Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023
 
 
 
 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα καθώς και για κάθε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Χρύσα Αποστόλου στο 210-7495305 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hapos@eydap.gr
 
 
 
 
Δευτέρα 23/5/2022
 
 
Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την παροχή υπηρεσιών COMMUNICATON EXPERT στο πλαίσιο του UIA 05-255 CULTURAL HIDRANT
Η προ υπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 25.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο. Αναστάσιο Βάλβη στο τηλέφωνο 210-7495318 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση avalvis@eydap.gr
 
 
Παρασκευή 6/08/2021
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης – υποβοήθησης για την επίβλεψη και παρακολούθηση των έργων Πολιτικού Μηχανικού (ΠΜ) που αφορούν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T.»
 
 
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προτίθεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης – υποβοήθησης για την επίβλεψη και παρακολούθηση των έργων Πολιτικού Μηχανικού (ΠΜ) που αφορούν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T».
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 31/08/2021 και ώρα 14.00 μ.μ.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στo τηλέφωνo 210 7495305 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail της Υπηρεσίας Νέων Δραστηριοτήτων και Διεθνών Σχέσεων: hapos@eydap.gr.

 

Παρασκευή 16/07/2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Παροχή  υπηρεσιών μετάφρασης, των όρων χρήσης ψηφιακής εφαρμογής, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T.»


Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ  προτίθεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T. να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την  «Παροχή  υπηρεσιών μετάφρασης, των όρων χρήσης ψηφιακής εφαρμογής, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T.»
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21/7/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στo τηλέφωνo 210 7495305 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail της Υπηρεσίας Νέων Δραστηριοτήτων και Διεθνών Σχέσεων: hapos@eydap.gr.
 


Παρασκευή 18/12/2020

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης ψηφιακής εφαρμογής για το πρόγραμμα UIA - Cultural H.ID.R.A.N.T.


Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προτίθεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T.  να αναθέσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, την Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης ψηφιακής εφαρμογής για το πρόγραμμα UIA - Cultural H.ID.R.A.N.T.
Η προ υπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η σχετική  παροχή υπηρεσιών θα διαρκέσει 29 μήνες

Για περισσότερες πληροφορίες και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και σχετικά Τεύχη, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Χρύσα Αποστόλου στο τηλέφωνα 7495305 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hapos@eydap.gr 
 

Παρασκευή 11/12/2020


Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «παροχή υπηρεσιών project management στο συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T. »

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προτίθεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T.  να αναθέσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, την παροχή υπηρεσιών project management για το συγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε εξήντα έξι χιλιάδες εφτακοσία ευρώ (66.700,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την παροχή υπηρεσίων για όλη την διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος, ήτοι έως τις 30/06/2023 (29 μήνες).

Για περισσότερες πληροφορίες και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και σχετικά Τεύχη, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Χρύσα Αποστόλου στο τηλέφωνα 2107495305 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hapos@eydap.gr

 

Παρασκευή 11/12/2020


Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση καλυμμάτων, κώνων κάλυψης φρεατίων, κιγκλιδωμάτων και πινακίδων σε φρεάτια και ανοικτά σημεία πρόσβασης του Αδριάνειου Υδραγωγείου και σχετικές συμπληρωματικές εργασίες»

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προτίθεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T.  να αναθέσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, την προμήθεια και εγκατάσταση καλυμμάτων, κώνων κάλυψης φρεατίων ,κιγκλιδωμάτων και πινακίδων σε φρεάτια και ανοικτά σημεία πρόσβασης του Αδριάνειου Υδραγωγείου και τις σχετικές εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος. Η προ υπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.και η συνολική διάρκεια των υπηρεσιών υπολογίζεται σε 12 μήνες

Για περισσότερες πληροφορίες και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και σχετικά Τεύχη, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Χρύσα Αποστόλου στο τηλέφωνα 2107495305 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hapos@eydap.gr

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας