ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 7
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ) ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Α1. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΜΕΡΟΣ 1) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)
Κωδικός: Α-458-Α1 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181276)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 1/6/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16/9/2021
Προϋπολογισμός: € 60958184,79
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΕΕΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF

ΕΕΕΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ XML

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ WORD

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ. ΤΩΝ Α1 ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ Α2 ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΡ 2.3 ΑΡΘΡΟΥ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της (παρ. 2.3 άρθρου 2 της Διακήρυξης)

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 1244/28.6.2021 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΥΔΑΠ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 4

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 5

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 7

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 8

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 9

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 10

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 11

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 12

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 13

17_ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΛ.dwg

Τεχνική Έκθεση Προμελέτης ΗΜ Εγκαταστάσεων ΚΠΕΕ

Τεχνική Έκθεση_Οριστική Μελέτη Βασικών Συλλεκτήρων

Υδραυλικοί Υπολογισμοί_Οριστική Μελέτη Βασικών Συλλεκτήρων

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ) ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Α2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΜΕΡΟΣ 1) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΠΕΕ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)
Κωδικός: Α-458-Α2 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181288)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 1/6/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16/9/2021
Προϋπολογισμός: € 3466615,21
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΕΕΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF

ΕΕΕΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ XML

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ WORD

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ. ΤΩΝ Α1 ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ Α2 ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΡ 2.3 ΑΡΘΡΟΥ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της (παρ. 2.3 άρθρου 2 της Διακήρυξης)

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 1244/28.6.2021 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΥΔΑΠ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 4

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 5

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 7

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 8

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 9

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 10

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 11

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 12

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 13

17_ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΛ.dwg

Τεχνική Έκθεση Προμελέτης ΗΜ Εγκαταστάσεων ΚΠΕΕ

Τεχνική Έκθεση_Οριστική Μελέτη Βασικών Συλλεκτήρων

Υδραυλικοί Υπολογισμοί_Οριστική Μελέτη Βασικών Συλλεκτήρων

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ