ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οδηγίες:
Η ηλεκτρονική διόρθωση στοιχείων προσφέρεται μόνο σε ενήλικα φυσικά πρόσωπα. Για Νομικά Πρόσωπα ή ανηλίκους παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο ΕΥΔΑΠ.
Για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας σε μια παροχή σας, δώστε πρώτα τα 7 πρώτα ψηφία του Αριθμού Μητρώου (1)
και τον Αριθμό Μετρητή (2), (κεφαλαία ελληνικά, με κενό αν υπάρχει κενό), όπως ακριβώς αναγράφονται σε κάποιο λογαριασμό της παροχής.
Ακολούθως μπορείτε:
  • να εισάγετε/διορθώσετε τα στοιχεία του Καταναλωτή (ιδιοκτήτη, ενοίκου)
  • να χαρακτηρίσετε την παροχή σαν κοινόχρηστη
  • να ορίσετε διαφορετική διεύθυνση παράδοσης του λογαριασμού.
Προσέξτε:
Εάν επιλέξτε αποστολή των παραστατικών με φαξ, η εκπρόθεσμη υποβολή τους θα οδηγήσει στην απόρριψη του αιτήματός σας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΞΤΕ:

Η υποβολή των προς διόρθωση στοιχείων πρέπει για λόγους εγκυρότητας να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρασταστικά:

  • Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
  • Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής σας Ταυτότητας και για την περίπτωση
  • Ιδιοκτήτη: Ε9
  • Ενοίκου: Μισθωτήριο συμβόλαιο από taxis
  • Κοινόχρηστης Παροχής: Κατάλληλη εξουσιοδότηση
Τα παρασταστικά πρέπει να αποσταλούν εντός 5 ημερών με φαξ στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο ή να υποβληθούν κατά τη διαδικασία διόρθωσης ηλεκτρονικά.
Για την ηλεκτρονική υποβολή τα παραστατικά πρέπει να είναι ήδη διαθέσιμα στον υπολογιστή σας φωτογραφημένα ή σκαναρισμένα (ευκρινή, μεγέθους έως 400KB).
Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα (κεφαλαία, λατινικοί χαρακτήρες)