ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 800 ΤΟΝΩΝ ΑΝΥΔΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΝΥΔΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ - CPV: 24311900-6 / 60100000-9
Κωδικός: Δ6776 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 79580
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 13/9/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18/10/2019
Προϋπολογισμός: € 1344000
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (CPV: 79713000-5)
Κωδικός: Δ6775 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 79413)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 13/9/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17/10/2019
Προϋπολογισμός: € 8073933,97