ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 4
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Εργολαβία: Ε-895
Κωδικός: Ε-895 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 189027)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 16/5/2022
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 20/6/2022
Προϋπολογισμός: € 7000000