ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 2
«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΤΟΜΕΙΣ Α, Β)»
Κωδικός: Σ 39
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 17/1/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15/2/2018
Προϋπολογισμός: € 1800000
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Κωδικός: Ε 865
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 16/1/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 20/2/2018
Προϋπολογισμός: € 3500000