ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 4
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. CPV: 45520000-8
Κωδικός: Δ6700 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 72627)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 22/5/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 4/6/2019
Προϋπολογισμός: € 969333,3
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δ.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. CPV: 60181000-0
Κωδικός: Δ6699 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 74841)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 22/5/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 4/6/2019
Προϋπολογισμός: € 696229,3