Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται α) από τη Γενική Συνέλευση όσον αφορά τα 9 Μέλη του Μετόχου της πλειοψηφίας, β) από την Ειδική Συνέλευση όσον αφορά τους 2 εκπροσώπους της μειοψηφίας  και γ) από εκλογές μεταξύ των εργαζομένων της Εταιρείας για τους 2 εκπροσώπους των εργαζομένων.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει προκύψει από την Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της μειοψηφίας (9-6-2023), τις εκλογές των εργαζομένων του Ιουνίου 2022 και την μετ' αναβολή 41η Τακτική Γενική Συνέλευση (12-9-2023). Οι κ.κ. Στεργίου Γεώργιος, Σαχίνης Χαράλαμπος, Γιαννικουρής Αντώνιος, Καραπλής Χρήστος, Καϋμενάκη Ελένη-Μαρία, Λάμπρου Μαρίκα,  Μαρτσέκη Αναστασία, Μαυρομμάτη Μαρίνα και Σφήκας Ευθύμιος εκλέχθηκαν από την μετ' αναβολή 41η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Σεπτεμβρίου 2023, από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» με τετραετή θητεία λήγουσα την 6η Σεπτεμβρίου 2027 και δυνατότητα παράτασης έως ένα (01) έτος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού.  Οι κ.κ. Μηστριώτης Χρήστος και Σκουλαρίκης Παναγιώτης έχουν εκλεγεί από την Ειδική Γενική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας της ΕΥΔΑΠ (9 Ιουνίου 2023) με τετραετή θητεία λήγουσα την 9η Ιουνίου 2027 και δυνατότητα παράτασης έως ένα (01) έτος, ενώ οι κ.κ. Αγγελάκης Εμμανουήλ και Αλεξανδράκης Γεώργιος είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ με τετραετή θητεία λήγουσα την 24 Ιουνίου 2026 και δυνατότητα παράτασης έως ένα (01) έτος.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του οποίου είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 όπως κάθε φορά ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από το Καταστατικό και τον νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται:

α) από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρεία που εκλέγονται (με τους αναπληρωματικούς τους) με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

β) από δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας που εκλέγονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 36 του Καταστατικού.

γ) από εκπροσώπους των μετόχων που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4389/2016.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Καταστατικού της ΕΥΔΑΠ όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 12-9-2023 απόφαση της μετ' αναβολή 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η  θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος και η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελευθέρως. Η ανάκληση και η αντικατάσταση γίνεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή υπόδειξης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξέλεξε σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδ. γ’ του άρθρου 11 του Καταστατικού της ΕΥΔΑΠ και πριν από τη λήξη της θητείας τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορίζονται εκ νέου ή να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι απεριόριστα ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, όμως, να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 24 και 27.

Στην 41η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Σεπτεμβρίου 2023 όπου εκλέχθηκαν εννέα (9) Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου από τον Μέτοχο πλειοψηφίας "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ" ορίστηκαν τέσσερα (4) ανεξάρτητα Μέλη: η κα Λάμπρου Μαρίκα, η κα Μαρτσέκη Αναστασία, η κα Μαυρομμάτη Μαρίνα και ο κ. Σφήκας Ευθύμιος.  Ο ορισμός των ανωτέρω καλύπτειτην απαίτηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 1/3 του συνολικού αριθμού των Μελών του Δ.Σ. Ωστόσο, το γεγονός της περιέλευσης της σχετικής πρότασης του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΥΔΑΠ μόλις στις 11-9-2023, δεν επέτρεψε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπιστώσει πριν τη Συνεδριάση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την ικανοποίηση των κριτηρίων ανεξαρτησίας στα πρόσωπα των προτεινόμενων από το Ελληνικό Δημόσιο Ανεξαρτήτων Μελών. Βάσει, ωστόσο, των πληροφοριών που τέθηκαν σε γνώση της Εταιρείας, και στο σύντομο χρονικό διάστημα που είχαν στη διάθεσή τους, οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες της ΕΥΔΑΠ διενήργησαν σχετική έρευνα από την οποία, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις από 11-9-2023 Υπεύθυνες Δηλώσεις των υποψηφίων Ανεξαρτήτων Μελών, δεν προέκυψε κάποια σχέση εξάρτησης που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Με την απόφαση 21573/18.09.2023 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ, στην πλειονότητά τους Ανεξάρτητα και με θητεία ανάλογη με τη θητεία τους ως μέλη του Δ.Σ.

Μετά από Εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων στο Δ.Σ. της Εταιρείας, διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας κατ' άρθρο 9 παρ.1 και 2 στα πρόσωπα των μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ κ.κ. Μαρτσέκη Αναστασίας και Μαυρομμάτη Μαρίνας, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν.4449/2017 και της ισχύουσας Πολιτικής Υποψηφιοτήτων της ΕΥΔΑΠ στα πρόσωπα των μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ κ.κ. Μαρτσέκη Αναστασίας, Μαυρομμάτη Μαρίνας και Καραπλή Χρήστου, καθώς και η διαπίστωση ότι τα ανωτέρω πρόσωπα είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

Η ΕΥΔΑΠ εναρμονιζόμενη με τη νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και τον ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες, και με γνώμονα τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των αποφάσεων του ανώτατου οργάνου Διοίκησης, τηρεί τα κάτωθι κριτήρια αντικειμενικότητας, βάσει των οποίων πρέπει, ως την έναρξη ισχύος του Ν.4706/2020, ήτοι έως 17-07-2021, να εκλέγονται τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας.

β. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ. Έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Τα ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, ο καθένας ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.

3. Προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού η Εταιρεία, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως υποβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του καθορισμού της ανεξαρτησίας, τόσο των υποψηφίων όσο και των εν ενεργεία μελών του, το Δ.Σ. θα πρέπει να θεωρεί ότι σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το μέλος:

  • διατελεί (κατά το Νόμο 3016/2002) ή έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας ή θυγατρικής της εντός των προηγουμένων τριών (3) ετών,
  • λαμβάνει ή έχει λάβει από την Εταιρεία, εντός του 12μήνου που προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως μέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας,
  • έχει (κατά το Νόμο 3016/2002) ή είχε εντός τους προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος της Εταιρείας, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του Δ.Σ., ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της,
  • έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης, που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην Εταιρεία ή θυγατρική της,
  • έχει (κατά το Νόμο 3016/2002) συγγένεια δεύτερου βαθμού ή συζυγική σχέση με μη ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., ανώτατο στέλεχος, σύμβουλο ή σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της,
  • ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων μερών, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της,
  • έχει υπηρετήσει στο Δ.Σ. για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής του,
  • έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης, που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην Εταιρεία ή θυγατρική της,
  • έχει (κατά το Νόμο 3016/2002) συγγένεια δεύτερου βαθμού ή συζυγική σχέση με μη ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., ανώτατο στέλεχος, σύμβουλο ή σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της,
  • ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων μερών, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της.

 

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και πάντως τουλάχιστον μία φορά το μήνα.  Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους.

Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας της Εταιρείας η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.  Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018.

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4, 4α και 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου επιστημονικοί σύμβουλοι, νομικοί ή μη και εμπειρογνώμονες, καθώς και ο Διευθυντής των Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, εφ’ όσον κληθούν από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διευθυντή των Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας άλλος δικηγόρος που θα υποδείξει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο σύμβουλο.  Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα Πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα Πρακτικά. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο Πρακτικών.

Αντίγραφα Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.  Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε Πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό Πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους με ιδιόχειρη ή ψηφιακή υπογραφή.

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας, στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης παρακολουθεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνεται έναντι αυτής κατά την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ιδίως του άρθρου 102 αυτού, καθώς και του Ν. 3016/2002 και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των εισηγμένων εταιριών.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Πολιτική Πολυμορφίας

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της προώθησης της αρχής της πολυμορφίας στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, στο δυναμικό των ανώτατων στελεχών της καθώς και στο σύνολο των εργαζομένων άμεσης απασχόλησης στις δραστηριότητές της με βασικές παραμέτρους, μεταξύ άλλων, το φύλο, την ηλικία, την εμπειρία, τις δεξιότητες και τις γνώσεις, και διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης Πολιτικής Πολυμορφίας ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία θα αποτελέσει ειδικό τμήμα της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 με έναρξη ισχύος από 17.7.2021, με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο ανώτατο όργανο διοίκησης και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών.

Στην Ενότητα Δ της Έκθεσης Διαχείρισης, με τίτλο «Κοινωνικά και Εργασιακά Θέματα και Σεβασμός των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την παρουσία γυναικών σε θέσεις ευθύνης της ΕΥΔΑΠ καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας