ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

6/5/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ CPV: 44163130-0 & 44165100-5 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 73668)

                                                                                Αθήνα,    06/05/2019

                                                                                       Αρ. Πρωτ.:   10008

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

          (Αριθμ. Διακ. 6641)

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και  Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 

CPV: 44163130-0 & 44165100-5

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (140.887,20€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 113.618,71€, ποσό Φ.Π.Α.: 27.268,49€)

 

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 03/05/2019
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

06/05/2019  και ώρα 12:00

  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   

10/06/2019 και ώρα 12:00

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   14/06/2019 και ώρα  12:00

 

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και το άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».