Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Εταιρεία λειτούργησε με τους όρους που ορίζει η νέα σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις δυσμενείς καταστάσεις που δημιουργήθηκαν από την γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση. Η Εταιρεία επιτάχυνε το επενδυτικό της πρόγραμμα, προχωρώντας ταυτόχρονα τα έργα μετασχηματισμού της με στόχο την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 5% ή +7,8 εκατ.€ και διαμορφώθηκε στα 163,9 εκατ.€ από 156 εκατ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Τα 12,5 εκατ.(για το εξάμηνο του 2022 και 25 εκατ. συνολικά ετησίως) από την αύξηση αυτή, οφείλονται στο έσοδο από τη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (που ανήκει στην ΕΥΔΑΠ Παγίων) σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί.

Το λειτουργικό κόστος (κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης και απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) διαμορφώθηκε στα 148,5 εκατ. €, σημειώνοντας αύξηση, κατά περίπου 6,8% (ή +9,5 εκατ. €), κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους κατά 8,5 εκατ. € και της αύξησης του κόστους του αδιύλιστου νερού κατά 9,6 εκατ. €, αποτέλεσμα των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπογραφή της σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ Παγίων.

 Σημαντική θετική επίπτωση είχε η αναστροφή των προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις κατά 8,6 εκατ. € και για τις επίδικες υποθέσεις κατά 7,9 εκατ. €. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) απορρόφησαν τα παραπάνω γεγονότα και παρουσίασαν μικρή πτώση κατά 2,3% ή -0,8 εκατ. € και διαμορφώθηκαν στα 34,5 εκατ. € από 35,3 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενώ το EBITDA margin μειώθηκε σε 21,1% από 22,6% το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ομοίως πτώση παρουσιάστηκε και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)1 τα οποία διαμορφώθηκαν στα 15 εκατ. € από 17,8 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2021. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 9,1% από 11,4% το πρώτο εξάμηνο του 2021. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 20,3 εκατ. € από 23,9 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα μετά από φόρους κέρδη αυξήθηκαν στα 16,7 εκατ. € από 9,7 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 72%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 10,2% από 6,2% κατά το A΄ εξάμηνο του 2021.

Το επενδυτικό πρόγραμμα, παρά τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, παρουσίασε επιτάχυνση με απορρόφηση 13,9 εκατ. €, έναντι 9,5 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 46,3%.

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας