ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο άνθρωπος, ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών και η δέσμευση στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΥΔΑΠ και προϋπόθεση για τη βιώσιμη επιχειρηματική της δράση. Στο πλαίσιο αυτό οι αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της Εταιρείας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε σχεδιαζόμενης στρατηγικής με έμφαση στην  ανάπτυξη των εργαζομένων, την κοινωνική ευημερία, τη διαφάνεια, την ηθική ακεραιότητα, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία του περιβάλλοντος.