ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΥΔΑΠ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Αγαπητοί Μέτοχοι,

 

Σε συνέχεια ενημέρωσης που λάβαμε από το ΕΧΑΕ, σας ενημερώνουμε ότι όσοι από εσάς έχετε μετοχές της ΕΥΔΑΠ σε ειδικό λογαριασμό (δεν έχετε ορίσει Χειριστή), θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να μην εκποιηθούν οι μετοχές σας.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε την παρακάτω ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου για να ενημερωθείτε.
 
Ο Νόμος 2396/1996 που εισήγαγε την αποϋλοποίηση των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ανέθεσε  στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το ρόλο μητρώου για την καταχώρηση και παρακολούθηση στα αρχεία του, των αξιών που κατέχουν επενδυτές. Στο πλαίσιο του ρόλου του ως μητρώο αξιών, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών είναι ο μόνος φορέας που πιστοποιεί την ιδιότητα του μετόχου έναντι της εκδότριας και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις προς τον μέτοχο.                                                                                                                                         Κάθε επενδυτής που δραστηριοποιείται στην Ελληνική κεφαλαιαγορά είτε είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.
 
Σε κάθε Μερίδα Επενδυτή αντιστοιχεί και ένας Ειδικός Λογαριασμός όπου καταχωρούνται αξίες για τις οποίες ο επενδυτής δεν έχει ορίσει Χειριστή. Για τις αξίες αυτές, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών θεωρείται ως Χειριστής. Προκειμένου να πωλήσει τις αξίες που είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό ο επενδυτής πρέπει πρώτα να απευθυνθεί στις ειδικές υπηρεσίες του Κεντρικού Αποθετήριου Αξιών, ώστε οι αξίες να μεταφερθούν κάτω από την διαχείριση Χειριστή στον αντίστοιχο Λογαριασμό Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών του.  
 
Σε εφαρμογή των από 27/3/2019 και 29/3/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.» ή «ATHEXCSD») θα διενεργηθούν εκποιήσεις διαθεσίμων αξιών δικαιούχων Ειδικού Λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του άρθρου 29 (παρ. 7 β και γ) του νόμου 4569/2018, σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στις αποφάσεις αρ. 7 και 1 του Δ.Σ. ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από την Τρίτη 2/4/2019 με την ανάρτησή τους, στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.athexgroup.gr/athexcsd-resolutions
 
Επιπλέον, σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 29 του νόμου 4569/2018, έχει δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» & «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στο φύλλο της Τετάρτης 03/04/2019.       Στο παραπάνω πλαίσιο, οι δικαιούχοι εκποιούμενων αξιών Ειδικού Λογαριασμού της Μερίδας τους  στο Σ.Α.Τ. που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ανάθεσης εκποιούμενων διαθεσίμων αξιών δικαιούχου σε Μέλος που αναρτήθηκε στη σχετική ιστοσελίδα της εταιρείας στις 22/3/2019 https://athexgroup.gr/documents/10180/5304434/22032019-Πίνακας , προκειμένου να αποφευχθεί η εκποίηση διαθεσίμων αξιών τους που δεν μεταφέρθηκαν σε Λογαριασμό Χειριστή, απαιτείται να προβούν κατά περίπτωση στις ακόλουθες ενέργειες: 
 
  1.        Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν ενεργό Λογαριασμό Χειριστή, ως προκαταρκτικό βήμα για τη συνέχιση των εργασιών μεταφοράς των αξιών τους σε λογαριασμό Χειριστή, απαιτείται να συνάψουν σύμβαση συνεργασίας με Χειριστή (Χρηματιστηριακή εταιρία ή Τράπεζα) της επιλογής τους. Για διευκόλυνση, στο Παράρτημα Α της παρούσας ανακοίνωσης παρατίθενται τα στοιχεία των Χειριστών Σ.Α.Τ. που μπορούν να απευθυνθούν οι δικαιούχοι.
  2. Οι δικαιούχοι που ήδη διαθέτουν ενεργό λογαριασμό Χειριστή (αφού προβούν στις ενέργειες  για τη δημιουργία του υπό το 1 ανωτέρω), απαιτείται να υποβάλουν Αίτηση Μεταφοράς Αξιών σε Λογαριασμό Χειριστή της επιλογής τους (έντυπο ΑΙΤ009), στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών της εταιρείας μας.
 
Οι αιτήσεις μεταφοράς θα υλοποιούνται εφόσον:  
 
α) έως και την Τετάρτη 10/04/2019 (17:00) υποβληθούν στην εταιρεία, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου στα γραφεία της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της Αθήνας με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του, και β) έως την Παρασκευή 12/4/2019 (13:00) καταβληθούν στην εταιρεία από τους δικαιούχους τα αναλογούντα δικαιώματα και σχετικές χρεώσεις (σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του Άρθρου 14 της Απόφασης 1 Δ.Σ. ATHEXCSD όπως ισχύει και  τη σχετική πληροφόρηση που θα λάβουν από την εταιρεία) και παραληφθεί από την εταιρεία το αποδεικτικό κατάθεσης των ανωτέρω δικαιωμάτων και σχετικών χρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που παρατίθενται στο Παράρτημα Β της παρούσας ανακοίνωσης.
 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων της Μερίδας των δικαιούχων, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του αρμόδιου Χειριστή. Στην περίπτωση που η εν λόγω επικαιροποίηση στοιχείων πραγματοποιηθεί μέσω της εταιρείας μας, απαιτείται η υποβολή σχετικής Αίτησης Μεταβολής Στοιχείων (έντυπο ΑΙΤ004), είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου στα γραφεία της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της Αθήνας, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών:
 
  • Γραφείο Αθήνας: Λεωφόρος Αθηνών 110, 10442 Αθήνα
  • Γραφείο Θεσσαλονίκης: Κατούνη 16-18 (2ος), 54625 Θεσσαλονίκη
  • Γραφείο Αθήνας: (+30) 210 336 6776
  • Γραφείο Θεσσαλονίκης: (+30) 2310 567 667
Ωράριο λειτουργίας: 09:00-17:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή)