ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Η διάρθρωση της μετοχικής σύνθεσης της ΕΥΔΑΠ την 31.12.2015 είχε ως εξής:

 

Μέτοχος % Μετοχών Αριθμός Μετοχών Αριθμός Μετόχων
Ελληνικό Δημόσιο 34,03% 36.245.240 1
ΤΑΙΠΕΔ 27,30% 29.074.500 1
Νομικά Πρόσωπα 32,07% 34.152.414 283
Φυσικά Πρόσωπα 6,60% 7.027.846 24.619
Σύνολο 100,00% 106.500.000 24.904