ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ-ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CPV: 42000000-6
Κωδικός: Δ6831-Α/Α ΕΣΗΔΗΣ :85122
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 20/1/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17/2/2020
Προϋπολογισμός: € 59500
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - CPV : 75120000-3
Κωδικός: Δ6762 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ :83759
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 7/1/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 10/2/2020
Προϋπολογισμός: € 797543,85