Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

22/12/2023
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.»

Εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και έντεκα λεπτών (366.432,11€) (πλέον Φ.Π.Α. 24%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α)   τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147),

β)   τους όρους της Διακήρυξης και

γ)   τα άρθρα του Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΕΕΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF

ΕΕΕΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ XML

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΑΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΑΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 Ε.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 Ε.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ & Δ Ε.Σ.Υ.

ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.02 ΚΤΙΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Α.03 ΚΤΙΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Α.04 ΚΤΙΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΩΝ

Α.05 ΚΤΙΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑ & ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Α.06 ΚΤΙΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ & ΔΕΞΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

Α.07 ΚΤΙΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΣ Β-Β & Α-Α

Α.08 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

ΑΠ-01 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΠ-02 ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΠ-03 ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΠ-04 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Υ-01 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ

Υ-02 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

ΗΛ-01 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΛ-02 ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΛ-03 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΛ-01 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΚΛ-02 ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΠΡ-01 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας