Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο βασικός άξονας Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ είναι η βιώσιμη διαχείριση του υδρολογικού κύκλου και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρείας. Η διαχείριση των ταμιευτήρων γίνεται με βασικό στόχο την ποσοτική και ποιοτική βιωσιμότητα του πόρου.

Bιώσιμη Διαχείριση Ταμιευτήρων

Η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει την προστασία των ταμιευτήρων με:

 • Την τήρηση αυστηρής νομοθεσίας (Υγειονομική Διάταξη Α5/2280/1983) για την «προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» και του ΠΔ 21/2007 που αφορά στον «καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
 • Έλεγχο των έργων και των δραστηριοτήτων στις ζώνες προστασίας των λεκανών απορροής των ταμιευτήρων
 • Δειγματοληπτικές μετρήσεις ως προς την ποιότητα του νερού των ταμιευτήρων

 

Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι διαχείρισης των υδατικών πόρων χαρακτηρίζονται από:

 • Επιστημονικά θεμελιωμένη ορθολογικότητα
 • Αποδοτικότητα: καθ’ ότι αξιοποιούν τους υδάτινους πόρους στον μέγιστο δυνατό βαθμό
 • Βιωσιμότητα: καθ΄ ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα εξάντλησης των υδάτινων πόρων στο μέλλον από την κάλυψη των αναγκών του σήμερα.
Κλιμακωτό τιμολόγιο
Το κλιμακωτό τιμολόγιο λειτουργεί αποτρεπτικά στη σπατάλη του φυσικού πόρου και συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού εταιρικού αποτυπώματος.
 
Βιώσιμη Διαχείριση Υδροδοτικού Δικτύου & Παγίων Smart Grid
Η ΕΥΔΑΠ, με γνώμονα τη Βιωσιμότητα του πόρου αλλά και την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης, διαχειρίζεται τη ζήτηση του νερού, αναπτύσσοντας προγράμματα μείωσης των διαρροών (διαχείριση πίεσης, υδροδοτικές ζώνες, άμεση αποκατάσταση βλαβών, κ.α.).

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης δικτύου και παγίων η Εταιρεία είναι στη διαδικασία ανάπτυξης «Έξυπνου Δικτύου». Το «έξυπνο δίκτυο» ρυθμίζει και ελέγχει την παραγωγή και τη διανομή του πόρου και στοχεύει στην έξυπνη διασύνδεση καταναλωτών και παραγωγής με απώτερο στόχο ένα οικονομικότερο και ασφαλέστερο δίκτυο με μειωμένες απώλειες. Το έξυπνο δίκτυο μέσω της μείωσης των διαρροών και της βελτιστοποίησης και αυτοματοποίησης της διαχείρισης των υδάτινου πόρου διασφαλίζει τη βιώσιμη διαχείριση του. Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης δικτύου και παγίων η Εταιρεία είναι στη διαδικασία ανάπτυξης «Έξυπνου Δικτύου». Το έξυπνο δίκτυο ρυθμίζει και ελέγχει την παραγωγή και τη διανομή του πόρου και στοχεύει στην έξυπνη διασύνδεση καταναλωτών και παραγωγής με απώτερο στόχο ένα οικονομικότερο και ασφαλέστερο δίκτυο με μειωμένες απώλειες. Το έξυπνο δίκτυο μέσω της μείωσης των διαρροών και της βελτιστοποίησης και αυτοματοποίησης της διαχείρισης των υδάτινου πόρου διασφαλίζει τη βιώσιμη διαχείριση του.

Επαναχρησιμοποίηση με απευθείας άντληση από το δίκτυο

Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση του νερού αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική στη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο του νερού μέσα από το τρίπτυχο Νερό - Ενέργεια - Ύλη στο οποίο εστιάζει η κυκλική οικονομία.

Η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα που στοχεύουν στην αποκεντρωμένη επαναχρησιμοποίηση με την αξιοποίηση υγρών λυμάτων κατευθείαν από το δίκτυο αποχέτευσης, μέσω της τεχνικής εξόρυξης αποχέτευσης (Sewer Mining). Η τεχνολογία sewer mining, αποτελεί ουσιαστικά μια κινητή μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, που μπορεί να εξαγάγει τα λύματα από τους τοπικούς υπονόμους και να τα επεξεργαστεί άμεσα, παρέχοντας νερό έτοιμο προς χρήση στο σημείο της ζήτησης, ακόμη και σε πυκνά αστικά περιβάλλοντα.

Η ΕΥΔΑΠ, πρωτοπορεί στην Ελλάδα, και από το 2021, είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία δύο Πρότυπων Μονάδων Παραγωγής Νερού Επαναχρησιμοποίησης εφαρμόζοντας τις νέες τεχνολογίες καθαρισμού και παραγωγής επαναχρησιμοποιούμενου νερού Τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη της τεχνολογίας Sewer Mining είναι αξιοσημείωτα, καθώς μέσω αυτής επιτυγχάνεται:

 • Μείωση στις ποσότητες των επεξεργασμένων απορροών που διατίθενται στους υδάτινους αποδέκτες.
 • Μείωση της ζήτησης νερού από τους επιφανειακούς και υπόγειους υδροφορείς και κατά συνέπεια διατήρηση των αποθεμάτων τους.
 • Δυνατότητα εμπλουτισμού των υπογείων υδροφορέων.
 • Μείωση του κόστους μεταφοράς των λυμάτων.
 • Δυνατότητα δημιουργίας και συντήρησης περιοχών αστικού πράσινου σημαντικών πόλων για την ποιότητα ζωής στην πόλη, και κατά συνέπεια βελτίωση του αισθητικού τοπίου της εκάστοτε περιοχής, χωρίς κατανάλωση πόσιμου νερού για την άρδευσή τους.
 • Δυνατότητα παροχής ανακτημένου νερού για χρήσεις άρδευσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας (νησιά).
Παρακολούθηση και προστασία επιφανειακών υδάτων
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος INTCATCH, η ΕΥΔΑΠ έχει στη διάθεσή της δύο αυτόνομα ρομποτικά σκάφη τα οποία ενισχύουν το υφιστάμενο πρόγραμμα παρακολούθησης και προστασίας της ποιότητας των υδάτων.

Τα ρομποτικά σκάφη αναδεικνύουν για μια ακόμα φορά την ηγετική θέση της ΕΥΔΑΠ στον κλάδο Ύδρευσης-Αποχέτευσης στην προστασίας του Υδάτινου Περιβάλλοντος, με τη δυνατότητα να μεταφέρει τεχνογνωσία σε όλους τους εμπλεκόμενους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Διαχείρισης και Προστασίας Υδάτινων Πόρων (Φορείς Διαχείρισης, ΔΕΥΑ, Περιφέρειες, Δήμους, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια κ.α.). Στρατηγικός στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι η εδραίωση της συνεργασίας της με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, παρέχοντας υπηρεσίες, για την προστασία των επιφανειακών υδάτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αειφόρο ανάπτυξη των υδατικών πόρων.

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας