Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του οποίου είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από το Καταστατικό και τον νόμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται:

     α) από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρεία που εκλέγονται (με τους αναπληρωματικούς τους) με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

     β) από δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας που εκλέγονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 36 του Καταστατικού.

     γ) από εκπροσώπους των μετόχων που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Καταστατικού της ΕΥΔΑΠ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από  26-6-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η  θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος και η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελευθέρως. Η ανάκληση και η αντικατάσταση γίνεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή υπόδειξης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξέλεξε σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδ. γ’ του άρθρου 11 του Καταστατικού της ΕΥΔΑΠ και πριν από τη λήξη της θητείας τους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορίζονται εκ νέου ή να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι απεριόριστα ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, όμως, να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 24 και 27.

Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει προκύψει από:

     α) τα αποτελέσματα των εκλογών των εργαζομένων που διενεργήθηκαν από 20.6.2022 έως 24.6.2022,

     β) τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της μειοψηφίας που έλαβε χώρα την 9η.6.2023 και

     γ) την απόφαση της μετ’ αναβολή συνεδρίασης της 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα την 12η.9.2023.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η ιδιότητα κάθε μέλους ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή ανεξάρτητου, όπως καθορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Λήξη Θητείας

Γεώργιος  Στεργίου

Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος

6 Σεπτεμβρίου 2027

Χαράλαμπος  Σαχίνης

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

6 Σεπτεμβρίου 2027

Αντώνιος  Γιαννικουρής

Μη Εκτελεστικό Μέλος

6 Σεπτεμβρίου 2027

Χρήστος Καραπλής

Μη Εκτελεστικό Μέλος

6 Σεπτεμβρίου 2027

Ελένη-Μαρία  Kαϋμενάκη

Μη Εκτελεστικό Μέλος

6 Σεπτεμβρίου 2027

Μαρίκα  Λάμπρου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6 Σεπτεμβρίου 2027

Αναστασία  Μαρτσέκη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6 Σεπτεμβρίου 2027

Μαρίνα  Μαυρομάτη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6 Σεπτεμβρίου 2027

Ευθύμιος  Σφήκας

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6 Σεπτεμβρίου 2027

Χρήστος  Μηστριώτης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

9 Ιουνίου 2027

Παναγιώτης  Σκουλαρίκης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

9 Ιουνίου 2027

Εμμανουήλ  Αγγελάκης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

24 Ιουνίου 2026

Γεώργιος  Αλεξανδράκης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

24 Ιουνίου 2026

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω σύνθεση πληροί της προϋποθέσεις που θέτουν τα άρθρα 5 παρ. 2 εδ. β’ και 3 παρ. 1β του Ν. 4706/2020.

 

Πολιτική Υποψηφιοτήτων

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση και την υπ’ αριθ. 60/18.9.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Πολιτική Καταλληλότητας-Υποψηφιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 20886/2.6.2021 απόφασή του και κατόπιν έλαβε έγκριση από την 39η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατά τη συνεδρίαση της 25ης.6.2021, αναθεωρήθηκε δε στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 20939/ 20.10.2021  απόφαση Δ.Σ., κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων. Η αναθεωρημένη Πολιτική Υποψηφιοτήτων εγκρίθηκε από την 40η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Αυγούστου 2022.  Η Πολιτική περιλαμβάνει το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και το πλαίσιο αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας, έχοντας ως στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συνδρομή της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων παρακολουθεί την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της Πολιτικής και προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής λαμβάνονται υπόψη τυχόν ευρήματα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και των λοιπών αρμόδιων Διευθύνσεων της Εταιρείας. Το κείμενο της Πολιτικής βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://www.eydap.gr/TheCompany/RegFramework/, ενώ περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022.

 

Πολιτική Πολυμορφίας

Για την προώθηση της πολυμορφίας στα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά της όργανα, η Εταιρεία υιοθέτησε Πολιτική Πολυμορφίας με την υπ’ αριθ. 20961/15.12.2021 απόφαση ΔΣ. Μέσω της ανωτέρω Πολιτικής αλλά και της ισχύουσας Πολιτικής Υποψηφιοτήτων στην οποία εμπεριέχονται αναφορές στην πολυμορφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία προωθεί ένα κατάλληλο επίπεδο διαφοροποίησης στο ΔΣ και μια πολυσυλλεκτική ομάδα μελών, καθώς θεωρεί ότι μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του ΔΣ, διασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, η οποία μπορεί να συμβάλει στην λήψη ορθών αποφάσεων και στην επίτευξη της μέγιστης ομαδικής αποτελεσματικότητας και απόδοσης. Ως εκ τούτου, η ΕΥΔΑΠ αναγνωρίζει ότι η πολυμορφία στο ΔΣ αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, την ενίσχυση της καινοτομίας και της  συνεργασίας των μελών ΔΣ μεταξύ τους και με τα διευθυντικά στελέχη. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022.

 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας