ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 3
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (CPV: 50334110-9)
Κωδικός: Δ7522 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 140831)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 11/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17/11/2021
Προϋπολογισμός: € 200000
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ & ΚΟΛΠΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ & ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Κωδικός: Δ7516 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 140947)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 11/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 10/11/2021
Προϋπολογισμός: € 105000