ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας με ακεραιότητα, εντιμότητα, διαφάνεια και σεβασμό για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η Διοίκηση της ΕΥΔΑ στο πλαίσιο ανάπτυξης Πολιτικών για χρηστή Εταιρική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της φήμης της Εταιρείας, της διαύγειας και της αποδοτικότητας των επιχειρηματικών λειτουργιών της και την ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών (πελάτες, προμηθευτές, φορείς, μετόχους, επενδυτικό κοινό, εργαζόμενους, κοινωνία) υλοποιεί προληπτικές δράσεις κατά της διαφθοράς. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν και την εκπόνηση ειδικής «Πολιτική κατά της Διαφθοράς και Δωροδοκίας», η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 19398/1-11-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συγκεκριμένη πολιτική αφορά όλα τα άτομα της Εταιρείας, ανεξαρτήτως του επιπέδου στο οποίο εργάζονται και του τίτλου / βαθμού που φέρουν, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, των ανώτερων υπαλλήλων, των διευθυντών, των μελών των Επιτροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων, υπαλλήλους (μόνιμους, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή προσωρινούς), συμβούλους, εργολάβους, φοιτητές και εκπαιδευόμενους. Προβλέπει, μεταξύ των άλλων, τη μηδενική ανοχή της Εταιρείας σε όλα τα φαινόμενα Διαφθοράς και Δωροδοκίας, τη δέσμευσή της να λειτουργεί με επαγγελματισμό, νομιμότητα και ακεραιότητα σε όλες τις επαγγελματικές της συναλλαγές καθώς και την καθιέρωση μέτρων κατά της διαφθοράς, ώστε να διατηρήσει υψηλά επίπεδα ηθικής και να προστατεύσει τη φήμη της.

Κάνοντας όλοι πράξη τις αξίες μας και ενεργώντας με εντιμότητα, αμεροληψία και ακεραιότητα θα συνεχίσουμε να κάνουμε την ΕΥΔΑΠ μια Εταιρεία για την οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι.

Βασικές αρχές

  • Η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής κατά της Διαφθοράς και Δωροδοκίας και δεσμεύεται να λειτουργεί με επαγγελματισμό, νομιμότητα και ακεραιότητα σε όλες τις επαγγελματικές της συναλλαγές.
  • Τα στελέχη και οι υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ καθώς και τρίτοι που εργάζονται για λογαριασμό του δεν επιτρέπεται να προσφέρουν, να υπόσχονται ή να δωροδοκούν οποιονδήποτε, καθώς επίσης και να αιτούνται, να συμφωνούν ότι θα δωροδοκηθούν και να δωροδοκούνται από κανέναν.
  • Η ΕΥΔΑΠ έχει καθιερώσει μέτρα κατά της Διαφθοράς, ώστε να διατηρήσει υψηλά επίπεδα ηθικής και να προστατεύσει τη φήμη της έναντι οποιαδήποτε κατηγορίας για Διαφθορά και Δωροδοκία.
  • Η Πολιτική αυτή αφορά όλα τα άτομα της Εταιρείας, ανεξαρτήτως του επιπέδου στο οποίο εργάζονται και του τίτλου / βαθμού που φέρουν, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, των ανώτερων υπαλλήλων, των διευθυντών, των μελών των Εκτελεστικών Επιτροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων, υπαλλήλους (μόνιμους, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή προσωρινούς), συμβούλους, εργολάβους, φοιτητές και εκπαιδευόμενους.
  • Η μη συμμόρφωση με την πολιτική αυτή, είτε γίνεται εκούσια είτε γίνεται ακούσια, δύναται να οδηγήσει σε πειθαρχικές διώξεις, οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την απόλυση λόγω σοβαρού παραπτώματος καθώς και την ποινική δίωξη του εμπλεκόμενου, βάσει της υπάρχουσας Ελληνικής νομοθεσίας.
  • Το προσωπικό ενθαρρύνεται να αναφέρει ανησυχίες σχετικά με κάθε ζήτημα ή υποψία αδικήματος το συντομότερο δυνατόν που υποπέσει στην αντίληψή του. Κανένας υπάλληλος δε θα έχει επιπτώσεις γιατί ήγειρε σοβαρές ανησυχίες αναφορικά με δωροδοκία, διαφθορά, ανάρμοστες δωρεές και πληρωμές για διευκόλυνση.