ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΕΛΜ) (CPV: 90481000-2, 51100000-3, 90420000, 90440000, 50500000, 90513700-3)
Κωδικός: Δ6802 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 90155)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 20/3/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 4/5/2020
Προϋπολογισμός: € 10534700
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - CPV : 75251110-4
Κωδικός: Δ6919 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 90031
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 16/3/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13/4/2020
Προϋπολογισμός: € 3777840