ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN15 ΕΩΣ DN40 ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (CPV : 31682210-5)
Κωδικός: Δ5889 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 57810)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 15/5/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18/9/2018
Προϋπολογισμός: € 300000