ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παρασκευή 18/12/2020
 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης ψηφιακής εφαρμογής για το πρόγραμμα UIA - Cultural H.ID.R.A.N.T.


Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προτίθεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T.  να αναθέσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, την Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης ψηφιακής εφαρμογής για το πρόγραμμα UIA - Cultural H.ID.R.A.N.T.
Η προ υπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η σχετική  παροχή υπηρεσιών θα διαρκέσει 29 μήνες

Για περισσότερες πληροφορίες και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και σχετικά Τεύχη, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Χρύσα Αποστόλου στο τηλέφωνα 7495305 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hapos@eydap.gr 
 

Παρασκευή 11/12/2020


Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «παροχή υπηρεσιών project management στο συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T. »

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προτίθεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T.  να αναθέσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, την παροχή υπηρεσιών project management για το συγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε εξήντα έξι χιλιάδες εφτακοσία ευρώ (66.700,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά την παροχή υπηρεσίων για όλη την διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος, ήτοι έως τις 30/06/2023 (29 μήνες).

Για περισσότερες πληροφορίες και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και σχετικά Τεύχη, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Χρύσα Αποστόλου στο τηλέφωνα 2107495305 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hapos@eydap.gr

 

Παρασκευή 11/12/2020


Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση καλυμμάτων, κώνων κάλυψης φρεατίων, κιγκλιδωμάτων και πινακίδων σε φρεάτια και ανοικτά σημεία πρόσβασης του Αδριάνειου Υδραγωγείου και σχετικές συμπληρωματικές εργασίες»

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προτίθεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος UIA05-255 CULTURAL H.ID.RA.N.T.  να αναθέσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, την προμήθεια και εγκατάσταση καλυμμάτων, κώνων κάλυψης φρεατίων ,κιγκλιδωμάτων και πινακίδων σε φρεάτια και ανοικτά σημεία πρόσβασης του Αδριάνειου Υδραγωγείου και τις σχετικές εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος. Η προ υπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.και η συνολική διάρκεια των υπηρεσιών υπολογίζεται σε 12 μήνες

Για περισσότερες πληροφορίες και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και σχετικά Τεύχη, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Χρύσα Αποστόλου στο τηλέφωνα 2107495305 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hapos@eydap.gr