ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΩΝ) & ΔΕΚΑ (10) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ) (CPV : 34133100-9)
Κωδικός: Δ6642 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 73255)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 19/4/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22/5/2019
Προϋπολογισμός: € 15300000
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Υ.Ε.Π.Β.Α.Λ. CPV: 50433000-9
Κωδικός: Δ6358 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 72269)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 27/3/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13/5/2019
Προϋπολογισμός: € 27810