ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οδηγίες:
Η ηλεκτρονική διόρθωση στοιχείων προσφέρεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Για Νομικά Πρόσωπα παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο ΕΥΔΑΠ.
Για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας σε μια παροχή σας, δώστε πρώτα τα 7 πρώτα ψηφία του Αριθμού Μητρώου (1)
και τον Αριθμό Μετρητή (2), (κεφαλαία ελληνικά, με κενό αν υπάρχει κενό), όπως ακριβώς αναγράφονται σε κάποιο λογαριασμό της παροχής.
Ακολούθως μπορείτε:
  • να εισάγετε/διορθώσετε τα στοιχεία του Καταναλωτή (ιδιοκτήτη, ενοίκου)
  • να χαρακτηρίσετε την παροχή σαν κοινόχρηστη
  • να ορίσετε διαφορετική διεύθυνση παράδοσης του λογαριασμού.
Προσέξτε:
Εάν επιλέξτε αποστολή των παραστατικών με φαξ, η εκπρόθεσμη υποβολή τους θα οδηγήσει στην απόρριψη του αιτήματός σας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΞΤΕ:

Η υποβολή των προς διόρθωση στοιχείων πρέπει για λόγους εγκυρότητας να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρασταστικά:

  • Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
  • Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής σας Ταυτότητας και για την περίπτωση
  • Ιδιοκτήτη: Ε9
  • Ενοίκου: Μισθωτήριο συμβόλαιο από taxis
  • Κοινόχρηστης Παροχής: Κατάλληλη εξουσιοδότηση
Τα παρασταστικά πρέπει να αποσταλούν εντός 5 ημερών με φαξ στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο ή να υποβληθούν κατά τη διαδικασία διόρθωσης ηλεκτρονικά.
Για την ηλεκτρονική υποβολή τα παραστατικά πρέπει να είναι ήδη διαθέσιμα στον υπολογιστή σας φωτογραφημένα ή σκαναρισμένα (ευκρινή, μεγέθους έως 400KB).
Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα