ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΜΑΝΣΟΝ, ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΝΩΝ CPV: 44167200-0, 44167111-9, 44167400-2, 44167300-1, 44163230-1, 44167000-8, 44423700-8
Κωδικός: Δ7235 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 100789)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 19/10/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27/11/2020
Προϋπολογισμός: € 2425890
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Κωδικός: Δ7240 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 100380
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 5/10/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16/11/2020
Προϋπολογισμός: € 1237846