ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 6
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ TONER) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑΞ (CPV: 30125110-5, 30125120-8, 30192113-6, 30192110-5, 30124300-7 & 30192320-0)
Κωδικός: Δ7580 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ (Δ.Σ.Α.) - A/A ΕΣΗΔΗΣ : 163721
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 24/6/2022
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28/7/2022
Προϋπολογισμός: € 473151,33
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1) ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (IC) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 2) ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΔΙΑΔΟΧIΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΩΝ (GC-MS/MS) (CPV: 38000000-5)
Κωδικός: Δ7539 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 163720)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 23/6/2022
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27/7/2022
Προϋπολογισμός: € 195000