ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το
έτος 2022.

Συνεπώς, το χρηματοοικονομικό ημερολόγιο για το υπόλοιπο του έτους διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022(1)

Αποκοπή Μερίσματος (μετά την 19/08/2022 που

σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων

Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιωμάτων επί των

μετοχών και του δείκτη FTSE/ATHEXLargeCap)

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022(1)

Δικαιούχοι Μερίσματος (record date)

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2022(1)

Έναρξη καταβολής μερίσματος μέσω Τραπέζης

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου &

Τηλεδιάσκεψη με Αναλυτές

 (1) Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

 

Σχετικό Αρχείο