ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 7
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Κωδικός: Δ7327 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 105462)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 21/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23/2/2021
Προϋπολογισμός: € 7500
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΛΙΚΗΣ (CPV: 50244000-7)
Κωδικός: Δ7020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 105451)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 20/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22/2/2021
Προϋπολογισμός: € 120000