Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΣΟΧ 1 /2020

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε (ΕΥΔΑΠ Α.Ε)

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από αυτή τη σελίδα, από Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020  έως και Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020.

Επισημαίνεται ότι:

Ο αιτών φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αιτήσεως και την ευκρίνεια των δικαιολογητικών που θα αποστείλει ηλεκτρονικά. Η αίτηση θα εκτυπώνεται, θα υπογράφεται πρωτότυπα με φυσική υπογραφή και θα σκανάρεται. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Προσοχή! Συμπληρωματικά έγγραφα που θα αποσταλούν στο email prosopiko_mailer@eydap.gr μετά τις 20/7/2020 23:59 δεν θα γίνουν δεκτά

-----------------

Πληροφορίες για την Ανάρτηση των Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν τις προσεχείς ημέρες στην τρέχουσα ιστοσελίδα.   
Οι πίνακες κατάταξης που θα δημοσιευθούν για το ευρύτερο κοινό δεν θα περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο κλπ)
Οι ονομαστικοί πίνακες κατάταξης θα δημοσιευθούν αποκλειστικά για τους υποψηφίους και θα βρίσκονται σε σελίδα ελεγχόμενης πρόσβασης, στην οποία ο υποψήφιος θα ταυτοποιείται εισάγοντας Αριθμό Αίτησης και ΑΜΚΑ. Βάσει της ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ / ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ ΑΕ που έχει αποδεχθεί ο υποψήφιος, σύμφωνα με την οποία αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι συνυποψήφιοι αλλά όχι το ευρύτερο κοινό, απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική ή μερική με οποιονδήποτε τρόπο των αποτελεσμάτων.

-----------------

 

 

Πίνακες κατάταξης και αποκλεισθέντων ανά κατηγορία και ειδικότητα
της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

 

Ονομαστικοί πίνακες κατάταξης αποκλειστικά για τους υποψηφίους

 

Ακολουθούν οι Πίνακες Κατάταξης για το ευρύτερο κοινό - άνευ στοιχείων ταυτοποίησης

 

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογισμένες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στο email prosl.enstasi@asep.gr και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 ευρώ (βλ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020 Κεφάλαιο 4ο σελ. 22-23)

 

101 ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

102 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

103 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

104 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

105 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

106 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

107 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

108 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΚΑΤ

109 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΚΑΙ Δ ΚΑΤ

110 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤ ΓΕΔ

111 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

112 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

113 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

114 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

115 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΟΡΝΟΥ


Απορριφθέντες


Γενικός Πίνακας Υποψηφίων

 

 

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

101 ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

102 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

103 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

104 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

105 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

106 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

107 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

108 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΚΑΤ

109 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΚΑΙ Δ ΚΑΤ

110 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤ ΓΕΔ

111 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

112 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

113 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

114 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

115 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΟΡΝΟΥ


Απορριφθέντες


Γενικός Πίνακας Υποψηφίων

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας