ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. CPV: 44163230-1, 44167000-8, 44167300-1, 42131230-7, 42131260-6, 44423700-8, 44167111-9, 44423740-0, 44167110-2
Κωδικός: Δ6741 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77149)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 15/7/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 6/9/2019
Προϋπολογισμός: € 3453280
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 22.000 ΤΟΝΩΝ ΥΓΡΟΥ ΘΕΙΙΚΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ (CPV: 24313123-9)
Κωδικός: Δ6752 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 76977)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 12/7/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26/8/2019
Προϋπολογισμός: € 3162500