ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 6
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. – ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, CPV: 90910000-9
Κωδικός: Δ7407 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 108531)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 5/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17/5/2021
Προϋπολογισμός: € 25000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΔΥΟ (2) ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ CPV: 42122430-3, 42123400-1
Κωδικός: Δ7395 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 108390)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 2/4/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13/5/2021
Προϋπολογισμός: € 144000