ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

23/2/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΚΑΙ Α3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - CPV : 30197644-2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


                                                                                                 Αθήνα, 23/02/2021
                                                                                                 Αρ. Πρωτ. : 3595


                            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ANOIKTOY  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
                                                                                    (Αριθμ. Διακ. 7364)

Η Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρία (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΚΑΙ Α3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - CPV : 30197644-2

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα μία χιλιάδων, τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (61.324,20€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 49.455,00€, ποσό Φ.Π.Α.: 11.869,20€).

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 19/02/2021
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
  23/02/2021 και ώρα 12:00.
• ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   
  29/03/2021 και ώρα 12:00.
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
  02/04/2021 και ώρα 12:00.

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και το άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).».

                                                          ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.