Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το 2020 χαρακτηρίστηκε από δύο σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης αυτής:

Πρώτον, την προσπάθεια οριστικής τακτοποίησης του τιμήματος του αποληφθέντος μη επεξεργασμένου ύδατος για την περίοδο 2013 έως 2020, στο πλαίσιο των προχωρημένων συζητήσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητάς της.Το 2020 χαρακτηρίστηκε από δύο σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης αυτής:

Δεύτερον, τη σημαντική μεταβολή των απαιτήσεων πελατών της εταιρείας, που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην πανδημία COVID-19 και οδήγησε στην ανάγκη σχηματισμού επιπρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 11,4 εκατ. € (2,6εκατ. € το 2019). Στο πλαίσιο της τακτοποίησης του τιμήματος του αποληφθέντος μη επεξεργασμένου ύδατος για την περίοδο 2013 έως 2020 και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, καθώς και τις μελέτες και γνωμοδοτήσεις των τεχνικών και νομικών της συμβούλων, η Εταιρεία, προχώρησε στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου ύδατος για την περίοδο 2013-2020, ύψους € 157,5 εκατ., η οποία επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.

Για το έτος 2020, η σχηματισθείσα πρόβλεψη ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 22,2 εκατ. περίπου που περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων. Για τα έτη 2013 έως 2019 σχηματίστηκε πρόβλεψη συνολικού ποσού Ευρώ 135,3 εκατ. περίπου που περιλαμβάνεται στο κονδύλι Λοιπά Έξοδα.

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω μεταβολών συνετέλεσε στη μείωση των κερδών προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας κατά -164,8 εκατ. € (-153%), τα οποία και διαμορφώθηκαν στα -57,1 εκατ. € από 107,7 εκατ. € το 2019. Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο -17,3% από 33,3% το 2019.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 330,3 εκατ. € από 323,7 εκατ. € το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% (+6,6 εκατ. €). Συνολικά από τις κύριες δραστηριότητές της, (ύδρευση και αποχέτευση) η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 6,1 εκατ. € (+1,9%).

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανερχόταν σε 2.345 άτομα και στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε 2.217 άτομα.

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας