ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΟΗΣ - CPV 44163160-9
Κωδικός: Δ5760 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 47124)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 18/1/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23/2/2018
Προϋπολογισμός: € 46750