ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σε αυτό το κομμάτι θα αναρτούνται οι συναλλαγές των ατόμων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα καθώς και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά.

2020

2019