ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 2
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (CPV: 66515200-5)
Κωδικός: Δ5655 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 44010)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 24/7/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 7/9/2017
Προϋπολογισμός: € 264000
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (CPV : 66510000-8)
Κωδικός: Δ5644
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 20/7/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 14/9/2017
Προϋπολογισμός: € 980000