ΣΟΧ 2 / 2017

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) 

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα επτά (57) ατόμων (4ωρης ημερήσιας απασχόλησης) για τον καθαρισμό κτηριακών εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την αντιμετώπιση επειγουσών περιστάσεων των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ταχυδρομικώς από Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 έως και Δευτέρα 07 Αυγούστου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Διεύθυνση: "ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ, Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας".

 

 

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

 

Πίνακες κατάταξης και αποκλεισθέντων ανά κατηγορία και ειδικότητα
της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017 της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
 
 
 

Η προθεσμία άσκησης ένστασης από τους ενδιαφερομένους είναι από την Παρασκευή 8.09.2017 μέχρι τη Δευτέρα 18.09.2017. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Τ.Θ. 14307, 115 23 ΑΘΗΝΑ) και για να εξετασθεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€).

 

 

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

 

Πίνακες κατάταξης και αποκλεισθέντων ανά κατηγορία και ειδικότητα
της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017 της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ