ΣΟΧ 1 /2018

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε (ΕΥΔΑΠ Α.Ε)

 

 Ανακοινώνει

 

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ταχυδρομικώς και με συστημένη επιστολή, από Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018  έως και Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Διεύθυνση: "ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας – ΣΟΧ 1/2018 -  Ωρωπού 156, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ   ".

 

( Παρακαλούμε προσέξτε: Για την  ΣΟΧ2-2018 - "Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας" κάντε κλικ εδώ)

 

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

 

Πίνακες κατάταξης και αποκλεισθέντων ανά κατηγορία και ειδικότητα
της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

101 ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

102 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

103 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

104 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

105 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

106 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

107 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

108 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΚΑΤ

109 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΚΑΙ Δ ΚΑΤ

110 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤ ΓΕΔ

111 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

112 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

113 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

114 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

115 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΟΡΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογισμένες ημερολογιακά) και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 (βλ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 Κεφάλαιο 4ο σελ. 21)

 

 

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

 

Πίνακες κατάταξης και αποκλεισθέντων ανά κατηγορία και ειδικότητα
της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
101 ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ (Ορθή επανάληψη κατηγορίας 101 στις 19/12/2018)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Παρακαλούμε προσέξτε: Για την  ΣΟΧ2-2018 - "Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας" κάντε κλικ εδώ)