ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 2
«ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΜΟΡΝΟΥ & ΕΥΗΝΟΥ»
Κωδικός: ΠΤΛΕΥ-4 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 88462)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 17/3/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 1/6/2020
Προϋπολογισμός: € 1144021,73