ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

10/1/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ                                                                                                                                                                                                                            Αθήνα, 09/01/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 272

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

(Αριθμ. Διακ. 6197)

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ

CPV: 22130000-0, 22816100-4, 22816300-6, 22851000-0, 22852100-8, 22900000-9, 24910000-6, 30145100-8, 30192000-1, 30192100-2, 30192110-5, 30192121-5, 30192123-9, 30192124-6, 30192125-3, 30192130-1, 30192131-8, 30192133-2, 30192134-9, 30192800-9, 30192910-3, 30192920-6, 30194820-9, 30197110-0, 30197220-4, 30197310-2, 30197320-5, 30197321-2, 30197330-8, 30197400-0, 30199110-4, 30199230-1, 30199500-5, 30199600-6, 30199712-4, 30199711-7, 30199793-5, 30192350-9, 39241200-5, 39292500-0, 44424200-0, 44425100-6, 30197630-1 & 22822200-0

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων, σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (127.044,82€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 102.455,50€ ΦΠΑ: 24.589,32€)

 

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

10/01/2019 και ώρα 12:00

  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   

04/02/2019 και ώρα 12:00

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

08/02/2019 και ώρα 12:00

 

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και το άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».