ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ& ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδικός: Δ6369 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 92566
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 26/5/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19/6/2020
Προϋπολογισμός: € 131500
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. CPV: 33763000-6, 39830000-9, 24311900-6, 18930000-7
Κωδικός: Δ6961 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 92481)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 25/5/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16/6/2020
Προϋπολογισμός: € 79050