Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται να διενεργεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με τιμιότητα και ακεραιότητα και αναμένει από όλους, ανεξαρτήτως της σχέσης τους με την εταιρεία, να διατηρούν υψηλό επίπεδο ηθικής συμπεριφοράς και να συμμορφώνονται με τους νόμους, τις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες. Η καλλιέργεια κλίματος ανοιχτής επικοινωνίας με την Εταιρεία είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών παράνομης ή παράτυπης συμπεριφοράς, ως εκ τούτου η ΕΥΔΑΠ ενθαρρύνει εργαζόμενους και τρίτα μέρη να αναφέρουν καλόπιστα, επώνυμα ή ανώνυμα, παραβιάσεις των πολιτικών της Εταιρείας ή και του νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της, παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψή τους.

Η υποβολή αναφοράς μπορεί να γίνει μέσα από τα κατωτέρω κανάλια επικοινωνίας:

 • E-mail: whistleblowing@eydap.gr
   
 • Ταχυδρομικά υπόψη:
  ΕΥΔΑΠ ΑΕ
  Υπόψη Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  Ωρωπού 156, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ
   

Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τα εν λόγω κανάλια επικοινωνίας για θέματα σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Τα θέματα αυτά πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά στα θεσμοθετημένα κανάλια επικοινωνίας εξυπηρέτησης πελατών.

Επίσης, δε μπορεί να θεωρηθεί ως αναφορά δυσλειτουργίας κάθε είδους υποβαλλόμενη αναφορά αλλά τα περιστατικά, τα οποία, κατά την κρίση του καταγγέλλοντος αφορούν στη λειτουργία και στο συμφέρον της Εταιρείας ή στο δημόσιο συμφέρον. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ δείτε την Πολιτική Whistleblowing.

Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν είτε ανώνυμα είτε επώνυμα. Η Εταιρεία ενθαρρύνει την υιοθέτηση της τακτικής των επώνυμων αναφορών καθώς οι ανώνυμες αναφορές καθιστούν το έργο της αναλυτικής διερεύνησης εξαιρετικά δυσχερές ή και αδύνατο λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τον ανώνυμο καταγγέλλοντα. Η αναφορά θα πρέπει να είναι σαφής και όσο γίνεται καλύτερα τεκμηριωμένη και να μην περιέχει στοιχεία που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Βασική και απαράβατη αρχή της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών - Καταγγελιών είναι η προστασία της ανωνυμίας και της αρχής της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των ατόμων, που υποβάλλουν τέτοιες αναφορές-καταγγελίες, και εφόσον είναι υπάλληλοι της Εταιρείας, η διασφάλιση επιπλέον της μη διακύβευσης της υφιστάμενης θέσης τους και της μελλοντικής επαγγελματικής τους εξέλιξης. Σε περίπτωση υποβολής επώνυμης καταγγελίας διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες (αντίποινα) για το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία.

Στην περίπτωση των επώνυμων αναφορών, η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει την ανωνυμία του καταγγέλλοντος και να μην προβεί σε ενέργειες που ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη της ταυτότητάς του. Σημειώνεται ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας του καταγγέλλοντος ενδέχεται να απαιτηθεί στο πλαίσιο τυχόν δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης ή άλλης νομικής διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα διατηρηθεί η ανωνυμία οποιωνδήποτε άλλων προσώπων εμπλέκονται στην αναφορά, υποκείμενη στους ανωτέρω περιορισμούς.

 

Υποβολή αναφοράς

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία με κεφαλαία.

Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται να διενεργεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με τιμιότητα και ακεραιότητα και αναμένει από όλους, ανεξαρτήτως της σχέσης τους με την εταιρεία, να διατηρούν υψηλό επίπεδο ηθικής συμπεριφοράς και να συμμορφώνονται με τους νόμους, τις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες. Η καλλιέργεια κλίματος ανοιχτής επικοινωνίας με την Εταιρεία είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών παράνομης ή παράτυπης συμπεριφοράς, ως εκ τούτου η ΕΥΔΑΠ ενθαρρύνει εργαζόμενους και τρίτα μέρη να αναφέρουν καλόπιστα, επώνυμα ή ανώνυμα, παραβιάσεις των πολιτικών της Εταιρείας ή και του νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της, παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψή τους.

Η υποβολή αναφοράς μπορεί να γίνει μέσα από τα κατωτέρω κανάλια επικοινωνίας:

Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τα εν λόγω κανάλια επικοινωνίας για θέματα σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Τα θέματα αυτά πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά στα θεσμοθετημένα κανάλια επικοινωνίας εξυπηρέτησης πελατών.

Επίσης, δε μπορεί να θεωρηθεί ως αναφορά δυσλειτουργίας κάθε είδους υποβαλλόμενη αναφορά αλλά τα περιστατικά, τα οποία, κατά την κρίση του καταγγέλλοντος αφορούν στη λειτουργία και στο συμφέρον της Εταιρείας ή στο δημόσιο συμφέρον. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ δείτε την Πολιτική Whistleblowing.

Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν είτε ανώνυμα είτε επώνυμα. Η Εταιρεία ενθαρρύνει την υιοθέτηση της τακτικής των επώνυμων αναφορών καθώς οι ανώνυμες αναφορές καθιστούν το έργο της αναλυτικής διερεύνησης εξαιρετικά δυσχερές ή και αδύνατο λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τον ανώνυμο καταγγέλλοντα. Η αναφορά θα πρέπει να είναι σαφής και όσο γίνεται καλύτερα τεκμηριωμένη και να μην περιέχει στοιχεία που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Βασική και απαράβατη αρχή της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών - Καταγγελιών είναι η προστασία της ανωνυμίας και της αρχής της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των ατόμων, που υποβάλλουν τέτοιες αναφορές-καταγγελίες, και εφόσον είναι υπάλληλοι της Εταιρείας, η διασφάλιση επιπλέον της μη διακύβευσης της υφιστάμενης θέσης τους και της μελλοντικής επαγγελματικής τους εξέλιξης. Σε περίπτωση υποβολής επώνυμης καταγγελίας διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες (αντίποινα) για το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία.

Στην περίπτωση των επώνυμων αναφορών, η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει την ανωνυμία του καταγγέλλοντος και να μην προβεί σε ενέργειες που ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη της ταυτότητάς του. Σημειώνεται ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας του καταγγέλλοντος ενδέχεται να απαιτηθεί στο πλαίσιο τυχόν δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης ή άλλης νομικής διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα διατηρηθεί η ανωνυμία οποιωνδήποτε άλλων προσώπων εμπλέκονται στην αναφορά, υποκείμενη στους ανωτέρω περιορισμούς.

Στοιχεία επικοινωνίας

Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αναφοράς είναι προαιρετική.
     
Σε περίπτωση που η αναφορά σχετίζεται με παλαιότερη, συμπληρώστε το αναγνωριστικό της αρχικής αναφοράς.
     
Για την καλύτερη επεξεργασία του μηνύματος σας, παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:
Παραβίαση ενωσιακού ή/και εθνικού δικαίου
Κλοπή, Υπεξαίρεση
Απάτη
Διαφθορά
Δωροδοκία
Κάθε είδους παρενόχληση (π.χ. σεξουαλική)
Παραβίαση του εταιρικού/ επαγγελματικού απορρήτου
Παραβίαση των πολιτικών, των διαδικασιών και κανονισμών της Εταιρείας
Παραβίαση του νομοθετικού - κανονιστικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία της Εταιρείας
Παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Σύγκρουση συμφερόντων
Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών
Παραποίηση οικονομικών καταστάσεων, παροχή πιστοποιημένης χρηματοοικονομικής ή μη πληροφόρησης
Παράκαμψη ασφαλιστικών δικλίδων, Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και δικλίδων του λογιστικού συστήματος
Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια ή το περιβάλλον
Παραβίαση θεμάτων σε διαδικασίες προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων
Θέματα προστασίας καταναλωτών
Παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς
Άλλο
<Ιούνιος 2024>
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Παρακαλούμε διατυπώστε με σαφήνεια και επακριβή στοιχεία την αναφορά σας. Χρησιμοποιήστε μέχρι 500 χαρακτήρες.


Παρακαλούμε επισυνάψτε τα αρχεία ως ένα ενιαίο συμπιεσμένο αρχείο (zip ή rar) ή σαν πολυσέλιδο pdf/docx. Ανώτατο μέγεθος αρχείων 12 MΒ.


    
Τα αρχεία τυπικά περιέχουν πληροφορία (μεταδεδομένα) που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του δημιουργού.

Επιθυμώ το αυτόματο email επιβεβαίωσης που θα λάβω να είναι:Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή. Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης της Ιστοθέσης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους Όρους χρήσης - Οδηγίες για την υποβολή της Αναφοράς/Καταγγελίας και την Πολιτική Απορρήτου.
 
     

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας