Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α. Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθ. 9 του Καταστατικού ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 13 του Καταστατικού.

γ. Για την έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ. Για τη διάθεση των ετησίων κερδών.

ε. Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

στ. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 9 του Καταστατικού.

ζ. Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρείας.

η. Για το διορισμό εκκαθαριστών.

θ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, καθώς και την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

 

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, σύμφωνα δε με τα άρθρα 119 και 120 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειαςτης έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή μέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση του τακτικού ελεγκτή της Εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο αυτής.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της του μετόχου ή των προσώπων που σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να παρίστανται σε αυτή, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιτρέπεται επίσης η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα ή δι’ αλληλογραφίας, διεξαγομένης πριν τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και συμπληρώνονται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, καθώς και τις πληροφορίες του άρθρου 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του Καταστατικού και τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 του Ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης με τα υποχρεωτικώς αναφερόμενα σ’ αυτή στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 121 του Νόμου 4548/2018, δημοσιεύεται έγκαιρα, τουλάχιστον είκοσι πλήρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση, στη μερίδα της Εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.-www.businessportal.gr), στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr) και δημοσιοποιείται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας με το Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΡΜΗΣ σύμφωνα με τα άρθρα 122 και 123 του Νόμου 4548/2018 καθώς και σε άλλα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση.

Εντός της αυτής εικοσαήμερης (20ήμερης) προθεσμίας η πρόσκληση γνωστοποιείται στο εποπτεύον κατά την κείμενη νομοθεσία Υπουργείο.

Εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων μέσω του διαδικτυακού της τόπου τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

Άπασες οι ανωτέρω υποχρεώσεις και όσες άλλες απορρέουν εκ της νομοθεσίας τηρήθηκαν στο ακέραιο κατά τη σύγκληση και προετοιμασία των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που διεξήχθησαν εντός του έτους 2020, ήτοι στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης.5.2020 και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης.6.2020.

 

Δικαιώματα Μετόχων και τρόπος άσκησής τους

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και η ψηφοφορία είναι φανερή.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια A.E. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Σύμφωνα με το Νόμο έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα Πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, κατά την έννοια του Ν. 4659/2018.  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία του μετόχου λαμβάνεται κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη διευκόλυνση συμμετοχής στη συνεδρίαση. Το περιεχόμενο της απόφασης αυτής γνωστοποιείται στους μετόχους με την Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της το έντυπο που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/ων του, το οποίο διατίθεται και από την Υπηρεσία Μετοχολογίου της Εταιρείας (Ωρωπού 156, Γαλάτσι).

Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του αποστέλλεται με fax, e-mail ή κατατίθεται στην Υπηρεσία Μετοχολογίου.

Ειδικά, για τη συμμετοχή των μετόχων μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, λαμβάνεται κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη διευκόλυνση συμμετοχής στη συνεδρίαση. Το περιεχόμενο της απόφασης αυτής γνωστοποιείται στους μετόχους με την Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προθεσμία διορισμού, ανάκλησης ή αντικατάστασης το αντιπροσώπου του, ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Όσον αφορά τα λοιπά δικαιώματα των μετόχων και μετόχων μειοψηφίας καθώς και τον τρόπο άσκησής τους η Εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα το σύνολο των εφαρμοζόμενων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων με ιδιαίτερη προσήλωση στην ενίσχυση της δυνατότητας να ασκούν απρόσκοπτα τα δικαιώματά τους, βασισμένοι στην πληρότητα, ακρίβεια και σαφήνεια της πληροφόρησης που λαμβάνουν έγκαιρα από την Εταιρεία με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ενδεικτικά, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις περιπτώσεις άσκησης δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν με κάθε νόμιμο μέσο να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

 

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί πλέον μίας μετοχής.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. 

Οι  αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

 

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 31 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

β) Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 (παράγραφοι 2 και 3 του Καταστατικού) ή που επιβάλλονται από διατάξεις Νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 και 5 του  Καταστατικού.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το Καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Όλες οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφωνπου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

 

Λοιπές Πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, του αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, της διαδικασίας για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018διατίθενται της Γενικής Συνέλευσης, του αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου,  σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr) ) στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» /«Συνελεύσεις Μετόχων».

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την επικοινωνία και την υποβολή ερωτήσεων εκ μέρους των μετόχων μεριμνώντας για την παρουσία στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κάθε στελέχους της ανώτατης Διοίκησης της Εταιρείας που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή αναλυτικότερης πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί ερωτημάτων των μετόχων.

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας