ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣE ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Κωδικός: Α 445
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 18/10/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 30/11/2017
Προϋπολογισμός: € 6092154,28