Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Στην Εταιρεία ασκείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται στο έργο της από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και λειτουργεί, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, τον εγκεκριμένο από το ΔΣ Κανονισμό Λειτουργίας της, τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου ,τους  κανόνες δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών καθώς και βασικές αρχές της ελεγκτικής.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, με τους διενεργούμενους ελέγχους και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, βοηθάει στη Διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα στελέχη της Εταιρείας και γενικά τους εργαζόμενους, στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους και στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας , μέσω αξιολόγησης της  λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και  των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Στους σκοπούς της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται:

• Η εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της   Εταιρείας και η διαπίστωση του κατά πόσον αυτό το σύστημα παρέχει λογική διαβεβαίωση σχετικά με:

  • Τη συμμόρφωση με τις γενικές διαδικασίες της Εταιρείας και την κείμενη Νομοθεσία.
  • Τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
  • Την οικονομική και αποδοτική χρήση των πόρων.
  • Την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων.
  • Την αξιοπιστία και αρτιότητα των πληροφοριών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων.
  • Την αναγνώριση και σωστή διαχείριση  κινδύνων.
  • Την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών των επιχειρησιακών λειτουργιών.

• Η ενημέρωση της Διοίκησης για τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται.
• Η παρακολούθηση υλοποίησης των συμφωνηθέντων ενεργειών.
• Η διεξαγωγή ειδικών και έκτακτων ελέγχων που της αναθέτει η Διοίκηση.
• Η συνεργασία του Εσωτερικού Ελέγχου με τον Εξωτερικό Έλεγχο, με στόχο την κάλυψη περιοχών με υψηλούς κινδύνους, που απειλούν την Εταιρεία, καθώς και την αποφυγή των διπλών ελέγχων.
 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας