είναι να επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με τη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων. Αυτό επιτυγχάνεται με την εποπτεία, αξιολόγηση και έλεγχο εκ μέρους της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, του σχεδιασμού και της εφαρμογής του πλαισίου διαχείρισης επιχειρησιακών, τεχνολογικών, κλιματικών, χρηματοοικονομικών και άλλων κινδύνων, των σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων και καταστροφών και της αποτελεσματικής εφαρμογής τους καθώς και του σχεδιασμού αδιάλειπτης λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψη το εύρος δραστηριοτήτων, τις κρίσιμες υποδομές και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Επιτροπές Διαδικασιών Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων

  • Επιτροπές Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών ή Παροχής Τεχνικών και λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, καθώς και Έργων με Αξιολόγηση Μελέτης
  • Επιτροπές Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών
  • Επιτροπές Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών
  • Επιτροπές Αξιολόγησης Ενστάσεων
Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας