ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 7
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE MAINTENANCE), ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE MAINTENANCE) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (TECHΝICAL SUPPORT) (CPV: 50312110-9)
Κωδικός: Δ5353
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 24/3/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 9/5/2017
Προϋπολογισμός: € 80000
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΤΟΥΣ (2ΕΤΟΥΣ) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.(CPV : 44163160-9, 44163230-1, 44167000-8, 44167300-1, 44167400-2)
Κωδικός: ΣΠ1/2017
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 24/3/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22/5/2017
Προϋπολογισμός: € 6691990,79