ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

1/6/2021
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ) ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Α2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΜΕΡΟΣ 1) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΠΕΕ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)

Για την ορθότερη αποτύπωση των προσφορών υλοποιούνται στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, τρείς (3) συστημικοί αριθμοί για τα υπομέρη Α1 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181276) (επιλέξιμες δαπάνες

Πρώτου Μέρους του έργου) και Α2 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181288) (μη επιλέξιμες δαπάνες Πρώτου Μέρους του έργου) και Β (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181292) (Δεύτερο Μέρος του έργου) αντίστοιχα

του άρθρου 11.1 της Διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει προσφορά και στους τρείς (3) συστημικούς αριθμούς της διαδικασίας δημοπράτησης.

Σχέδια μπορείτε να τα δείτε στους συστημικούς αριθμούς 181276, 181288 & 181292 του ΕΣΗΔΗΣ ή να τα προμηθευτήτε σε ψηφιακή μορφή από την Υπηρεσία Δημοπρατήσεων & Παρακολούθησης Συμβάσεων Έργων τηλ. 2107495260, 2107495459.