Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πληροφορίες Γνωστοποίησης Συναλλαγών σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Η ΕΥΔΑΠ, με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, τις προβλέψεις της Απόφασης με αριθμό 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις σχετικές διευκρινίσεις της ερμηνευτικής Εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε μετόχου Εταιρείας, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου, και κάθε προσώπου, μετόχου ή μη, που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή ασκεί, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, και σημειώνει μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, να ενημερώσει ταυτόχρονα την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός (3) τριών ημερών διαπραγμάτευσης, η πρώτη από τις οποίες είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία πληροφορήθηκε ή όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης.

(β) την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ανωτέρω ορίων.

(δ) την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.

Η ανωτέρω ενημέρωση θα πραγματοποιείται με την υποβολή στην Εταιρεία μας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του αναρτημένου στην ιστοσελίδα μας εντύπου γνωστοποίησης ΤR1, νόμιμα υπογεγραμμένου από το ίδιο το υπόχρεο πρόσωπο ή από άλλο πρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο και σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Το έντυπο συνοδεύεται από παράρτημα, που συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το έντυπο γνωστοποίησης TR1 υποβάλλεται:

Στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μας, Ωρωπού 156, 111 46. Γαλάτσι, στην Υπηρεσία Μετοχολογίου & Σχέσεων με Επενδυτές (τηλ. 210 214 4401, 210 214 4479, υπεύθυνος κ. Αντερριώτης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και με αποστολή στο fax 210 214 4437 ή στο e-mail eydap-met@eydap.gr. Ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα και να απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3356/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax με αριθμό 210 33 77 243. Στην περίπτωση αυτή, το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων.  Ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, το άρθρο 26 του ν. 3556/2007 προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής επίπληξης ή προστίμου ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μετόχων μας σχετικά με τα ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ο νόμος 3556/2007, η Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/434/3.7.2007, η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών TR1. Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Εταιρεία, (τηλ. 210 214 4401, 210 214 4479) ή να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr).

Εντυπο Γνωστοποίησης TR 1 με συνοδευτικό παράρτημα

Κανονισμόs 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (MAR)

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/522 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Νόμος 3556/2007 της Ε.Κ.

Απόφαση 1/434/3.7.2007 της Ε.Κ.

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 33 της Ε.Κ.

Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας