ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

1/6/2021
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ) ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Α2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΜΕΡΟΣ 1) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΠΕΕ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)

Για την ορθότερη αποτύπωση των προσφορών υλοποιούνται στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, τρείς (3) συστημικοί αριθμοί για τα υπομέρη Α1 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181276) (επιλέξιμες δαπάνες

Πρώτου Μέρους του έργου) και Α2 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181288) (μη επιλέξιμες δαπάνες Πρώτου Μέρους του έργου) και Β (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181292) (Δεύτερο Μέρος του έργου) αντίστοιχα

του άρθρου 11.1 της Διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει προσφορά και στους τρείς (3) συστημικούς αριθμούς της διαδικασίας δημοπράτησης.

Σχέδια μπορείτε να τα δείτε στους συστημικούς αριθμούς 181276, 181288 & 181292 του ΕΣΗΔΗΣ ή να τα προμηθευτήτε σε ψηφιακή μορφή από την Υπηρεσία Δημοπρατήσεων & Παρακολούθησης Συμβάσεων Έργων τηλ. 2107495260, 2107495459.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΕΕΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF

ΕΕΕΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ XML

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ WORD

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ. ΤΩΝ Α1 ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ Α2 ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΡ 2.3 ΑΡΘΡΟΥ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της (παρ. 2.3 άρθρου 2 της Διακήρυξης)

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 1244/28.6.2021 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΥΔΑΠ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 4

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 5

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 7

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 8

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 9

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 10

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 11

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 12

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Νο 13

17_ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΛ.dwg

Τεχνική Έκθεση Προμελέτης ΗΜ Εγκαταστάσεων ΚΠΕΕ

Τεχνική Έκθεση_Οριστική Μελέτη Βασικών Συλλεκτήρων

Υδραυλικοί Υπολογισμοί_Οριστική Μελέτη Βασικών Συλλεκτήρων

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ