ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ON LINE ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (CPV: 38424000-3, 50410000-2)
Κωδικός: Δ6693 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77509)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 22/7/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 9/9/2019
Προϋπολογισμός: € 184000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. CPV: 44163230-1, 44167000-8, 44167300-1, 42131230-7, 42131260-6, 44423700-8, 44167111-9, 44423740-0, 44167110-2
Κωδικός: Δ6741 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77149)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 15/7/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 6/9/2019
Προϋπολογισμός: € 3453280