ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διεξάγει τις δραστηριότητές της με τη μέγιστη ακεραιότητα συμμορφούμενη με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις έναντι των μετόχων και εκείνων που έχουν έννομο συμφέρον.