ΜΕΤΟΧΗ

Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ ΑΕ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 106.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μια. Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας, που πηγάζουν από τη μετοχή τους, είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στη Γενική Κατηγορία (Κύρια Αγορά), του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ ΑΕ συμμετέχει με σημαντική στάθμιση στο Γενικό Δείκτη του Χ.Α., στο Δείκτη FTSE/ΧΑ LargeCap, καθώς και στο Δείκτη ATHEXESG.

 

Σύμβολο μετοχής

Bloomberg

EYDAP:GA

Reuters

EYDR.AT

ATHEX

EYDAP