ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Η διάρθρωση της μετοχικής σύνθεσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. την  31.12.2020 είχε ως εξής:

 

 

 

Μέτοχος                        % Μετοχών Αριθμός Μετοχών Αριθμός Μετόχων
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας               50%+1 μετοχή 53.250.001 1
ΤΑΙΠΕΔ 11,33% 12.069.739 1
Νομικά Πρόσωπα 32,06% 34.137.974 343
Φυσικά Πρόσωπα 6,61% 7.042.286 21.816

Σύνολο

100,00% 106.500.000 22.161


Το σύνολο (100%) των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ κατέχεται από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), η οποία ελέγχει πλέον άμεσα τα δικαιώματα ψήφου 53.250.001 μετοχών (50%+1 μετοχή) και έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου 12.069.739 μετοχών (11,33%) μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Επομένως, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα και έμμεσα) της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. ανέρχεται σε 61,33%. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει κατά 100% την ΕΕΣΥΠ Α.Ε.