ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 1
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH 1907/2006
Κωδικός: ΠΤΛΕΥ-2
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 13/9/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23/10/2019
Προϋπολογισμός: € 315000