ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ST37-2 ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΠΟ Φ300 ΕΩΣ Φ2000 CPV: 44161200-8
Κωδικός: Δ6985 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 100548)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 27/10/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 7/12/2020
Προϋπολογισμός: € 3585491,2
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - CPV : 66515200-5
Κωδικός: Δ7268 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 101496
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 26/10/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 25/11/2020
Προϋπολογισμός: € 300000