ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 7
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κωδικός: Δ6674 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 81734
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 11/11/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 2/12/2019
Προϋπολογισμός: € 128500
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – CPV : 33696300-8, 33696500-0, 33698100-0, 33631600-8, 38000000-5
Κωδικός: Δ6793 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 81567
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 8/11/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13/12/2019
Προϋπολογισμός: € 209032,4