ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 9
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Υ.Ε.Π.Β.Α.Λ. CPV: 50433000-9
Κωδικός: Δ6349 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 72107)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 21/3/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12/4/2019
Προϋπολογισμός: € 8948,64
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Μ.Ε.Ν.) (CPV: 50000000-5)
Κωδικός: Π5595Ε
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 19/3/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 11/4/2019
Προϋπολογισμός: € 46000