ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Η διάρθρωση της μετοχικής σύνθεσης της ΕΥΔΑΠ την 31.12.2017 είχε ως εξής:

 

 

Μέτοχος % Μετοχών Αριθμός Μετοχών Αριθμός Μετόχων
Ελληνικό Δημόσιο 34,03% 36.245.240 1
ΤΑΙΠΕΔ 27,30% 29.074.500 1
Νομικά Πρόσωπα 32,03% 34.112.289 252
Φυσικά Πρόσωπα 6,64% 7.068.011 23.811
Σύνολο 100,00% 106.500.000 24.065