Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Η καταβολή του ποσού των χρηματικών διανομών της Εταιρείας (Μέρισμα, Προμέρισμα, Αφορολόγητα αποθεματικά κτλ.) πραγματοποιείται από την πληρώτρια τράπεζα (Τράπεζα Πειραιώς) με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους δικαιούχους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
  2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για τους υπόλοιπους δικαιούχους μετόχους που εξαιρούνται από την παραπάνω διαδικασία.

Για την πληρωμή από το δίκτυο καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας ο δικαιούχος μέτοχος οφείλει να προσκομίσει:

  • Δελτίο της Αστυνομικής του Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.)
  • Εκτύπωση στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ)

Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνο με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονομ/νυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη δημόσια αρχή.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 250, του Αστικού Κώδικα και το Ν.Δ. 1195/1942, η αξίωση του μετόχου για καταβολή μερίσματος εκ μέρους της Α.Ε., παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την παρέλευση της πενταετίας. Η πενταετής αυτή παραγραφή αρχίζει από το τέλος του έτους, στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση, δηλαδή, από το τέλος του έτους, στο οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης και λήφθηκε η απόφαση περί διανομής των μερισμάτων.

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας